Log ind

Hvad laver REGIMENTSCHEFEN efter tre?

#

Baseret på undervisningserfaringer filosoferer lederen af Hærens Officersskoles faggruppe »Forvaltning«, major J . Lautrup-Nissen, over, hvad en regimentschef mon får sin dag til at gå med.

Indledning.

Overskriftens lette omskrivning af et revy-refrain lader ane, at nytilgåede kadetter på Hærens Officersskole og andre relativt ubefæstede sjæle i ny og næ undrer sig over, hvad regimentschefen mon laver. Spørgsmålet er for så vidt rimeligt, da delingsføreren derude på marken kun sjældent ser sin regimentschef, og det er derfor nærliggende at søge en forklaring på dette fænomen.

Nedenstående er ment som et forsøg på at gøre det begribeligt for kadetter og andre, at regimentschefen meget vel kan være ganske optaget af tjenstlige sysler, selv om han ikke lader sig se på øvelsespladsen. Opgavens grundelementer.

Opgaverne for en regimentschef vil som oftest falde i fire hovedfelter:

- Uddannelsesplanlægning og -gennemførelse.

- Planlægning som enten regionschef, brigadechef eller faglig officer i en landsdelskommando.

- Kontaktvirksomhed indad- og udadtil.

- Forvaltning.

Det er ikke umiddelbart overskueligt, hvilke af disse hovedfelter, der er mest belastende. Prioriteringen af opgaverne svinger vel også med såvel udefra kommende påvirkninger (omlægning af tjenesteomgang, f.eks.) som chefens temperament. Ingen kan imidlertid være i tvivl om, at den regimentschef, der har viljen og evnen dertil, kan tilbringe en meget stor del af sin tid med at holde kontakt til sit personel og til den by i hvilken, han er garnisonskommandant, alt til uberegnelig men væsentlig betydning for det forsvar, det er hans opgave at tjene. Nærværende artikel skal forsøge at kaste spredt lys over regimentschefens forvaltningsopgaver samt det grundlag, han her har at arbejde på.

Forvaltningsopgaverne.

For en regimentschef, der samtidigt er chef for et kommandantskab, og som er rettergangschef, tegner forvaltningsopgaverne sig i oversigtsform således:

a. PERSONELFORVALTNING

- A-officerer

- B-officerer

- Kontraktantagne reserveofficerer

- Værnepligtige reserveofficerer

- Stampersonel (mandligt/kvindeligt)

- Værnepligtige befalingsmænd

- Værnepligtige menige alt med henblik på forvaltning i såvel krig som fred.

- Civilt personel, såvel tjenestemænd som funktionærer og timelønnet personale.

b. MATERIELFORVALTNING

- Beholdningskontrol

- Regnskab

- Magasinering

- Vedligeholdelse

- Rapportering

- Køb/Salg/Kassation

- Udgivelse af lokale bestemmelser alt med henblik på såvel anvendelsen i fredstid som planlægning og forberedelse af anvendelse i krigstid.

c. ØKONOMIFORVALTNING

- Lønninger og ydelser til de oven for nævnte personelkategorier.

- Kørepenge

- Andre realudgifter (lokalindkøb m.v.)

d. KOMMANDANTSKABS- og BOLIGFORVALTNING

- Egentlige kasernebygninger samt ejede eller lejede magasiner og depoter

- Idræts- og andre træningsanlæg

- Andre anlæg (f.eks. tankanlæg, vartningsområder m.v.)

- Arealer

- Tjenesteboliger

- Lejeboliger

- Andre boliger.

e. RETSPLEJE

- Forvaltning af egen arbitrær myndighed

- Tilsyn med underlagte chefers arbitrære myndighed

- Arrest-forvaltning.

f. FORVALTNING AF LEGATER OG FONDS

Tilsyn med og pleje af midler indgående i legater og fonds af forskellig art med tilknytning til pågældende regiment eller garnison.

g. TILSYN MED UDSMYKNING M.V.

- Udsmykningsgenstande udlånt fra museer o.l.

- Gaver tilgået regimentschefen, garnisonskommandanten, regimentet eller tilsvarende myndigheder

- Messe-ejendele

- Officersforeningens (Officersforeningemes) ejendom.

Indskudt bemærkning nr. 1:

Når regimentschefen således ikke i dag lod sig se på øvelsespladsen, kan det skyldes, at han har fået den letsindige idé at trænge til bunds i de problemer omkring flyttegodtgørelse til den nytilgåede premierløjtnant O.O., der er opstået som følge af den omstændighed, at premierløjtnanten er gift med en toldassistent i tjenestemandsstilling.

Forvaltningsgrundlaget.

