Log ind

Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864

#

Ved krigshistoriske Arbejder har det specielt været vanskeligt, ofte ugørligt, a f det forhaandenværende Materiale at kunne oplyse udtømmende om de ved en bestemt A fdeling, Stab eller Institution deltagende friv illig e O fficerer og Læger fra de skandinaviske Lande, fo rdi Kildem aterialet ikke er fuldstændigt, eller fo rdi de militære Akter fra Krigsaarene som Følge a f Forholdene ofte er m angelfuldt førte og undertiden aldeles ingen Oplysninger giver om visse Frivillig e . Undertiden er de Frivillig e s Tilstedekomst sket ad ikke helt o fficiel Vej. Ejheller findes i K rigsarkiverne udarbejdet Fortegnelse over disse. Dette Savn vil nu blive afbødet ved en i Personalhistorisk Tid ssk rift kommende Fortegnelse over de friv illig e skandinaviske O fficerer og Læger i vore to sidste Krige. Denne Fortegnelse maa i Hovedsagen antages at være fuldstændig, hvilket bl. a. fo r Sveriges Vedkommende er udtalt a f det kgl. svenske K rigsarkiv. Fortegnelsen giver tillig e kortfattede biografiske Data om Personerne, fo r de Faldnes Vedkommende noget mere udfø rlig t med Henvisning til Nekrologer o. 1. De foreliggende trykte Arbejder herom er fo r Norges Vedkommende: C. I. Anker: Norske frivillige i de danske forsvarskrige 1848— 50 og i 1864 (Kra. 1887); fo r Sveriges Vedkommende: Birger Schöldström: Svenskarne tender Danebrogen 1848— 50. S krifter och handlingar utgifna genom svenska Autografsällskapet. VI. (Stockh. 1903). A. W. Möller: Berättelser frän 1864 ars danska krig samt om deri deltagande svenskal, norska och finska frivilliga . (Jonkp. 1865). Noget fin sk S k rift kendes ikke.1)

Med nationalt og interskandinavisk Form aal er der a f Kaptajn ./. J. Jurckmann i flere A a r fo rt omfattende Korrespondance særlig med Norge og Sverige fo r at frem skaffe Billeder af disse friv illig e O fficerer og Læger, samt andre mere bekendte krigsdeltagende Personer fra Skandinavien, til Samlingerne paa Sønderborg Slot. Det er lykkedes Kaptajnen at samle Størsteparten. Disse Billeder (Fotografier i Almindelighed) er nu tilgængelige paa M ontrer paa Sønderborg Slot-) som et V id ­ nesbyrd om Nordens Samhørighed ved fælles O fre fo r Bevarelsen a f vore Hertugdømmer fo r Danmark og som et talende Udtryk for, at Danmarks gamle Sydgrænse ved Ejderen ogsaa er Nordens nationale. Ved de i de sidste A a r foretagne Arbejder er det lykkedes at faa frem lyst de hid til manglende Navne paa de krigsdeltagende O fficerer. Fortegnelsen om fatter Landofficerer, Søo fficerer og Læger, med Angivelse a f A fdeling (Skibe), hvorved der er g jort Tjeneste, Tjenestetiden, og de Kampe, der deltoges i. Endvidere er medtaget Befalingsmænd, der ved Afgangen udnævntes til Løjtnant, samt O fficersaspiranter og Søkadetter, der i de Tider nærmest henregnedes til Officersklassen. A f F o rtegnelsen frem gaar det, at Sverige ydede flest O fficerer, mest fra Adelen og fremstaaende Fam ilier, Norge forholdsmæssigt flest Læger. Den mest kendte O fficer fra Norge var Oberst Helgesen, Frederiksstads tapre Forsvarer, der som flere andre fo rblev i dansk Krigstjeneste.

