Log ind

Generalmajor O. C. T. Ewald

#

25/9 1874—18/5 1938.

Det vakte almindelig Sorg i Hæren og særlig i A rtillerie t, da det den 18’ M aj rygtedes, at dette Vaabens afholdte og ansete Generalinspektør efter faa Dages Sygeleje var bukket under fo r en ondartet Lungebetændelse paa Militæ rhospitalet i København. Otto Carl Thomas Ewald var født den 25’ September 1874 i København som Søn a f Kaptajn i Livgarden, Kammerjunker Wolfgang Ewald og Hustru Thora, f. Bach. Den unge Ewald, der allerede som 3 Aars Dreng mistede sin Fader, blev i 1892 Student fra Efterslægtsselskabets Skole og tog Aaret efter Filosofikum . Han gennemgik derefter i Sommeren 1894 Rekrutskolen ved 17’ Bataillon, hvorpaa han indtraadte som Elev i O fficersskolens næstældste Klasse. Ved A fgangen herfra valgte han A rtille rie t, hvor han i Foraaret 1896 blev Sekondløjtnant og i E fteraaret s. A . Prem ierløjtnant. I Aarene 1899— 1902 gennemgik Ew ald Officersskolens ældste Klasse og var iøvrig t i næsten hele sin Løjtnantstid knyttet til Feltartillerie t, hvor han i en Aarræ kke var Adjutant, fø rst ved 4’ A rtilleria fdeling , senere ved 2’ Feltartilleriregiment.

I 1911 blev Ew ald Kaptajn og var derefter to A a r Adjutant hos Forsvarsm inister K lam Berntsen og et A a r Adjiltant hos dennes Efterm and, Dr. P. Munch. K o rt forinden Verdenskrigens Udbrud var Ew ald bleven Chef fo r 10’ Fæstningskompagni, en S tilling , han beholdt til 1917, idet han i nævnte Tidsrum fø rst forrettede Tjeneste ved Frontartillerikomm andoen paa Vestfronten og senere ved Tunestillingens A rtillerikommando. F ra 1917 til 1921 gjorde han Tjeneste som Chef fo r 4’ A rtilleria fdeling s 2’ Batteri i Ringsted — en Tjeneste, der dog i 1918 blev afbrudt ved en længere Sygdom med paa- . følgende Sygeorlov og i hvert a f de følgende A a r ved flere Maaneders Tjeneste i Krigsm inisteriet. H e rtil blev Ewald forsat i 1921 og virkede nu i 5 A a r i M inisteriets 1’ Kontor, indtil han ved Udnævnelsen til Oberstløjtnant i Foraaret 1926 blev Chef fo r 5’ A rtille ria fd elin g i Holbæk. Allerede om E fteraaret s. A . blev han kaldt til København fo r at overtage Stillingen som Chef fo r 2’ A rtilleria fdeling , sam tidig med at han beordredes til tillige at forrette Tjeneste i Krigsministeriet, hvor han forblev til 1932. I Aarene 1929— 31 virkede Oberstløjtnant Ew ald som Chef fo r Artilleriskydeskolens Forsøgsafdeling og var derefter et A a r Stabschef hos Generalinspektøren fo r A rtille rie t. I E fteraaret 1932 vendte Ewald, der im idlertid var bleven Oberst, tilbage til Artilleriskydeskolen, hvis Chef han var fra Efteraaret 1933, til han den 1’ M arts 1936 blev udnævnt til Generalmajor og Generalinspektør. General Ew ald var en sjælden fin og nobel Personlighed, og hans retlinede Karakter og bram fri og elskværdige Optræden gjorde ham meget afholdt i Vaabenet, der med Tryghed saa de personelle A fgørelser ligge i hans Haand. Han var mere receptiv end produktiv, idet han med Interesse fulgte med i den militær-videnskabelige Littera tur, men saa vidt vides aldrig er optraadt som Forfa tter blot a f en enkelt Tidsskriftsartikel. En vis Skyhed afholdt ham ogsaa fra at tage Ordet ved Diskussioner i militære Foreninger, og han fik aldrig tildelt tjenstlige Hverv i Udlandet. Hans gode Evner i Forbindelse med hans store Samvittighedsfuldhed og Retsindighed bevirkede dog, at han naaede op til sit Vaabens øverste Stilling, hvortil han medbragte fle ­ re gode Betingelser, men hvori det kun blev ham forundt at virke i saa kort Tid, at han næppe kan siges at efterlade sig blivende Spor med Hensyn til den U dvikling a f Vaabenet, som han ifølge sin tjenstlige S tilling skulde varetage og overvaage. Den afdøde var benaadet med Kommandør- og Sølvkorset og bar desuden et norsk og et fin sk Ridderkors. General Ew ald var hele sit Liv ugift, men han hyggede sig gerne blandt sine Slægtninge og sine talrige gode Venner, fo r hvis Bøm han var den højt skattede „Onkel Otto“ . Under stor Deltagelse foregik Begravelsen paa Assistents Kirkegaard den 24’ Maj. Mindet om ham som en a f sit Lands gode Sønner og en trofast Kammerat v il længe blive bevaret i den Hær, hvis bedste Kræ fter han viede 44 A a r a f sit Liv , og hvori han fik Lov til at virke, til Døden brat afsluttede hans smukke m ilitære Løbebane.

C. J. N. Nieuwenhuis.