Log ind

Nye Gradstegn til Politiet

#

Honorarlønnede Betjente og Betjente paa Prøve faar en »Bjælke« paa Skulderen. Fastansatte Betjente faar en Roset. Politibetjente, der er karakteriserede som Overbetjente, faar Roset og Bjælke, som Politiassistenter Roset og to Bjælker. Overbetjente af 2. Grad faar 2 Rosetter, Overbetjente, karakteriseret som Politiassistenter, 2 Rosetter og 1 Bjælke, Overbetjente af 1. Grad 3 Rosetter og Politiassistenter af 1. Grad 1 Stjerne. (Nationaltidende 10/2 1941). Det er altsaa atter Hærens Distinktioner, Politiet har »hugget«, jfr. Politikommissærer, Fuldmægtige, Politimestre o. s. fr., der nu er klædt ud som Oberstløjtnanter, Oberster og Generaler. Fremgangsmaaden er ikke tiltalende og vidner ikke om større Opfindsomhed indenfor den paagældende Etat og kan kun »forvirre Begreberne«. Vilde det ikke være værd, naar der engang i Fremtiden utvivlsomt kommer en Nyordning af Hærens og Flaadens Forhold, at have sin Opmærksomhed henvendt paa denne Side af Sagen, saaledes at man f. Eks. ved en Mønsterbeskyttelse af