Log ind

Grænseslaget i Belgien. Namur—Charleroi— Mons. 21’— 23’ August 1914

#

Af Oberst O. H. Permin.

I en tidligere Artikel har jeg g jort Rede fo r de indledende Operationer, der førte til Grænseslaget i Belgien i Aug. 1914. I det efterfølgende vil jeg, efter de officielle Kilder, give en Skildring af de tre Slagdage, 21— 23’ Aug., der førte til, at de allierede maatte tiltræde Tilbagetoget mod Sydvest.

Den 21’ August.

(Den almindelige Situation d. 20’ Aften fremgaar af Skitse 1, Mil. Tidsskrift No. 3/1931).

a. Paa tysk Side.

Foran Fronten a f den tyske højre Flø j havde 2’ Kuvallerikorps i Løbet a f d. 21’ gennem ført de befalede Marcher og med sin Hovedstyrke naaet Braine— le Comte og Soignies, dets Opklaringskommandoer fandt Egnen mod Vest ind til Linien Lessines— A th— St. Chislain fr i fo r Fjender. 1’ Kavallerikorps, der efter at have dækket III’ Armés Bevægelser var afmarcheret mod Nord over Huy, fik Ordre til at opklare foran II’ Arm é i Retning: Valenciennes— Maubeuge -— Philippeville. 7’ og IIP Armés Bevægelser var forløbet planmæssigt, III’ Armé havde sendt en Forbindelsesofficer til Armékommando II.*) Fo r I’ Armés Vedkommende naaede de tre Armékorps i forreste Linie (IV ’, III’ og IX ’) Linien Castre— Hal— Braine— le Château, medens II’ A. K. forblev echelonneret bagud tilhøjre, nord fo r Bruxelles. III’ R. rykkede til Egnen om Aerschot fo r at sikre mod Anvers ; IV ’ R. naaede Louvain. III’ Armés to aktive Korps (X IF og X IX ’) var sluttet op i Linien Spontin— Ciergnon og havde sendt Sikringsdele frem til Meuse; X I I’ R. var under March mod højre Flø j fo r at slutte op i forreste Linie. Ved IP Armé udviklede Begivenhederne sig derimod anderledes end det var forudset a f den øverste Hærledelse. Dennes Direktiver fo r d. 21’ naaede først Armékommando II, efter at denne havde udgivet sin Befaling, og skønt disse Direktiver gik ud paa d. 21’ kun at slutte op, saa fastholdt Gen.ob. v. Buloiv dog sin Be faling om Fortsættelse a f Fremmarchen, antagelig fo r at lette III’ Armés Overgang over Meuse ved hurtigst m uligt at erobre Sambre Linien. Armékommandoen meldte blot tilbage til den øverste Hærledelse, at Samarbejdet med III’ A r ­ mé var indledet. D. 20’ om Aftenen havde Generalobersten sendt Armékommando III flg. Radiotelegram , der indløb ved III’ Arm é d. 21’ M orgen: „Jeg har til Hensigt at aabne Overgangen over Maas fo r III’ Armé. I den Anledning indtræ ffer X ’ A. K. ved Tammes, Gardekorps ved Jemeppe d. 21’.“ Paa højre Flø j a f II’ Arm é forløb Bevægelserne planmæssigt. V II’ A. K.s forreste Dele stødte rigtignok ved Obaix paa fj. Tropper (af Cav. Corps Sordet), men kastede dem tilbage over Canal du Centre; Korpset forblev fo r Natten paa den nordlige Bred a f Kanalen og sendte Sikringsdele over paa den sydlige Bred. X ’ K. naaede Egnen om Gosselies og fordrev svagere fjendtl. Styrker (ogsaa a f Cav. Corpset). Paa Arméens venstre Flø j (X ’ A. K. og Gardekorps) udviklede Begivenhederne sig paa følgende M aade: Om Morgenen d. 21’ var en M eldeofficer fra III’ Arm é indtru ffen med Meddelelse om, at dennes A rtille ri tidligst d. 21’ A ften vilde kunne aabne Ilden mod de fjendtl. S tillinger ved Meuse. Gen.ob. v. Biilow besluttede da først at angribe SambreLinien, naar han havde hele sin Arm é til Raadighed og kunde støttes a f I’ og III’ Armé. Han telegraferede derfor til III’ A r ­ mé: „IT Arm é angriber ikke i Dag“ ; og tilkendegav derefter Førerne fo r X ’ A. K. og G. K. personlig sin bestemte Hensigt at holde disse to Korps tilbage, ind til ogsaa Arméens højre Flø j var i Stand til at angribe ved Sambre. Føreren fo r X ’ A. K. gav da ogsaa Ordre (Kl. 13) til ikke at overskride Sambre, men gaa over til Hvile nord fo r Lin ie n : Fleurus-Velaine, idet Befalingen dog indeholdt flg. Anvisning: „Det er a f Vigtighed at sætte sig i Besiddelse a f Broerne over Sambre.“ Føreren fo r Gardekorpset havde allerede befalet 1’ Garde Div. at sætte sig i Besiddelse a f Overgangene ved Auvelais og 2’ Garde Div. at tage Overgangen ved Jemeppe.

