Log ind

Fra udlandet 1961 - 2

#

SVERIGE

Forsvarets øverste ledelse. I efteråret 1958 nedsattes af ØB en blandet civil/miHtær kommission, som skulle undersøge den nuværende organisation af forsvarets øverste ledelse og på baggrund heraf fremkomme med forslag til forbedringer. Kommissionen -— normalt benævnt Kolm odin kommissionen efter dens formand, generalmajor K. R. Kolm odin — har under sit arbejde konsulteret tidligere værnschefer og forsvarschefer, bl. a. den forrige ØB, general Jung. Kommissionen har nu afgivet betænkning, hvoraf fremgår, at ansvarsfordelingen mellem ØB og værnscheferne ikke forekommer hensigtsmæssig, ligesom sammensætningen af forsvarsstaben har været ensidig hærbetonet. Resultatet heraf har været, at ansvaret for den operative virksomhed og langtidsplanlægningen ikke har været entydig.

I overensstemmelse hermed foreslår kommissionen, at krigsorganisationen stort set udformes således:

1. Den øverste militære ledelse udøves af en selvstændig besluttende ØB bistået af en alsidig sammensat forsvarsstab.

2. De operative kommandolinier går direkte fra ØB til de regionale chefer.

3. Forsvarsstabschefen får det fu lde ansvar for alt operativt stabsarbejde. Forsvarsstaben forøges/styrkes, ved at værnsstabscheferne med dele af stabene inkorporeres i forsvarsstaben.

4. Værnscheferne får indflydelse på den operative virksomhed inden for forsvaret som rådgivere og stedfortrædere for ØB.

For så vidt angår jredsorganisasionen foreslår kommmissionen:

1. ØB er over for kongen eneansvarlig for arbejdet med de operative krigsforberedelser og for forsvarets organisation og afbalancering.

2. ØB beslutter selvstændigt, men træffer i væsentlige og grundlæggende spørgsmål sine beslutninger i en „militærledning“ , svarende til den danske forsvarsstyrelse.

3. I det operative krigsforberedelsearbejde giver ØB ordre direkte til de regionale chefer.

4. De operative opgaver, som nu påhviler marine- og flyverstabene, overføres til forsvarsstaben.

5. Forsvarsstaben er i alle henseender ØBs stab. Det særlige ansvar over for kongen, som nu påhviler chefen for forsvarsstaben, overføres til andre myndigheder.

I forsvarsstaben bør oprettes en særlig „operationsledelse“ direkte under forsvarsstabschefen, som skal hellige sig en koordination af den operative virksomhed og langtidsplanlægning. Øvrige opgaver bør i størst mulig udstrækning delegeres til en souschef. Fra marine- og flyverstaben overføres de operative hverv til forsvarsstabens operationsledelse.

General Jung, der som nævnt er blevet konsulteret, har fremlagt sine synspunkter i et P M af betydelig interesse. Generalens synspunkter er på flere områder sammenfaldende med Kolmodinkommissionen, men på andre går han væsentlig videre. For det første mener han, at ØBs beføjelser og ansvar skal udvides til at omfatte den direkte centrale operative ledelse af alle forsvarsstyrker såvel i fred som i krig.. For det andet må hele den stabsvirksomhed, der er forbundet hermed, udøves af en og samme stab, forsvarsstaben. For det tredie mener generalen, at beføjelser og ansvar bør delegeres i videre udstrækning fra de centrale instanser til regionale instanser. Med udgangspunkt i Kolmodinkommissionens betænkning har forsvarsvarsministeren nu nedsat en ny kommission, som skal undersøge spørgsmålet om totalforsvarets øverste ledelse. I direktivet til kommissionen udtales det, at det er særlig vigtigt, at totalforsvarsledelsen få r en organisation og hjælpemidler, således at den fortsat kan virke for en såmordnet planlægning på dette område.

FINLAND

Finland har fået sin første faldskærmsjægerstyrke, som nu er færdiguddannet. Chefen for skolen er en 38-årig kaptajn, som har fået hele sin uddannelse i Sverige, medens næstkommanderende, en premierløjtnant, har forrettet tjeneste i en fransk faldskærmsjægerstyrke. Styrken er på 13 mand, som er udtaget blandt 1300 frivillige. Udspringene foregår fra en DC-3 i svenske faldskærme, medens dragter og anden udrustning er af finsk fabrikat.

Veles