Log ind

Notitser

#

Kruppske Forsøg.

3. Forsøg med en 15cm Baglademorter.

Denne Piece deltog i Forsøgsskydningen ved Moppen i Sommeren 1879; de senere Forsøg have alene haft til Hensigt at indsamle Data for at kunne bestemme Skydelabellcn samt at udfinde, under hvor stor en Vinkel Morteren kunde drejes ud til Siden af Bridskcns Midleplan, uden at denne led derved. Med Hensyn til det sidste Punkt viste det sig, at denne Vinkel kan være 45° for Ladninger indtil 0,9 Kg., 30° for Lad­ ninger indtil 1,2 Kg., 20° for Ladninger indtil 1,5 Kg. Gaar man ud over disse Vinkler, drejer Bridsken sig noget under Skud­ dets Afgang, hvad der ogsaa influerer paa Sideafvigelserne.

Skærmbillede 2023-09-26 kl. 00.40.00.png

Forsøgene visle dernæst, at under alle Kombinationer af Elevation og Ladning traf Projektilerne det naturlige Jordsmon i Nedslaget med Spidsen nedad, hvad der er af Betydning for Brandrørets rette Funklioneren

.At Morterens TrætTesandsj ulighed er meget stor, kan fremgaa af ovenstaaende Opgivelser. Kastenes Antal under hver Omstændighed er 5.

4. Forsog med en 35 Kaliber lang 10,5cm Belejringskanon.

Ifølge Programmet for Forsøgsskydningen ved Meppcn i 1879 skulde den 10,5 cm Belejringskanon have skudt paa Af­stande indtil 10,000 M., men i Virkeligheden naaedes kun c. 9000 M., som det hed sig, fordi de forberedende Forsøg med en Ladning af 5 Kg. ikke havde kunnet føres til Ende. Del er dog rimeligere at antage, al en Ladning af 5 Kg. var større, end Systemet kunde taale; thi Forsøgene med denne Ladning ere ikke gjenoplagne, hvorimod Krupp har konstrueret en ny 10,5cm Belejringskanon af 35 Kalibers Længde, der udskyder 3,5 og 4 Kal. lange Granater med kun 4 á 4,2 Kg. Ladning. Piecen er allsaa dels bleven sværere (90 Kg.), hvor­ ved Bekulehastigheden formindskes, og dets længro (7,7 Kal,), hvorved Krudtgassen bedre udnyttes. De øvrige Dimensioner ere forblevne uforandrede.

Forsogem; med den ny Piece have fundet Sted i December f. A. og Januar d. A., og bestemtes Projektilernes Hastighed som følger:

Skærmbillede 2023-09-26 kl. 00.42.03.png

Del ved disse Skydninger anvendte Krudt havde Korn paa 10 á 16mm. Med Kastekrudt, hvis Korn vare 15 á 18mm, og engelsk Krudt, hvis Korn vare 13 á 16mm, opnaaedes derimod 18 d 20 M. storre Begyndelseshastighed.

Det ses, at det lange Projektil lettere overvinder Luftmodstanden end det korte, idet hegges Hastighed paa 1500 M. er den samme, medens dette ved Mundingen har over 20 M. storre Hastighed end hint.

Piecens store Træfningssandsynlighed vil frcmgaa af nedenstaaende Opgivelse.

Skærmbillede 2023-09-26 kl. 00.43.59.png

Om Pieccn vil kunne opnaa en Maximums Skudafsland af 10,000 M., er hidtil ikke bleven forsogt.

Pandserforsøg i Holland i Sommeren 1879.

Med den 24-cm Sløbejerns Bagladekanon og en Krupps 24cm Picce anslillcdcs ifjor forskjellige Pandscrskydningcr for al undersøge Godheden af Pinspongs og Grusons haardslobte samt Krupps Slaal-Granater.

Forsøgene fandt Sled mod to Pandserplader, 3 M. lange, 1 M. brede, af 15,24 (6in) og 20cm, 32 (8in) Tykkelse. Pladerne vare befæstede paa en Bellorophon-Bagklædning og vare opstillede under 12° Heldning i 500 M. Afstand fra Kanonerne; disse skød med saa store Ladninger, at Projektilerne netop erholdt den nødvendige Kraft til at gjennembryde Skiven.

Mod den Gin Plade gjordes følgende 13 Skud med den 24cm Jernkanon.

Skærmbillede 2023-09-26 kl. 00.45.56.png

Med hver Piece gjordes dernæst endnu 2 Skud respektivt med Grusons og Krupps Granater, forsynede med Spræng­ ladning, der var indesluttet i en Pose. Kun een af de kruppske Granater traf Skiven, hvis øversle Del ved Explosionen fuld­ stændig ødelagdes.

Resultatet af Forsøget er altsaa, at de svenske Granater, som kun ere haardstøbte i Spidsen, ere af bedre Beskaffenhed end de helt igjennem haardstøbte grusonske Granater, samt at Krupps Staalgranater gjennemgaaende ere af god Beskaffen­hed. Forsøget viste endvidere, at der til Gjenncmbrydning af de 6 og 8m Plader udfordredes respektivt 8 og 12 MT. pr. Cm. af Projektilernes Omkreds, hvilket Resultat slemmer nøje med de preussiske Forsøg. Da Kanonernes Begyndelses­ hastighed ved Anvendelse af normal Ladning er 373 og 472 M., ville de altsaa kunne gjennembore Pandserskibe, som ere beklædte med 6 og 8in Jern, paa Afstande indtil 1800 M. under normalt Anslag.

Kruppske Forsøg.

Fortsættelse af Forsøgene med den 10,5 cm Belejringskanon (se S. 362). I Januar og Februar d. A. have nyere Forsøg med denne Piece fundet Sted, navnlig for at er­ holde Data angaaende Kanonens Træfningssandsynlighed paa de store Afstande, ved hvilken Lejlighed tillige enkelte Hastigheds- og Trykmaalinger bleve foretagne. De vigtigste Resultater findes opførte i foranslaaende Tabel.

Det frerngaar af disse Resultater, at Træfningssandsynlig­ heden paa de meget store Afstande endnu langtfra er til­ fredsstillende med den ny Piece, navnlig for de 3,5 Kal. lange Projektilers Vedkommende; for de 4 Kal. lange Granater er den derimod noget bedre. Den under 35° Elevation opnaaede Skudvidde er vistnok betydelig, men dog kun 200 M. større end tidligere opnaaet med den 27 Kai. lange Piece.

Endnu gjordes 14 Skud med 3,1 Kai. lange Granatkardælsker paa c. 1600 M. Afstand. De opnaaede sandsynlige Højde- og Sideafvigelser vare respektivt c. 0,5 og 0,32 M., altsaa noget større end for Granaterne.

Skærmbillede 2023-09-26 kl. 00.49.22.png

Artikel
Publiceret den 26. sep. 1880
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner