Log ind

Luftmilitære operationer og manglende præcision: Ny NGO-rapport skyder helt ved siden af

#

Af Jakob Dideriksen, ekstern lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

I en rapport udgivet af de to organisationer, PAX og Airwars, kritiseres den internationale koalition, der bekæmper Islamisk Stat i Irak og Syrien (ISIS). Blandt andet peger rapporten på, at koalitionen ikke er grundig nok i forbindelse med at undersøge påstande om civile tab. Imidlertid er NGO-rapporten selv alt andet end grundig. Ja, faktisk baserer den sig på en fejlagtig antagelse om luftkampagnen. Det bevirker, at man som læser alt andet lige bliver noget forbeholden i forhold til rapportens konklusioner.

Kritik af manglende koalitionsregler for magtanvendelse (ROE)

Den 26. oktober 2020 lancerede de to NGO’er, PAX og Airwars, rapporten ”Seeing Through the Rubble”. [1] Rapporten omhandler påvirkningen af civile ved brugen af primært luftleverede sprængvåben i kampen mod ISIS, særligt kampene om Mosul, Raqqa og Hawija, og er som udgangspunkt interessant for os, da danske fly har været indsat i koalitionens luftkampagne. Rapporten kritiserer koalitionsindsatsen (Operation Inherent Resolve), dels i forhold til regelsættet for magtanvendelse dels, koalitionens undersøgelser af civile tab.

NGO-rapporten har som sit udgangspunkt, at der ikke var fælles regler for magtanvendelse, men at hver bidragsydende stat fulgte egne direktiver. [2] Det er imidlertid ikke korrekt. Daværende forsvarsminister Peter Christensen redegjorde i april 2016 for koalitionens operationsgrundlag som svar på et folketingsspørgsmål. Ministeren forklarede, at konkrete operationer planlægges af koalitionen, der har udarbejdet retningslinjer for magtanvendelse. Koalitionens retningslinjer suppleres af missionsspecifikke direktiver udarbejdet af Forsvaret.

Det er velkendt, at hver nation medbringer hver deres nationale grundlag, der kan dække over forskelle i juridiske bindinger, politiske ønsker osv. Ministerens besvarelse viser dog klart, at der rent faktisk opereres med koalitionsfælles retningslinjer for magtanvendelse. [3]

Eksistensen af koalitionsfælles regler for magtanvendelse fremgår eksempelvis også af en pressebriefing, som blev afholdt i maj 2017. Her blev koalitionens regler for magtanvendelse omtalt i forbindelse med efterforskningen af en konkret bombning i Mosul i marts 2017. Denne hændelse, der resulterede i et stort antal civile tab, blev ifølge denne åbne kilde udført på baggrund af en vurdering af alle tilgængelige efterretninger, i fuld overensstemmelse med koalitionens regler for magtanvendelse (ROE) og fulgte krigens love. [4]

NGO-rapporten er således baseret på en kritik af, at der ikke eksisterede koalitionsfælles regler for magtanvendelse. Det fremgår af de nævnte kilder, at dette er en fejlagtig antagelse.

Kritik af manglende og ringe undersøgelser af civile tab

Rapporten retter også en kritik af koalitionen for utilstrækkelige undersøgelser af civile tab og skader som følge af sprængvåben i beboede områder. [5] Denne del af rapporten kan igen holdes op imod åbne kilder, der forklarer, hvordan det rent faktisk forholdt sig.

Som svar på et folketingsspørgsmål i 2018 om koalitionens opgørelse af civile tab, svarede den daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bl.a. følgende:

»Koalitionens luftangreb er både før, under og efter genstand for en grundig evalueringsproces med det formål at vurdere effekterne af de enkelte angreb, herunder også risikoen for civile tab. (…)

Koalitionens undersøgelser af civile tab er altså baseret på alt tilgængeligt materiale, herunder – men ikke begrænset til – videomateriale fra koalitionens fly, efterretningsdata, koalitionsstyrker på jorden og i luften, åbne medier og civile enkeltpersoner. Koalitionen samarbejder også i videst muligt omfang med kompetente lokale irakiske myndigheder. Desuden vil informationer fra uafhængige organisationer, herunder menneskerettighedsorganisationer og NGO’er, ligeledes kunne indgå som en del af vurderingsgrundlaget. (…)« [6]

