Log ind

Mindeord om medlemmer af Det krigsvidenskablige Selskab omkommet i forbindelse med flyulykken på Færøerne den 3. august 1996

#

Med ulykken på Færøerne den 3. august 1996 mistede forsvaret sin øverste chef og med General Hvidts ord "otte prægtige mennesker i hans følge”. Det er et smerteligt tab for forsvaret og fo r de pågældende familier. Også Det krigsvidenskablige Selskab har ulykken ramt hårdt.

Admiral Hans Garde var gennem sin karriere som søofficer engageret i forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, krigshistorie og det militærvidenskablige område. Gennem en aktiv indsats på Forsvarsakademiet, i Søløjtnantselskabet og Det krigsvidenskablige Selskab var han i høj grad med til at sætte dagsordenen og præge debatten. I sit hele virke var han personligt med til at påvirke ikke bare flådens men også hele forsvarets udvikling. I årene som forsvarsstabschef og i de sidste måneder som forsvarschef var han konstant optaget af hvorledes man kunne få mest mulig ud af de rådige ressourcer, og hvordan man dermed kunne opnå den bedst mulige operative effekt af den materiel- og uddannelsesmæssige indsats. Med en sikker fornemmelse for politisk gennemførlige løsninger og stor kreativitet var han konstant igangsættende. Admiral Hans Garde vil blive husket for sin aldrig svigtende støtte til selskabet, fo r sin aktive deltagelse i selskabets bestyrelse i perioden 1984-1987 og for sin flittige og engagerede deltagelse i selskabets møder. Admiralen}veg aldrig tilbage for at stille sig til rådighed som foredragsholder, og han var med sine gode observationer og tankevækkende kommentarer med til at præge foredragsaftenerne.

Oberst Ole Jørgensens store interesse var krigshistorien. Som lærer på Forsvarsakademiet og Hærens Officerskole og som chef i geled og stab var han med til at præge unge officerers forståelse for krigshistoriens betydning. Ved at understrege sammenhænget mellem de krigshistoriske erfaringer og den operative doktrin samt ved sin indsats for at koordinere fagene taktik og krigshistorie gjorde han undervisningen nærværende og inspirerende.

Oberst Ole Jørgensen vil også blive husket for sit engagement i selskabet. Som medlem af bestyrelsen fra 1986-1992 var han med til at gøre selskabet kendt blandt især den yngre del af medlemskredsen, lige som han stedse søgte at støtte selskabets foredragsaftener og var altid aktiv og debatskabende under de efterfølgende diskussionsperioder. Med Ole Jørgensen har forsvaret på det krigsvidenskablige område mistet en meget vidende og trofast støtte.

Major Jens Blæhr var endnu et forholdsvis ubeskrevet blad i Det krigsvidenskabelige Selskab. Her var en lovende, ung officer med store menneskelige egenskaber som især karakteriseredes ved hans evne til at samarbejde med alle om at nå de fastsatte mål. Han var altid en inspiration for sine omgivelser ved sit engagement, sin hjælpsomhed og sin humørfyldte og eksemplariske optræden.

Admiral Hans Garde, oberst Ole Jørgensen og major Jens Blæhr vil blive dybt savnet i Det krigsvidenskablige Selskab.

Ære være deres minde.

O.H.-G. HOFF