I Treaar skrig en deltog fra Norge: 28 Landofficerer, 4 Søofficerer og 12 Læger; fra Sverige: 65 Landofficerer, 10 Søofficerer, 2 Søkadetter og 6 Læger; fra Finland ingen kendt. I 18GU deltog fra Norge: 7 Landofficerer, 1 Søofficer og 10 Læger; fra Sverige: 80 Landofficerer, 1 O fficersaspirant, 2 Søofficerer og 15 Læger; fra Finland: 4 Landofficerer. I Treaarskrigen deltog som F rivillig e saaledes ialt fo r Danmark 127, i 1864 120 O fficerer o. 1. fra Skandinavien, fo ruden talrige Underofficerer og menige, fo r Sveriges Vedkommende i 1864 alene over 350, betydelige Tal i Forhold til Datiden og et talende Vidnesbyrd om Brødrefolkenes O ffe rvillig ­ hed fo r vor retfærdige Sag. Ogsaa skal ikke glemmes fra 1848 det svenske Hjælpekorps paa 4000 Mand under General Lowenhielm paa Fyen, hvorom Mindet endnu lever i Billedet „Fo stbroderskab“ , der frem stiller en svensk, en norsk og en dansk Soldat, som broderligt rækker hverandre Haanden, hver under sin Fane. Endvidere blev der a f indsamlede M idler stillet til Eaadighed fo r Danmark i 1864 fra Sverige over 38,000 Rdl. og fra Norge over 23,000 Rdl., ligesom der ogsaa fra Finland tilgik ikke ubetydelige Midler. Den sidstlevende frivillig e svenske O ffice r fra 1864 er nu borte, idet Kaptajn Carl Frederik Grevillius døde den 21. April i Aar i Borås som Byens ældste Borger, næsten 99 A a r gammel. Han deltog fra 18. M aj til Oktober 1864 ved 12. In fanteriregiment og udnævntes ved sin A fgang til Ridder a f Dannebroge fo r udmærket Tjeneste. Svenske Blade har omtalt O fficersveteranen, der opnaaede en saa usædvanlig høj Alder, og de mange friv illig e Brødre, der viste Vovemod og Brodersind, da Danmark var i Nød. Kaptajn G revillius blev ogsaa her mindet ved den berømte A fdeling, han kom til at tjene ved, ved 12. Bataillons Soldaterforening, samt i den danske Hær gennem K rig sministeriet, der ved Kranse med signerede Dannebrogsbaand paa hans Baare gav Udtryk fo r Danmarks Taknemlighed over fo r den tapre O ffice r og det ædle svenske Folk, ikke mindst over fo r dem, der fald t under Dannebrog, fo r hvem Danmark atter i Dag sænker sin Kaarde. Deres Navne i den skandinaviske O fficersræ kke var: I Treaarskrigen: F ra Sverige: Prem ierlt. C. O. Cederstrøm (Fredericia 6/7 49), Sekondlt. E. A. T. Dwse (Fredericia 6/7 49), Premierlt., Friherre A . Lagerbjelke (Fredericia 6/7 49), Premierlt., Friherre K. E. O. Leijonhufvud (Dybbøl 5/5 48) og Skjalden, Prem ierlt. G. L. Sommelius (Dybbøl 5/5 48). Fra Norge: Sekondlt. C. H. Holst, (Fredericia 6/7 49, død paa Laz.), Sekondlt. L. H. S. Løvenskiold (Nybøl 5/5 48, død paa Laz. i Flensborg) og Sekondlt. G. V. Manien (Kolding 23/4 49). I 186^: F ra Sverige: Sekondlt. H. W. L. Berzelius (Als 29/6), Prem ierlt. P. J. C. Betzholz (Lundby 3/7), Sekondlt. G. H. Knorring (Dybbøl 18/4), Sekondlt. J. S. G. Lundegren (Dybbøl 18/4, død 27/4), Sekondlt. C. L. Roos (Dybbøl 18/4) og Sekondlt. C. S. L. E. Schitberg (død paa Laz. i Odense 13/8). Fra Norge: Underlæge S. D. Schiôtz (Augustenborg Laz. 8/3). Deres Grave i Danmark værner Staten om. Sekondløjtnant Lundegren jordedes som den sidste paa Garnisons Kirkegaard i København under storslaaet Ceremoniel som vilde Danmark ved denne Grav bevidne sin Sorg og sin Taknemlighed over fo r ham og alle de skandinaviske Brødre, der fald t fo r dets Sag.—

Hector Boeck.

1) A f mindre Værdi findes desuden: C. F . Ridderstad: Döds-Rtmor, helgade de tappre, .som Si-u.pa.de i bataljen vid Düppelberg ihm 5. Juni 1848 Linkb). H. W. Krog-Meyer (Sognepræst i Ulkebølle): Nogle Ord tulede S. Juni IS.I S.

2) En Del a f disse Billeder findes ogsaa i „Officersportrætsamlingen" i I)et kgl. Garnisonsbibliotek i Kbhvn. (V. Boulevard 20).