Disse Befalinger blev nu ændret derhen, at 2’ G. Div. skulde standse ved Velaine og 1’ G. Div. ved Mazy, da det endnu ikke var Hensigten at angribe over Sambre. Dagen d. 21’ skulde altsaa kun anvendes til at fuld føre Arméens Svingning mod Syd, og Generalob. meddelte da ogsaa Kl. 10,40 pr. Radio III’ Armé, at der ikke vilde blive angrebet d. 21’, men at Slaget mod de syd fo r Sambre meldte fjendtlige Kræ fter skulde føres samlet med de tre Arm éer; A n ­ grebsdagen vilde afhænge a f de indløbende E fterre tninge r; III’ Arm é skulde blive rettidig t underrettet. Ikke destomindre var Kampene ved Sambre allerede indledet, stik imod v. Biilow s Hensigt.

Ved X ’ A. K. havde den forreste Division ved et rask A n ­ greb sat sig i Besiddelse a f Broen ved Tamines, hvorimod et Angreb ved Pont du Loup var blevet a fv is t; Korpsets anden D ivision blev a f Armékorpschefen standset ved Velaine, og gik over til Hvile. Gardekorpset var under Fremmarch mod Overgangene ved Auvelais og syd fo r Jemeppe. Dets Opklaringskommandoer meldte i Løbet a f Formiddagen, at Overgangene var besat, og at der fandtes fjendtl. Batterier s. ø. fo r Arsim ont. I Overensstemmelse med de tidligere modtagne B e falinger gjorde 2’ G. Div. sig rede til at tilkæmpe sig Overgangen, da Korpsets modsatte Ordre naaede den i Egnen ø. fo r Velaine. Divisionsgeneralen lod derfor sine Tropper holde H vil og begav sig selv frem til Rekognoscering. Herved fik han den Opfattelse, at Overgangene ved Auvelais og s. fo r Jemeppe kun var svagt besat, og at det a f Hensyn til Arméens senere Frem ­ rykning var a f Vigtighed snarest at sætte sig i Besiddelse a f dem. Armékorpschefen, der selv var til Stede, var betænkelig ved at handle imod Arméens Ordre, men nu greb General Ludendorff, der som Armékommandoens Repræsentant befandt sig ved Gardekorpset, ind og paatog sig Ansvaret fo r et A n ­ greb. Herefter gav den komm. General 2’ G. Div. Be faling til at gaa frem over Sambre. Noget efter Middag begyndte 4’ Garde-Inf. B rig . Angrebet paa Broen ved Auvelais støttet a f eet F. A. R. og a f A r ­ mékorpsets tunge Felt Haubits Bataillon, og det lykkedes at trænge over paa den sydlige Bred under heftig Beskydning fra fransk Side; en A rtille ria fd elin g blev trukket frem og trods voksende fransk Modstand fastholdt Brigaden ved Mørkets Frem brud sine S tillinger syd fo r Auvelais. E t Angreb a f 3’ Garde-Inf. B rig . mod Broen s. fo r Jemeppe (Ham sur Sambre) mislykkedes. Da Mørket gjorde Ende paa Kampene, havde 2’ G. Div. altsaa sikret sig et Brohoved, men stod i en vanskelig S tilling med Sambre i Ryggen. 1’ G. Div. forblev ved Mazy. D. 21’ om Aftenen havde II’ Armé saaledes fo r en stor Del gennem ført sin Svingning mod Syd og med de forreste Dele a f sin venstre Flø j overskredet Sambre.

