Log ind

Notits

#

En hurtig Troppetransport. Det er ikke ualmindeligt alhore den Anskuelse fremsat, at Transporten over Havet af enslorrc Troppemasse endnu ligesom i tidligere Tider vil udkrævebetydelige Forberedelser, og at det allsaa vil lage megen Tid, forinden den kan sættes i Værk. Ligesom paa saa mangeandre Gebeter har der imidlertid ogsaa i Transportvæsenetfundet en stor Udvikling Sted i den nyeste Tid, og vi ville i saa Henseende fremdrage et Exempel.

Den 11. Februar 1879 naaede til England Efterretningen om Kaphærens Nederlag ved Isandula. Endnu samme Dag udgik der Ordre til 5 Fodfolksbatl. eller Reg., 2 Rytterregi- menler, 2 Fellbatlerier og 1 Miir. Ralt., 1 Ingeniørkomp., 3 Trainkomp. og 1 Komp. Sundhedstropper om at holde sig i Beredskab til at afgaa til Kaplandet, medens 15 store Oceandampere, tilhorende private Selskaber, engageredes til at udføre Transporten.

Paa Grund af de særegne engelske Hærforhold vare de udkommanderede Afdelinger ikke strax istand til at tage af­ sled, thi mange af de hvervede Soldater vare enten for unge, for gamle eller for udlevede til at kunne taale et Afrika-Felttogs Strabadser, og der maatte derfor udstedes Opraab til hele Hæren for at faa de manglende Pladser besat med Frivillige. For at bringe 4 af de 5 Ball. paa en Krigsstyrke af 900 Mand, maatte man have 1268 Frivillige, og desuden behøvedes 700 andre Frivillige for at udfylde Hullerne i de allerede paa Krigsskue­ pladsen værende Afdelinger.

Hele den Styrke, som skulde overføres, var følgende:

Skærmbillede 2023-09-19 kl. 02.15.45.png

At denne Beregning er særdeles rigelig, vil f. Ex. kunne fremgaa deraf, at et fransk Transportskib paa 2700 Tons haroverført 2800 Mand fra Mexiko til Frankrig.

Medens saaledes Afdelingerne kompletteredes og forberedtesig til den c. 1300 Mil lange Rejse, bleve Skibene indrettede til at modtage deres kostbare Ladning.Skibe bestemte til Transport af Fodfolk. Hertil anvendtes Dampskibet «Russia» og 5 andre af samme Slags. «Russia» tilhørte Burns og Cunards Selskabet og har 358 Fods Længde, 43 Fods Bredde; den maaler ialt 2960 Tons. For at faa Plads til Mandskabet blev Passagerdækket, med Und­ tagelse af enkelte Kahytter til Officererne, ryddet, og paa den ledige Plads anbragtes de fornødne Borde paatvers (hvert Bord dannede en Bakke). Over Bordene indrettedes Kroge til Hænge­ køjer. Til Geværerne anbragtes Stativer omkring Maskinlugerne, 6 Hesleboxe opstilledes paa Mellemdækket, og'en af Salonerne indrettedes til Hospital. Alle disse Forandringer foretoges i Liverpool, hvornæst Skibet afgik til Porsmoulh; der forsynedes det med et Fartøj til Udskibning af Hestene, og inspiceredes den 25. Februar. Den 26. ankom det 58. Regiment, der skulde afgaa med «Russia» , per Jernbane fra Dover. EfterJernbaneudskibningen traadte det an paa Quaien ligeoverfor Skibet. I Grupper paa 12 Mand (en Bakke) førtes saa Mand­ skabet over Landgangsbroen ; saa snart de kom ombord, fik de Bakkens Nr. opgivet og førtes da til deres Plads af Mandskab, der var sendt iforvejen for at blive lokaliseret. I mindre end en Time var hele Regimentet, bestaaende af

29 Officerer,
49 Underofficerer,
17 Trompetere og
840 Menige,

bleven anbragt paa Skibet, og dette afgik kort efter til sit Bestemmelsessted med en Gjennemsnilsfart af 13 Mil i Vagten, saaledes at det, tiltrods for at Kul skulde indtages ved Øen St. Vincent, kunde ankomme til Natal efter 23 Dages Rejse.

Skibe bestemte til Transport af Artilleri. Etaf Batterierne skulde afgaa med «Olympus», om hvis Indretning til Transport nærmere Opgivelser mangle. Batteriet afgik fra Aldershot den 24. om Morgenen i 2 Jernbanetog, hvert paa 25 Vogne, og ankom efter IV2Times Kjørsel til Soulhamptons Havn, hvor Indskibningen skulde foregaa. Efter at Mandskabet var steget ud paa Quaien, ved hvilken Damperen laa forløjet, gik det ombord, iførte sig Arbejdstøj og begyndte nu paa Ind­ skibningen af fleste og Materiel, hvorved et Detachement Ma­ troser var behjælpeligt. Hestene førtes ombord dels over enLaudgangsbro, dels ved Hjælp af en Box og en Svingkran; men alle Oredes ned i Lasten ved Hjælp af en Box.

