Log ind

KONG FREDERIK IX 11. MARTS 1899 - 14. JANUAR 1972

#

Med Kong Frederik IX ’s død er en god dansk konge og et samvittighedsfuldt og godt menneske gået bort. Han var vokset op i et hjem, hvor moderens kærlighed og faderens pligtfølelse fik den største betydning for ham. Det er naturligt her særligt at mindes kongens forhold til forsvaret. Gennem tiderne har det været skik og brug, at kongers og fyrsters ungdomsuddannelse skete inden for værnene, og den sunde og gode opdragelse af unge mennesker, som gives her, kan være af stor værdi for enhver ung mand. Både vor gamle konge, Christian X, og kong Frederik IX kom ofte tilbage til den betydning, det havde for dem at have haft en regulær uddannelse inden for forsvaret. Vor afdøde konge lagde især vægt på den klare forståelse af et ansvar og omgangen med mennesker af alle samfunds^ lag. Hertil må selvsagt føjes tilegnelsen af helt andre discipliner, stats- og folkeret, humaniora, sprog o. m. a., som den militære uddannelse ikke kan give i tilstrækkeligt omfang. Kong Frederik IX forstod at forene begge dele. Kongens fader var uddannet i hæren og ønskede, at begge hans sønner i hvert fald skulle gennemgå en af forsvarets skoler. De mange togter med Kongeskibet »Dannebrog« gav de unge prinser en sådan interesse for livet til søs, at de begge med forældrenes billigelse valgte den sømilitære uddannelse, og i 1917 kom kron­prins Frederik, efter afsluttet studentereksamen, ind på kadetskolen i Gernersgade; den 20. sept. 1921 udnævntes han til s ec on dlø j tnant. Siden avancerede kronprinsen normalt gennem graderne og gjorde forskelligartet tjeneste i flådens skibe, de senere år som torpedobådschef, sidst i 1934 som kaptajnløjtnant. Dermed holdt hans normale udkommandoer op, dog deltog han endnu nogle somre i stabstjenesten i eskadrene. I krigens tid holdt kronprinsen nær kontakt med værnene og var ivrig efter at blive holdt underrettet om, hvad der foregik både dér og andre steder. Ved sin tronbestigelse i 1947 blev han admiral og øverste chef for forsvaret. Kort tid efter viste kongen Det krigsvidenskabelige Selskab den ære efter sin fader at overtage hvervet som selskabets protektor. Som konge følte han i høj grad det ansvar, der påhvilede ham. Kongen overværede med megen interesse ofte hærens og søværnets øvelser, og ved særlige inspektioner i alle tre værn og i Hjemmeværnet søgte han at sætte sig ind i hvert enkelt værns problemer og opgaver. Generalmajor Thygesen skrev engang herom: »Det er gammel tradition, at kongen overværer hærens store, samlede øvelser. Kong Frederik IX har fortsat denne smukke tradition. Her får han lejlighed til at se såvel sine soldater som hjemmeværn arbejde under feltmæssige forhold. Han kan lide det, og hans soldater af alle grader glæder sig derover.----Der er ikke tale om en kort visit. Det er forsvarets højeste chef, general i hæren, med kendskab til dens liv og virke, der ved selvsyn ønsker at se, hvor langt man er kommet siden sidst.« Kong Frederik IX vil blive mindet af alle i værnene for sin forståelse af den gerning, der her udføres i alvor og til gavn for vort land, for sin venlige og ligefremme måde at være på over for alle, fra den kommanderende til den yngste værnepligtige, og for sin trofasthed over for mennesker, han havde lært at kende.

A. H. Vedel