Sent paa Eftermiddagen fik Generaloberst v. B iilo f gennem Gen. Ludendorff Meddelelse om Begivenhederne ved Sambre og maatte affinde sig med de a f hans Underførere trufne Beslutninger, som rigtignok havde krydset hans Planer. Om Formiddagen d. 21’ havde Generalen modtaget den øverste Hærledelses sidste E fterretninger om Fjenden (indhentet i Løbet a f d. 20’). Disse gav et i det væsentlige rig tig t Billede a f 5’ fr. Armés O pstilling og udtalte tillige, at man maatte regne med, at Englænderne blev landsat i Boulogne og vilde gribe ind over Lille , men tilføjede, at Landsæ tning i større Omfang dog næppe endnu havde fundet Sted. Rigtignok havde I’ Arm é allerede d. 20’ i en belgisk Avis (la Patriote, a f 19’ Aug.) fundet en Meddelelse om, at det engl. Ekspeditionskorps var landsat paa fransk Grund, men uden Oplysning om, hvor det befandt sig. Denne Oplysning var videresendt til II’ Armé. Generalob. v. Biilow mente im idlertid stadig, at der ikke var Fare fo r nogen Indgriben a f engelske Tropper foreløbigt, caa meget mere, som hverken Rytter- eller Flyveropklaringen hid til var stødt paa engl. Styrker. Han mente derfor først og fremmest at maatte have sin Opmærksomhed henvendt paa den franske Arm é syd fo r Sambre, og det var a f største Vigtighed at faa oplyst, hvor langt denne var naaet frem. Nu var Kavallerikorpsene d. 21’ paa M arch mod deres nye Opklaringsomraader, og det maatte derfor blive Flyveropklaringen, som maatte skaffe disse Oplysninger; de indløb da ogsaa om Eftermiddagen henimod Kl. 16, og gik i Hovedsagen ud paa flg .:

„Store fjendtl. Bivouakker i Linien Philippeville— Beaumont, stærke Kolonner, maaske 3 Korps paa March herfra mod Nord; ingen stærk Besættelse a f Sambreafsnittet.“ Hvis nu de mod N. marcherende franske Kolonner i Løbet a f d. 21’ ikke naaede væsentligt udover Linien Philippeville — Beaumont, saa kunde det være fristende allerede d. 22’ tid ­ lig t om Morgenen at gaa over Sambre med stærke Dele a f IP Armé. Men man kunde ikke med Bestemthed sige, hvor langt Franskmændene var naaet frem, og derfor fraveg Generalobersten ikke sin oprindelige Beslutning: først at lade P og IP A r ­ mé fuldføre deres Svingning, trække I’ Arm é nærmere til sig, og saa d. 23’ at føre Slaget med alle tre Arm éer mod de s. fo r Sambre og v. fo r Meuse meldte franske Styrker.

Arméoverkommando II befalede da d. 21’ om Aftenen: til IV Armé: Der sluttes d. 22’ op til Linien Binche— Fontaine— l’Evéque— Sambre fo r d. 23’ tidlig t ved Frem rykning over Sambre at aabne Overgangene over Meuse fo r IIP Armé. X ’ R., X ’ og Garde K. skulde bemægtige sig de overfor dem liggende Sambreovergange og tilvejebringe yderligere Overgange. til IIV Armé radiotelegraferedes: „ II’ Arm é angriber over Sambre d. 23’ tidligt, venstre Flø j over Jemeppe— Mettet.“ /’ Armé fik Anvisning paa „under Sikring mod Anvers og Besættelse a f Bruxelles at slutte sig saaledes til II’ Armés Bevægelse, at den — idet Maubeuges Nord- og Nordøstfront observeredes — eventuelt vest om denne Fæ stning kunde g ribe ind til Understøttelse af 11' Armé.“

Dette var im idlertid ikke i Overensstemmelse med Generalob. v. Klucks Opfattelse a f Situationen. Han regnede med en snarlig Indgriben a f Englænderne — sandsynligvis fra Egnen om Lille — og ansaa det derfor fo r at være forhastet allerede nu at lade I’ Arm é bøje mod Syd; han vilde stadig rykke frem i sydvestlig Retning med Echelonner paa begge Flanker, saa at han var i Stand til at tage Fron t enten mod Syd eller mod Vest, og havde allerede givet sine Befalinger under denne Fo rudsætning. Da nu Overkommandoens Befaling indløb, sendte han straks en O fficer til Gen. v. Biilow , fo r at han kunde gøre Rede fo r I’ Armés Opfattelse. V. Biilow holdt im idlertid fast ved sin Beslutning, og I’ Arm é fik Anvisning paa at rykke nærmere til II’ Armé for at kunne støtte denne; sam tidig skulde Maubeuge observeres; venstre Fløjkorpss fik Roeulx som Marchmaal. Gen.ob. v. Kluck maatte da befale: “ I’ Armé svinger ti 1- venstre fo r at støtte II’ Arm é.“ II’ Armékorps forblev echelonneret bagud tilhøjre, de tre Korps i forreste Linie blev sat an mod Linien Lessines— Soignies, IH ’ R. dækkede mod Anvers, IV ’ R. besatte Bruxelles.

