Log ind

Hendes Majestæts 25-års regerings jubilæum

#

Det danske forsvar har en lang, fornem og begivenhedsrig tilknytning til Kongehuset bag sig. Helt tilbage gennem den dokumenterede historie har Danmarks konger altid stået som den øverste fører af vor nations forsvar. Denne tilknytning har ikke kun været udstrakt til forsvarets forskellige grene og personelgrupper, som de skiftende monarker altid har vist stor interesse. Det er en interesse, som på smukkeste vis er videreført af vor nuværende monark Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden, siden dronningen succederede i 1972.

Herved, bliver datoen for dronningens tronbestigelse, 14. januar 1997, den dato, på hvilken Hendes Majestæt kan fejre sit 25-års regerings jubilæum. Også Det krigsvidenskabelige Selskab kan glæde sig over denne interesse, der på mange måder har udmøntet sig gennem de 25 år, ja, helt tilbage til tiden som kronprinsesse og medlemskabet af Kvindeligt Flyvekorps. Da selskabet stiftedes i 1871 afen række officerer fra hæren og søværnet, var det naturligt og i god overensstemmelse med militær courtoisi, at disse officerer, der alle deltog i krigen 1864, rettede henvendelse til den daværende kronprins Frederik, senere kong Frederik den Ottende, om at ville indtræde som selskabets protektor. Kronprinsen, som havde deltaget i 1864-krigen som major á la suite med tjeneste ved 4. Divisions stab, gav beredvilligt tilsagn om protektoratet. Kong Frederik gav ved sin tronbestigelse i 1906 tilsagn om at ville bevare protektoratet, hvilket kongen udøvede til sin død i 1912. Også kronprinsens fader kong Christian den Niende var op i sin høje alderdom levende interesseret i selskabets virksomhed for at fremme militær videnskabelighed og højne officerskorpsets viden og horisont. Som uddannet rytterofficer førte den daværende kronprins Christian Den kongelige Livgarde til hest under den første del af Treårskrigen 1848-50. Som konge fra 1863 bevarede han hele sit liv stor interesse for hæren, specielt rytteriet, og kong Christian var i sine ældre år en flittig gæst ved selskabets foredragsaftener, især når der var emner om rytteriet på programmet. Også sønnesønnen prins Christian var i sin kronprinstid lejlighedsvis gæst ved selskabets arrangementer, ledsaget af sin årgangskammerat fra Hærens Officersskole Erik With, senere generalløjtnant og hærchef, Kronprins Christian holdt også foredrag i selskabet, bl.a. om den franske general Percins taktiske principper for samvirke mellem infanteri og artilleri. Kong Christian den Tiende videreførte sin faders protektorat til sin død i 1947, hvor hans søn kong Frederik den Niende samtykkede i at overtage protektoratet. Det kunne derfor kun glæde selskabet, da dronning Margrethe ved sin faders død erklærede at ville fortsætte den efterhånden 100-årige tradition om kongelig protektion af selskabet. Det krigsvidenskabelige Selskab beder i ærbødighed Hendes Majestæt med gemal Hans Kongelige Højhed Prinsen modtage selskabets hilsen og hyldest i forbindelse med 25-års regeringsjubilæet. Hertil føjer selskabet dets varmeste ønsker om fremtidig held og lykke for Hendes Majestæt og den kongelige familie.

Jan Scharling

Formand