Inden Aftenen faldt paa, var Batteriet, som bestod af 6 Officerer, 168 Mand, 132 Heste, 6 Kanoner, 6 Ammunitions- vogne, 3 Balterikarrer og 1 Smedie, bleven indladet.

Skibe bestemte til Transport af Rytteri. Til Transport af det 17. Landsenerregiment bestemtes Skibene «England», som laa i Soulhampton, og «France» i London. Begge Dampere tilhøre Nationalkompagniet og ere Passager­ skibe paa New-York. Deres Omdannelse til Transportskibe krævede ialt 8 Dage, og de indrettedes paa følgende Maade:1. Klasses Kahytter og Saloner forbleve uforandrede; 2. Klasses Do. i 1. Mellemdæk omdannedes til een stor Stald for 214 Heste, medens 86 Hesleboxe indrettedes paa Dækket; 2. Mellem­ dæk inddelles i to store Rum, det ene til 140 Mand i 10 Bukker, det andet- til 192 Mand i 16 Bakker. I Lasten indrettedes Magasiner til Bagagen, Sadelløj, Fouragen o. s. v., og endelig i Mellemdækket Rum 1 Slaldrekvisitler og det daglige Fourage­ forbrug.

Indretningen af Mandskabslokalerne, der laa saa dybt, at de bestandig maatte holdes oplyste ved Lamper, var meget simpel, idet der blot sørgedes for Borde og Køjekroge samt Opbevaringssteder for Munderings- og Armatursager. Tilveje­ bringelsen af Staldrummet var mere omstændelig. Til lner Hest maatte der skaffes en Box paa 6,25' Længde, 2,5' Bredde og 6,5' Højde. Boxene stilledes tverskibs c. 2' fra Skandse- klædningen for at tilvejebringe en Staldgang bag Hestene.Boxenes Oulv forsynedes med Lister for at forhindre Hestenes Glidning og med en opstaaende Kant for at faa et regelmæs­ sigt Afløb for Exkrernenlerne. Endvidere maatte der sørges for Krybber, Jernringe med tilhørende Kjeder fur at fastgjøre Hestene og Ophængekøjer for at forhindre Hestene i at blive kastede ud af Boxene under stormfuldt Vejr. Disse Ophænge­ køjer bestode af svære Lærredsslykker, 5' lange og 2' brede, som anbragtes under Hestenes Bug, medens For- og Agter­ stykker skulde forhindre Hestenes Glidning. For Ventilationen var der sørget meget omhyggelig. Ikke alene fandtes de sæd­ vanlige Ventilatorer, men endvidere anbragtes over hele Stalden bag Hestene el stort Trærør, hvori der ovenover hver Box var tilvejebragt en Aabning. Trærøret stod i Forbindelse med et Jernror, hvori der passerede en Dampstraale, saaledes at den fordærvede Luft stadig sugedes ud.

Indskibningen af 17. Regiments ene Halvdel, bestaaende af 15 Officerer, 311 Underofficerer og Menige samt 272 Heste, foregik ombord paa «Franee» den 25. Februar i London. Afdelingen tog fra Ilounslow Kl. 6 om Morgenen, ankom i Dokken Kl. 9* 20m og begyndte Indskibningen Kl. 10,15 Fm. Hestene fortes ombord ved Hjælp af en Box, idet man tillige tildækkede deres Øjne for al afholde dem fra at blive urolige. Saa snart Kranen havde ført dem ombord, bleve de anbragte i Boxene og forede med Hø samt kortbundne. Hele Indskib­ningen var færdig Kl. 3 Eftm., saaledes at der for at bringe en Mest ombord i Gjennemsnit var medgaaet 2 Minutter.

Alle de til Nalal bestemte Tropper vare afgaaede'fra Eng­ land inden den 1. Marts, altsaa 17 Dage efter at Ordren til Transporten var givet. Detie Resultat maa kaldes særdeles til­ fredsstillende, naar man erindrer, al det gjaldt om at indrette Skibe til i 4 Oger at have Mandskab og Heste ombord. Vi have endogsaa set, at «France» paa 8 Dage var færdigt til at modtage sin Ladning. Hvor langt lettere bliver imidlertid ikke hele Forberedelsen, naar Sørejsen blot varer 2 å 3 Dage eller endnu mindre. Den Plads, der spares ved, at Skibet kun be­ høver en ringe Kulforsyning, er meget betydelig; af Levneds­ midler behøves der ligeledes kun ringe Kvantiteter, ligesom Mandskabet hverken behøver Borde, Køjer eller andre Bekvemme­ ligheder. Paa' denne Maade vil et Skib som «Russia» uden stor Forberedelse istedenfor 950 kunne lage mindst 3000 Mand eller et helt Regiment paa 3 Ratl. ombord. Hestenes Trans­ port kræver noget større Forberedelse, navnlig' naar Ind- og Odskibningen skal kunne foregaa uden for store Vanskeligheder;men det tør betragtes som givet, at et Skib som «France» paa et større Værft i 4 Dage kan indrettes til en kort Transport af 500 Heste eller et helt Rytterregiment.