b. Paa fransk— engelsk— belgisk Side.

5’ franske Armé. Opstillingen d. 21’ om Middagen frem gaar i store Træk af Skitse 1. Det er i A rtiklen „De indledende Operationer“ nævnt, at 5’ Armés Befaling fo r d. 21’ først udgik samme Dag og altsaa sent maatte komme de underlagte Enheder i Hænde. Dette skulde ikke undlade at faa Indflydelse paa Dagens Begivenheder. V i har set, at 5’ Arm é havde stillet sig op syd fo r Sambre afventende, ind til den efter at være fuldstændig samlet — og i Forbindelse med Englænderne — kunde gaa frem til Angreb. Im idlertid blev den selv — overraskende — angrebet d. 21’ a f Dele a f II’ tyske Armé. Den sidste Befaling, der var tilgaaet Armékorpsene fra Arméen, var dateret d. 20’ Aug. Kl. 14, og den indeholdt egentlig intet om Arméens Hensigter. Fo r deres Optræden d. 21’ maatte disse altsaa henholde sig til Befalingen a f 19/8, der fo r de to Korps, der blev angrebet d. 21’, indeholdt flg. F o rsk rifte r: 10’ C. A. skal sende en Avantgarde til Fosse, i Stand til at modsætte sig fjendtlige Kolonners Overgang over Sambre vest fo r Namur. Dets Gros skal være rede til med 1 Div. at støtte 1’ C. A. og med 1 Div. Avantgarden ved Fosse. S’ C. A. skal kunne rykke frem mod Fleurus eller Gosselies og ind til videre bevogte Sambre øst fo r Charleroi, ind til 18’ C. A. naar op.

Paa Grundlag a f de udgivne Befalinger er Stillingen ved 5’ Arm é d. 21’ Form . flg .: 1’ C. A. -— med Hovedstyrken i Egnen om Dinant — har stadig til Opgave at bevogte Meuse og dække Arméens højre Flanke; 51’ Res. Div. er paa M arch mod Meuse fo r at afløse 1’ C. A.s Bevogtningsstyrker her. 10’ C. A. — tilvenstre fo r 1’ -—- bliver i samme Opstilling som den foregaaende Dag; længere tilvenstre herfor bibeholder ogsaa 3' C. A . sine S tillinger som d. 20’ om Aftenen. 18’ C. A. har endt sin Udladning og marcherer mod Egnen om Thuin— Marchienne au Pont; dets Avantgarde naar Thuin. Cav. Corps Sordet er i Egnen om Fontaine— l’Evêque— Courcelles med Opklaringskommandoer mod Nivelles— Gosselies— Fleuras. Det dækker 5’ Armés venstre Flanke og Englændernes Koncentration. Det engl. Ekspeditionskorps paabegynder sin Fremmarch — se nedenfor. Tilvenstre fo r Englænderne iværksætter Territorialdivisioner under General d’Amade en Spærring fra Maubeuge til Dunkerque fo r at forhindre fjendtl. Rytterstrejftog i Nordfrankrig.

