Log ind

Haandbog i Maskingeværskydning

#

I Sommeren 1933 tilgik der Afdelingerne et nyt Skyde- reglement omfattende Skydelære (I Del), Skydeuddannelse med Gevær (Karabin), Rekylgevær og Pistol (II Del), Skydeuddannelse med Maskingevær (III Del), Skydning fra Flyvemaskiner (IV Del), Skyttetegn m. v. (V Del), Kastning med Haand- granater (-Bomber,, Skydning med Geværgranater m. m. (VI Del) samt et Tillæg omhandlende Deltagelsen i Skydningerne o. l.

At alle disse Reglementer er udarbejdet med stor Grundighed og Dygtighed, Skydeskolens høje Standpunkt værdigt, er der ingen Tvivl om. At disse Reglementer paa den anden Side er bleven omfangsrige, saa omfangsrige, at man spørger: „Havde det dog ikke været muligt at fatte sig i større Korthed?“ det vil de allerfleste Geledofficerer af samtlige Vaaben og Korps utvivlsomt kunne tiltræde. Naar det nu er lykkedes Afdelingerne at komme det tunge Stof igennem, saa vil Kritikken mod Form og ev. Indhold blive fremført, saaledes at man, naar man næste Gang skal ændre, kan have Ordet: Begrænsning in mente. Det er dog bedst at tilføje, at næste Gang alligevel bør ligge et godt Stykke frem i Tiden, thi Reglementernes Indarbejdelse i de tjenstgørende og ikke mindst de hjemsendte tager adskillige Aar. Selv om man naturligvis bør følge med i Tidens hurtige Udvikling, saa maa man ikke glemme, at relativt let kan de tjenstgørende følge med i Tidens Ændringer, men den Masse, som danner Hæren ved Mobilisering, taaler ikke, at Vaaben, Betjening m. v. vender for hastigt; er man ikke varsom paa dette Punkt, maa man gøre sig klart, at Slagkraften umiddelbart efter Mobilisering ikke er i Orden.

Hvad Reglementerne iøvrigt angaar, da bør de være skrevet saaledes, at de koncist og klart foreskriver den eksercer- mæssige Metode, som skal anvendes, hvor den kan anvendes. Tager vi f. Eks. Begrebet mindste Højderetning, saa er Bestemmelsen afhængig af, om den udføres med Maskingevær og Ret- ter eller Hældningsmaaler, men hvad enten vi anvender den ene Fremgangsmaade eller den anden, er der noget ganske nøjagtigt, der skal gøres hver Gang. Hvorfor staar Metoderne ikke eksercermæssigt fremstillet i Reglementet?

Reglement III bliver nu i de sidste Dage af December f. A. suppleret med en Haandbog i Maskingeværskydning, udarbejdet af Skydeskolens tidligere Chef, Oberstløjtnant A. Hartz. Denne Haandbog indeholder bl. a. hele den eksercermæssige Udførelse af en Række Foreteelser, som kan udføres eksercermæssigt ved Maskingeværskydningerne samt Tabeller for Patron 1908 og Tabeller for det torpedoformede Projektil. Haand- bogen er paa 215 Sider, selve Maskingeværreglementet paa 194. Saavel i Reglementet som i Haandbogen kunde man ganske roligt have strøget det torpedoformede Projektil, hvis praktiske Anvendelse paa de fleste forhaandenværende Skydearealer næppe er mulig; og man har indført i Reglement og Haandbog en Fejlkilde, som man kun kan fjerne ved indtil videre at forsegle de Tabeller, som vedrører det torpedoformede Projektil. Dette er nu ikke afgørende, det væsentligste for mig er, at man samtidig med, at man giver Afdelingerne et digert Reglement — ikke en Instruktion — sender os en halvprivat, halvofficiel udarbejdet Haandbog til Reglementet.

Jeg kan ikke se rettere end, at Reglementet, selv om det var bleven noget større i Sideantal, burde være udarbejdet saaledes, at Haandbogen kunde være undgaaet, den har dog kostet baade Tid, Arbejde og Penge. Der er næppe nogen Tvivl om, at samtlige Maskingeværchefer og Lærere i Maskingeværbetjening vil kunne faa fortræffelig Brug af Haandbogen, og at den vil blive benyttet mere end Reglementet ved den praktiske Uddannelse, men det er Administrationens Opgave at give Hæren Reglementerne i den Form, at de er brugbare uden Supplement af Haandbøger. Bremser Administrationen ikke op paa dette Punkt snarest, kommer vi utvivlsomt ud i noget, som er forkasteligt.