På den allerede nævnte pressebriefing afholdt i maj 2017 om koalitionens undersøgelse af en konkret bombning i Mosul i marts 2017 forklarede undersøgelsesholdets leder, brigadegeneral Matthew Isler, hvordan opgaven var blevet løst. Et udpluk af udtalelser fra brigadegeneralen på pressebriefingen tegner i min optik et billede af en temmelig grundig undersøgelse:

»…assembled a team of 12 subject matter experts who invested over 1,600 combined hours of work«

»We reached out to six media outlets and one freelance journalist, elected officials, NGOs, Iraqi government agencies, individual citizens.«

»We did over 20 interviews in key leader engagements.«

»… modeled this a number of ways.  We first reached out to Army Corps of Engineers.  They have an engineering research and development center.  They modeled the structure and they did that based on witness testimony and the testing of materials that we actually brought back from the site on our two visits.  They modeled it as a multistory structure with masonry infill walls.«

»The ERDC, Engineering Research and Development Center produced a formal written report that represented the technical opinions of a panel of ERDC subject matter experts on penetrating weapons' effects (…). Separately, we reached out to the Defense Threat Reduction Agency's target and weaponeering and assistance Cell.«

»We also reached out to the Naval Surface Worker Collateral Damage Methodology Group.  These groups ran a series of simulations and assessments including probability based Monte Carlo simulations run over 1,000 times.« [7]

Jeg vil overlade det til læseren at bedømme, om de ovenfor beskrevne former for undersøgelser mon er grundige nok til at imødegå NGO-rapportens kritik. I min optik er det nok snarere NGO’erne, der burde have været mere grundige i deres beskrivelser, da flere af de kritiserede forhold, åbenlyst modsiges af offentligt tilgængelige kilder.

Konstruktiv kritik, tak

Det er påfaldende, at NGO-rapporten blandt andet kritiserer, at koalitionen mod ISIS ikke er grundig nok i forbindelse med at undersøge påstande om civile tab, når rapporten selv er baseret på en fejlagtig antagelse om manglende koalitionsfælles regler for magtanvendelse. Påstanden om mangelfulde undersøgelser af bombninger, der resulterer i civile tab og skader, skal holdes op mod, hvordan disse rent faktisk er blevet foretaget, hvilket ligeledes fremgår af åbne kilder, som beskrevet ovenfor.

Det er fint, at civilsamfundet interesserer sig for krigens gang i den skarpe ende, og fint med en kritisk tilgang. Det er dog afgørende, at kritikken rent faktisk bygger på et oplyst grundlag. Kun herved vil den have en konstruktiv effekt, hvilket vel er kritikkens fornemste opgave.

Noter:

1. https://airwars.org/news-and-investigations/seeing-through-the-rubble-airwars-and-pax-launch-joint-report/

2. Rapportens side 13: » The US-led Coalition did not have alliance-wide Rules of Engagement (ROEs) to govern its actions. Instead, each ally operated its own ROEs «

3. https://www.ft.dk/samling/20151/beslutningsforslag/b108/spm/23/svar/1315772/1620226.pdf

4. »[T]his engagement was conducted using all available intelligence, entirely according to stringent coalition rules of engagement and in accordance with the law of armed conflict.« https://www.inherentresolve.mil/Media-Library/Article/1251705/department-of-defense-news-briefing-on-the-findings-of-an-investigation-into-a/

5. Rapportens side 20: »This unwillingness on the part of most Western militaries to investigate properly whether their own use of explosive weapons in populated areas resulted in civilian harm critically undermines any claim that their implementation of IHL is enough to protect civilians against these weapons.«

6. Svar af 2. marts 2018 på Folketingets Forsvarsudvalgs spørgsmål nr. 72 den 5. februar 2018.

7. Department of Defense News Briefing on the Findings of an Investigation into a March 17 Coalition Air Strike in West Mosul, se kildehenvisning i note 4.