Log ind

Krigsmateriel - Intendaturmateriel

#

En imødegåelse

Fra chefen for Forsvarets Materielintendantur, oberst A. Selchau, har tidsskriftet modtaget følgende:

I M ilitæ rt tidsskrifts juni-nummer er optaget et indlæg »KrigsmaterielIntendanturmateriel«, hvis forfatter under pseudonymet Herakles slår til lyd for »at bringe kendskabet til intendaturmateriel, forskningen i og udvikbng af det, op på samme anerkendte højde som forskning og udvikling af andre mihtære materielgrupper«. Under forudsætning af at intendanturmateriel i forskningsmæssig henseende virkelig kan henregnes til et underudviklet materielområde, kan materielintendanturen ikke være uenig i disse betragtninger, men uden i øvrigt at ville indlade sig på en dyberegående polemik om problemet kunne man af hensyn til objektiviteten måske have ønsket sig, at Herakles’ indlæg var udformet under større hensyntagen til den omstændighed, at manglende teknisk slægtskab mellem de militære materielgrupper ofte vanskeliggør en umiddelbar sammenligning mellem de tekniske tjenesters forskningsindsats og -resultater. Når Herakles synes at mene, at de hyrdefulde konstruktionsopgaver udelukkende er overladt en tilfældig ung intendanturofficer, og antyder, at resultaterne som følge heraf også bliver tilfældige, er der derimod al mulig grund til at ripostere. Af organisatoriske årsager måtte materielintendanturen tidligere overdrage løsningen af foreliggende konstruktionsopgaver til den afdeling (administrationsafdeling, produktionsafdeling, forvaltningsafdeling), der havde de største forudsætninger for at løse det aktuelle problem, idet man ikke som andre tekniske tjenester disponerede over et specielt konstruktionsorgan. At de enkelte afdelinger — herunder også produktionsafdelingen, som Herakles åbenbart tænker på, når han nævner »FMIs forsøgssektion« — lod tjenstgørende yngre intendanturofficercr medvirke ved løsningen af en del af de således pålagte konstruktionsopgaver er for så vidt korrekt, men at antyde, at resultaterne 1)1. a. som følge heraf skulle blive problematiske, er vist at skyde over målet, ikke mindst når det tages i betragtning, at pågældende intendanturofficerers medvirken i det væsentligste begrænsede sig til koordinerende sagsbehandling af f. eks. brugerkrav og tekniske resultater opnået ved forskning på civile anerkendte laboratorier eller ved tekniske institutioner og lignende. På intet tidspunkt har tilfæ ldige unge intendanturofficerer udøvet selvstændig forsøgs- og konstruktionsvirksomhed, og afgørelser i spørgsmål af denne art er følgelig altid truffet på chefsplan.

Den omtalte fremgangsmåde, som desværre til en vis grad danner udgangspunkt for Herakles’ vurdering af forskningsindsatsen på det intendanturmatericlfaglige område, hører im idlertid fortiden til. Materielintendanturen bar nemlig forlængst erkendt, at spredningen af konstruktionsfunktionen — uden direkte at influere på resultaterne — kunne medføre en irrationel udnyttelse af det til opgavernees løsning disponible personel, og i forbindelse med Den militaire Klædefabriks overtagelse af materielintendanturens produktionsopgaver og produktionsafdelingens bortfald, jfr. K F F B. 19-1964, pkt. 3, opnåede man da også Forsvarsministeriets bemyndigelse til at etablere en »Konstruktionsvirksomhed« med afdelingsstatus. Opgaverne for denne er at koordinere, intensivere og systematisere alle former for konstruktionsindsats på det intendanturmatcriclfaglige område, og dens organisation er søgt fastsat under hensyntagen hertil. Det synes i denne forbindelse på sin plads at pointere, at oprettelsen af »Konstruktionsvirksomheden« må ses som de ansvarlige myndigheders erkendelse af, at den betydelige materieltekniske udvikling i det moderne samfund også gør sig gældende på det intendanturmatcrielfaglige område, hvor forsvaret naturligvis også må leve op til de stedse stigende krav til de enkelte forsyningsgenstande. Det er materielintendanturens håb, at foranstående bemærkninger vil trøste og berolige Herakles, hvem intendanturen i øvrigt føler trang til at takke for den interesse, ban viser intendanturmateriellet og dermed Forsvarets Materielintendantur.