Saaledes er Situationen, da de forreste Dele a f Fjendens mod Syd marcherende Tropper mellem Namur og Charleroi støder paa de franske Forposter ved Sambre. Meldingerne herom naar im idlertid ikke til Gen. Lanrezac fø r ud paa Aftenen, og i Løbet a f Eftermiddagen har denne udgivet sin Befaling fo r næste Dag gaaende ud paa defensiv Optræden syd fo r Sambre og deraf følgende Forskansningsarbejder. Forinden disse Befalinger naar ud til Tropperne, er Kam ­ pen altsaa i fuld Gang øst fo r Charleroi. Paa højre Flø j — ved 1’ C. A. — forløber Eftermiddagen uden særlige Begivenheder. Paa Opfordring fra Namurs Kommandant, Gen. Michel, sendes 3 Batailloner til Understøttelse fo r Fæstningen, hvor de ankommer d. 22’ om Morgenen. Ved 10’ C. A. bliver Avantgarden henimod Kl. 13 heftigt angrebet ved Tamines og Au velais; Angrebene afvises dog foreløbigt. E fte r Udsagn a f en Fange findes der her en tysk Styrke paa 5 Rytterrgt.r — hvoraf 2 a f Garden — 3 Fodfolksrgt.r, 1 Jægerbatl. og 2 A rtille rirg t.r. Overfor denne Trusel befaler Korpschefen Kl. 14,30: at 20’ Div. skal samles nord f. Biesme og 37’ afr. Div. holde sig rede til Opbrud. I Løbet a f Eftermiddagen gaar Tyskerne over Sambre til Trods fo r 19’ Div.s Modangreb, og om Aftenen Kl. 21 maa D ivisionen opgive Arsim ont. Sam tidig er Besætningerne ved de østligere Broer (Ham sur Sambre, Momim ont og Franiere) bleven tvunget til at gaa tilbage mod Fosse. Kl. 23 befaler Korpschefen 19’ Div. at besætte en Stilling 

Skærmbillede 2020-10-15 kl. 14.46.05.png

Skærmbillede 2020-10-15 kl. 14.46.13.png

over Fosse— V itrival; tilvenstre herfor skal 20’ Div. holde L inien VitrivcU— le Roux; 37’ Div. skal være rede til at støtte 19’. Befalingen oplyser tillige, at 1’ C. A. d. 22’ Kl. 6 vil have besat Sart— Saint Laurent. Generalen melder til Arméen om de siden Kl. IB stedfundne haarde Kampe, at 19’ Div. er alvorlig medtaget, og at Korpset har til Hensigt næste Morgen sammen med 8’ C. A. at genoptage Kampen og angribe Fjenden fo r at kaste ham nord fo r Sambre. Paa 3’ C. A.s Front er 5’ Div.s Forposter bleven angrebet henimod Kl. 15. Angrebene bliver a fvist ved Pont du Loup og ved Châtelet, men Tyskerne trænger over ved Roselies, som de fastholder til Trods fo r et fransk Modangreb Kl. 21,30. Udpaa Aftenen udgiver Korpschefen Befaling fo r næste Dag, hvorefter 3’ C. A. skal modsætte sig fjend tlig Fremtrængen over Châtelet eller ad Vejen Charleroi— Philippeville og tillige være rede til at støtte 10’ eller 18’ C. A. Korpset skal derfor indrette sig til Forsvar med 5’ og 6’ Div. i Avantgardens S tilling over Presles— Loverval— Pkt. 178. Broerne over Sambre skal bevogtes fra Pont du Loup til Marchienne au Pont, men kun fo r at forhindre fjendtl. Opklaringskommandoers Fremtrængen ; medens den egentlige Modstand skal ydes i Hovedstillingen. 5’ Div. afgiver een Brigade til Raadighed fo r Korpschefen ; 38’ Div. trækkes frem til Nalinnes, hvor den skal være Kl. 8. Korpshovedkvarteret forbliver i Walcourt.

Overfor 18’ C. A.s Front har Fjenden ikke vist sig. Korpschefen befaler fo r d. 22’, at 36’ Div. skal indrette sig til Forsvar i Linien Humsur Heure-Thuin, medens 35’ Div. forbliver v. fo r Beaumont. Forøvrig t dækkes 18’ C. A. tildels a f Gav. Corps Sordet, der er i Egnen nordøst fo r Fontaine-l’Evéque. I Løbet a f Dagen meddeler Gen. Sordet Arméen, at han er rede til at marchere d. 22’ med fuldtallige Eskadroner. Han gør sam tidig opmærksom paa, at da det tyske Rytteri stadig holder sig i snæver Forbindelse med sit Fodfolk, er det nødvendigt, at ogsaa Cav. Corpset raader over Fo d folk ; Gen. Lanrezac har im idlertid netop stillet 11’ Brig. a f 3’ C. A. til Raadighed fo r Gen. Sordets Corps, og Brigaden indtræ ffer i Løbet a f Natten ved Fontaine-l’Evéque.

