Log ind

Kreta — England

#

Var Kretas Erobring en Generalprøve paa Invasion i England? Kan Metoden gentages ved Erobringen af England? Dette Spørgsmaal er ofte fremført under og efter Kampene paa Kreta. I »Allgemeine Schweizerische Militär Zeitung« besvarer en Officer Spørgsmaalet saaledes:

Fordele for England i Forhold til Kreta.

1. Det engelske Vejnet er udbygget. Den engelske Armé er udpræget motoriseret. En Forskydning af Reserver mod Brændpunktet er hurtigere og lettere gennemførligt end efter »Flodvejsystemet« (de tørre Flodlejer anvendtes som Veje) paa Kreta, som lagde de motoriserede Enheder store Hindringer i Vejen.

2. De engelske Flyvepladser fordeler sig over et større Rum end paa Kreta. En Nedkæmpelse af Støttepunkterne om Flyvepladserne vil falde Tyskerne sværere.

3. England har en stor Krigsindustri. Krigsmateriel skal ikke sendes en Omvej over Kap det gode Haab som i Kretatilfældet.

Paa kort Tid kan det være til Stede.

4. Hjemmeværnsstyrkerne er udrustede og uddannede. De skal ikke i sidste Øjeblik udrustes med Geværer.

5. England er tættere bebygget end Kreta. Landsætning af Faldskærmstropper kan derfor næppe skjules. I Faldskærmsobservationsposterne har den engelske Armé en Organisation, der vil kunne virke som Meldenet.

6. Til Forsvar af Øriget staar flere Tropper, Vaaben og Flyvemaskiner til Raadighed end paa Kreta. Det engelske Luftvaaben kan hurtigere sættes ind og maa ikke først tilbagelægge 643 km (Alexandria—Kandia), før det kan understøtte egne Tropper.

7. Telefonforbindelserne er bedre udbyggede og vanskeligere at ødelægge. Nettet er tættere.

8. Folk og Armé taler samme Sprog. Misforstaaelser er mindre sandsynlige.

9. Parolen er: Sejre eller dø, ikke sejre eller indskibe sig.

Mangler (Ulemper) for England.

1. Som paa Kreta kender England hverken Tidspunkt eller Angrebssted for tysk Invasion.

2. Til Opmarch af Mandskab og Luftvaaben staar her som ved Kreta et stort Rum til Tyskernes Raadighed. Det britiske Luftvaabens Aktion — ogsaa hvis det bliver forholdsvis stærkere end paa Kreta — vil forsvinde i dette Rum og vil ikke alvorligt kunne hindre Opstillingen. Kun Havnene paa Fastlandet er udsatte.

3. Luftdistancer: Malerne—Cerigotto (nærmeste græske 0 ): 60 km, England—franske Kyst: 32—300 km. Malerne—Cerigo: 100 km, England—nederl. belgiske Kyst: 80—200 km. Malerne—Peloponnes: 170—320 km, Skotland—norske Kyst: 440 km. De bestemmende Luftdistancer simplificerer Aktionen mod England. En forudgaaende Erobring af Irland vil forværre Englands Stilling betydeligt.

4. Saafremt det skulde lykkes at slaa den engelske Flaade, vil de engelske Havne lette Udskibningen. En tysk Minespærring i Doverstrædet kan begrænse den engelske Flaades Aktioner. Den kan dele den eller tvinge den til en Omvej over Forth Clyde-Kanalen.

5. Som Kreta har vist, er en Flanke meget ømfindtlig overfor et Luftangreb, særlig naar Jagermaskiner savnes.

6. Den engelske Presse vilde sandsynligvis være saa venlig af lutter Meddelsomhed at underrette Tyskerne om Situationen og egne Hensigter, ganske som det gik paa Kreta. Den har endog meddelt sine Læsere, at Forberedelser var truffet til i Tilfælde af Ødelæggelser, da at kunne instruere Publikum »et eller andet Sted fra«. Ogsaa Demokratier skulde lære at tie.

L. Sabroe.

Artikel
Publiceret den 21. jul. 1942
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner