Log ind

Kort Oversigt over Indholdet af forskjellige udenlandske Tidsskrifter.

#

Militär-Wochenblatt. 3. Kvartal. 1884. — Mere om Kom pagnikolonne og uregelmæssig Fægtning. — Om Mandskabets theoretiske Uddannelse. — Klapviser for Feltskyls. — Det antisep tiske Nød Bind paa Slagmarken. — Nogle Ord om Staldbelys- ning. — General Todleben. — En russisk Dom om de russiske Reserve-Kadre-Balailloner og Reserve-Infanteri-Regimenter. —- Mere om det af Jordnødder tilberedte Kraftfoder for Hesle. — Et Hjælpemiddel for Offensiven ligeoverfor de moderne Ildvaaben (nat lige Angreb). — J. G. Droysen. — Kanlinevogne. — De euro pæiske Stormagters Landeværn og Landstorm. — Det russiske Livgarde-Dragon-Regimenls Distanceridl. — Mere om Mand skabets Instruktion. — Saniletsberetning for den tydske Hær i Krigen mod Frankrig 1870—71. — Overkrigsraadet i Frankrig. ■— Fuldstændiggjørelsen af det russiske Exercerreglement for Ko sakkerne. — Lettelse af Byrden for Mililærheste. — Det sidste Stadium af det frontale Infanteri-Angreb i fladt Terrain. — Den belgiske Skydeskoles Skydeforsøg i Lejren ved Beverloo 1883. — Mere om Klapviser. — Hestens Optømning theoretisk og praktisk. — Infanteri - Kompagniets Uddannelse i England. — Annuaire de l’armée française pour 1884. — Ændringer i det russiske Kavaleris Exercerreglement. — Betragtninger an- gaaende Underofficerernes frivillige Kapitulation. — Afskaffelsen af Majors-Chargen ved del russiske Linie-Infanteri. — Mere om Kompagnikolonne og uregelmæssig Fægtning. — Instruc tion praclique sur le service de la cavalerie en campagne. — To Besøg af Frederik den Store ved det hertugelige Hof i Gotha under Syvaarskrigen. — Tilbageblik paa de væsentligste Forandringer i den russiske Armee i Aarene 1881—83. — Almindelige Forskrifter for den ilalienske Infanteridivisions Fægt ning. — Forandringer i det franske Militær-Jernbane- og Etape- Væsens Organisation. — Herwarth v. Biltenfeldt •{-. — To Dislanceridt ved den russiske Kavaleri-Officersskole. — Goeben- Mindesmærke i Koblenz.