I Løbet a f Eftermddagen er Corpsets Divisioner blevet trængt stærkt a f Tyskerne (V II’ Arm ékorps); 3’ Div. har saaledes maattet opgive Overgangene over Kanalen ved Luttre og Pont å Celles og er gaaet tilbage til Gouy; 1’ Div. maa fo rlade Gosselies.

Endnu om Aftenen d. 21’ er Gen. Lanrezac ikke paa det rene med, hvor alvorlige Kampene har været ved 10’ og 3’ C. A. ; thi han melder Kl. 19 til Overkommandoen, at der intet N yt er fra Arméens Fron t udover nogle Forpostkampe ved 10’ C. A. Han tilfø jer, at Nam ur siden Kl. 10 er bleven voldsomt angrebet. Der udgaar ingen nye Befalinger fra Arméen i Løbet a f Aftenen. Efterretningerne fra 5’ Arm é giver ikke Overgeneralen Anledning til at ændre noget i sine hidtidige Forskrifter. Han meddeler Kl. 20, at han fuldstændig overlader til Gen. Lanrezac at bestemme Ø jeblikket fo r Angrebsbevægelsen og oplyser, at 4’ Arm é samme A ften skal naa Linien Bièvre— Palliseul — Neuf château.

Englænderne.

De engelske Tropper satte sig i Bevægelse d. 21’ om M orgenen i Overensstemmelse med de d. 20’ udgivne Befalinger. Cavalleridivisionen — 1’— 4’ Cav. B rig . — brød op tidlig t om Morgenen og rykkede mod Nord, medens den selvstændige 5’ Cav. Brig. gik rood Binche. Patrouiller, der naaede Mons, fik a f Beboerne Oplysningom, at stærkt tysk Rytteri var ca. 10 km nord derfor, og andre Patrouiller observerede tyske Ryttere ved Broerne over Sambre ved Nim y og Obourg, men fik ikke Føling med dem. Beboerne meldte tillige, at store tyske Styrker bevægede sig fra Soignies mod Syd. 2’ Corps fulgte efter Rytteriet og naaede frem til Egnen om Maubeuge med 3’ Div. tilhø jre ved Bettignies— la Longueville og 5’ Div. tilvenstre ved St. Waast— Gommegnies. Gen. Smith-Dorrien ankom om Eftermiddagen til Bavai og overtog Kommandoen over Korpset. 1’ Corps rykkede sam tidig frem til Linien Avesnes— Landrecies.

Om Morgenen og Formiddagen var det taaget og lummert, og mange a f Reservisterne blev meget medtagne a f M archen. Først om Eftermiddagen klarede Vejret saaledes op, at Flyverne kunde gaa op til Rekognoscering. De bragte følgende Meldinger om Fjenden: En stor Rytterenhed med noget Fodfolk og A rtille ri s. ø. fo r N ivelle s; denne Melding bekræftedes a f en engelsk E fte rretningsofficer, der var i Nivelles, da Rytterne passerede; han konstaterede endvidere, at det var 4’ Kav. Div. og undslap selv pr. Motorvogn. Ydermere konstateredes to andre Kavalleridivisioner som antoges at være 2’ og 9’ ; disse tre Divisioner dannede v. d. M arw tz’ Rytterkorps. De tyske Tropper meldtes iøvrig t at have i Hovedsagen naaet Lin ie n : Grammont— Enghien— Nivelles— Sombreffe— Namur. Kl. 14,45 befalede den engl. Overkommando Rytteriet at lukke Aabningen mellem den franske re/nst're Flø j og Mons, saaledes at 5’ Cav. Brig. overtog Strækningen fra Cav. Corps Sordets venstre Flø j ved Fontaine-l’Evéque til Peronnes, medens Cav. Divisionen skulde forlænge Linien herfra til Mons. Ved Midnat blev Befalingen fo r næste Dag udgivet; den anordnede, at det d. 20’ udgivne Marchtableau ogsaa skulde følges fo r d. 22’, dog med to Æ ndringer. Forposterne fra 2’ Corps skulde i Stedet fo r at have deres højre Flø j ved Mons nu have denne ved Givry, derfra til Nim y og videre mod Vest langs Kanalen til Pommeroeul. Saa snart disse Forposter var paa Plads, skulde Cav. Div. afm archere mod Vest fo r at danne en Echelon bag venstre Flø j. Det var stadig Hensigten, at den engelske Arm é skulde gaa frem til Angreb.

(Fortsættes).