Dér skal ikke her gøres noget forsøg på at opgøre det komplette grundlag for en forvaltende myndigheds handlingsmønster. Her skal blot peges på nogle få eksempler til belysning af overskriftens problem. Personelforvaltningen er blevet lettet meget væsentlig ved indførelsen af »Personelbestemmelser for Hæren«, men endnu kan man sé sig henvist til anvendelse af »Love og Bestemmelser for Forsvaret, 14. hæfte«, hvis væsentligste fortrin er dette, at man stort set efter behag kan betragte et punkt i dette hæfte som gældende eller udgået. Også »Personelbestemmelser for Hæren« stiller dog regimentschefen over for vanskelige opgaver. Når regimentet skal indstille om antal ønskede pladser på den næste sergentskole, skal regimentschefen således skrive under på, hvad han tror vil være hans styrke af kontraktansatte befalingsmænd om 8 måneder. Til gengæld kan han glæde sig over, at han kan oplyse en sergent, der søger officersskole om, hvor mange pandefletfremliggende, fodstøttede kropbøjninger bagud, sergenten forventes at kunne klare pr. minut. Han er derimod ude af stand til at oplyse om optagelse på officersskolen før to-tre dage forud for klassens start.

Indskudt bemærkning nr. 2:

Skulle regimentschefen nu alligevel bevæge sig ud for at se til enhederne, vil han opdage, at også andre har deres forvaltningsproblemer. Spørger han således en underafdelingschef, hvorfor sergent N.N. ikke er til tjeneste i dag, så foreligger der bl.a. følgende muligheder for svar:

- Han har ferie

- Han har erstatningsfri for en søndagstjeneste

- Han afspadserer et døgntillæg

- Han holder en »B-ll dag«

- Han har en fridag uden løn

- Han har fri til eget bryllup

- Han har tjenestefri

- Han er syg.

Regimentschefen skal naturligvis ikke personligt tage sig af alle aktiviteter ved regimentet. Skal regimentschefen således i en speget tabs-sag tage stilling til erstatningsprisen, vil det være naturligt, at han beder sin forsyningsregnskabsofficer om at finde genstandens ny-pris. Regimentschefen vil her kunne vente en rum tid, før forsyningsregnskabsofficeren får gennemgået den lange og trange procedure fra Forsyningskataloget over FAG 53-25 (GI. lagemr. til Nyt lagerar.) til FAG IMP 52-25 (forsyningsgenstande i EDB-systemet), videre til Tillæg til FAG 52-25 og (i de fleste tilfælde) frem til FAG 52-25 »Forsyningsgenstandsdata«. Men naturligvis kan han i mellemtiden fundere over, hvorfor han må foretage lokalindkøb af cykelpumper, men kun såfremt regimentets cykler er ældre end model 1959.

Indskudt bemærkning nr. 3.

Til fordunkling af billedet i tabs- og skadessager bringes som skema 1 en nogenlunde komplet oversigt over de kilder, der foreligger ved behandling af diverse sager af denne karakter.

Skærmbillede 2020-05-01 kl. 15.16.47.png

Økonomiforvaltningen vil som oftest være overladt til regnskabsføreren, der dog handler under ansvar over for regimentschefen. De to i forening vil kunne anvende megen tid til at finde lønnen til en oversergent. Det er jo en specialitet, at principperne for, hvad oversergenten skal have i løn, er beskrevet i en B-kundgørelse, de reelle tal findes delvis i en A-kundgørelse, mens de sidste bidder af lønsummen skal findes i to aftaler, truffet mellem stampersonelorganisationen og forsvarsministeriet. Når nu regimentschefen i personelforvaltningsøjemed og for at sikre sig en god materielforvaltning har udset kaptajn P.P. til at være depotofficer, så dukker der meget nemt et boligforvaltningsproblem op. Det er jo nemlig ikke sikkert, at kaptajn P.P. med sit elskede parcelhus og de 5 børn bryder sig om at rykke ind i den kakkelovnsopvarmede 3 værelsers tjenestebolig for depotofficeren. Også dette problem finder vel sin løsning, men nu er klokken blevet over tre. Fra arresten kommer der besked om, at en menig, der afsoner 4 dages vagtarrest, gerne vil have fuld og hel klaring over, hvad han kan tilkomme af rettigheder. Dette lille problem påtager regimentschefen sig selv at løse, hvorefter sekretariatslederen, der ved bedre, sukker dybt. Skema 2 viser den liste, som regimentschefen med lidt held kan udarbejde i sit forsøg på at besvare arrestantens spørgsmål.

Skærmbillede 2020-05-01 kl. 15.17.08.png

Skærmbillede 2020-05-01 kl. 15.17.14.png

Indskudt bemærkning nr. 4.

På det tidspunkt, da listen er færdig, har oberstinden opgivet at holde maden varm. Hun er gået i seng med henvisning til et par håndmadder og en lys pilsner, der står parat i køleskabet.

Afslutning.

På dette sted bør kadetter føle, at spørgsmålet i overskriften er besvaret. Til gengæld består der en risiko for, at de stiller to spørgsmål:

- Er regimentschefens opgaver ikke fuldt tilstrækkelige til at fylde en mand og hans stabs tilværelse?

- Kunne og burde der ikke - før noget andet - renses ud og rationaliseres i forvaltningsgrundlaget? Svaret er i begge tilfælde »Jo«.

J. Lautrup-Nissen.