Log ind

Krigsfangehjælp

#

Som det vil være alle Officerer bekendt, er Antallet af europæiske Krigsfanger i tyske Krigsfangelejre nu naaet op til at tælle nogle Millioner, af hvilke Underofficerer og Menige anvendes til forskelligartet Arbejde udenfor Lejrene, medens Officererne er henvist til Uvirksomhed eller de Adspredelser, de kan skaffe sig gennem Sport, Komediespil, Læsning, Spil og lignende. Dansk Røde Kors har siden December 1939 søgt at hjælpe Krigsfangerne paa forskellig Vis, og der kan for Tiden sendes:

1) Pakker med Levnedsmidler, for hvilke der hver Maaned gives Udførselstilladelse til et begrænset Antal.

2) Bøger; fortrinsvis engelske, franske og tyske.

3) Spil; brugte Spillekort, Brædtspil, Puslespil og andre Spil

Levnedsmiddelpakkerne sendes i Hovedsagen individuelt til navngivne Krigsfanger, og de fleste betales af „Gudmødre". Bøgerne sendes enten i Kasser til Lejrenes Biblioteker eller individuelt i mindre Pakker. Spil sendes til navngivne Krigsfanger i Pakker, der helst skal indeholde saa meget, at Modtagerne kan dele ud til andre. Efterhaanden bliver det vanskeligt at skaffe Bøger — navnlig franske — og Spil, hvorfor jeg tillader mig at opfordre danske Officerer til at bidrage til at skaffe Krigsfangerne Underholdning ved at indsamle Bøger og Spil og indsende disse til Dansk Røde Kors, Amaliegade 18, København K., der vil videresende Gaverne, idet de individuelle Pakker kan afsendes i Givernes Navne.

Chr. Tillisch.