Log ind

Fra udlandet 1942 - 11

#

RUSLAND.

„Svenska Dagbladet" meddeler 5/10 fra Berlin følgende om de russiske Kampvognstyper delvis efter tysk Fagblad. Af lette Typer findes: En sekshjulet Opklaringsvogn, Vægt 6 t., Fart 50 km i Timen, Pansringen 13 mm paa de sværeste Partier, Bestykningen en 4,5 cm Kanon i Taarn samt 2 Maskingeværer. En let Kampvogn T. 26, der optræder i 3 Typer efter Taarnene: en med 2 Taarne, to med et Taarn, paa den ene af disse Typer er Taarnet anbragt langt tilbage paa Vognen. For alle 3 Modeller er Hastigheden 30 km og Bestykningen en 4,5 cm Kanon og to ell. flere Maskingeværer. En let Kampvogn bygget efter Christie Vognen, Vægt 14 t., Bestykningen 4,5 cm Kanon og et Maskingevær, Pansret 20 mm. Det er en hurtig Vogn, 50 km i Timen, paa Hjul 70 km. Den russiske Amfibievogn med Betegnelsen T 40 vejer 5 t., har en Pansring paa 6—14 mm og en Armering paa 1 tungt og et let Mg. De middeltunge Kampvogne er T. 28, T. 34 og T. 35. Efter det tyske Blad har T. 28 og T. 35 ikke faaet nogen Betydning, det er navnlig T. 34, der optræder. Den vejer 26 t., har 40 mm Panser paa visse Dele 70 mm, en 7,62 cm Kanon i drejeligt Taarn og 2 Maskingeværer. De tunge Kampvogne er 44 t. og 52 t. De har samme Overbygning, men 52 t. er højere paa Grund af et større og højere Taarn. Pansringen er 75 mm, Farten 35 km for begge; den lette har en 7,62 cm Kanon og 2—3 Maskingeværer, den tunge har en 15,2 cm Haubitz og et Maskingevær.

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER.

T i d s s k r ift f o r S ø v x s e n , Septbr. 42: „Det tyske Invasionsforetagende mod Norge Foraaret 1940" af Orlogskapt. J. Munter. N i/ m ilitå r T i d s k r ift Nr. 13—14: „Generalstabstjanst. Sambandsofficer med fullmakt" af C. Bennedich. „Tysk Kavalleri" af M. Petersens. „Britisk Strategi" af John Walterson. „Skolungdomens varntjanstutbildning i Schweiz" af P. Olberg. Nr. 15—16: „Stdrningsforetag av fjarrgående patruller och sarskilt organiserade forband" af A. Grafstrom. „Exempel på ovningar i nårstrid". „Det finkalibriga tånkandet" af Gustav Lindgren. „Synpunkter på samverkan mellan pansarforband och flygstridskrafter" af Arne Manninger. „Tolkande cykeltrup" af S. Facht. K u n g l. K r ig s v e te n s k a p s - A k a d e m ie n s H a n d lin g a r och T i d s k r ift Nr. 6: „Oversikt av riksdagens beslut angående den fortsatta nybyggnaden och organisationen av landets forsvarskrafter". V å r t F o r s v a r Nr. 3 :„Arbetsbehandling och omskolning. Tå betydelsefulle avsnitt i modern krigskirurgi" af Doktor O. Odén. „Invasion" af Orlogskaptajn M. Starch. „Flygstridskrafter och konvoj strider" af Flyverkapt. F. Cervell. S v e n s k in te n d e n tu r tid s k r ift Nr. 9: „Fdrplågnadstjånsten i fait" af E. Wikland. „Några erfarenheter från intendenturtjånsten under finskryska vinterkriget 1939—40" af H. Folke.

M ilitä r W o c h e n b la tt Nr. 11: „Ist die Heereskavallerie 1914 richtig verwendt worden?" af Oberst, Dr., Frhr. von Troschke. „Ein GneisenauBrief über Waterloo" af Dr. W. Abel. „Der Krieg im Ostasien: China, Salomon Inseln, Neuguinea, Australien, Stiller Ozean". „Der erste Teil der Transsaharabahn" af M. A. Nr. 12: „Die Heerestruppen im Abwehrkampf der Winterschlacht 1941—42" af Generalljt. Klingbeil. „Der Krieg in Ostasien: Die chinesische Front, Salomon Inseln, Neuguinea". „Die wirtschaftliche und wehrpolitische Stellung des englisch-ägyptischen Sudan" af Dr. H. Oehmen. „Amerikanische Strassenbaupläne der Vorkriegszeit unter Kriegsdruck" af Dr. P. Ruprecht. Nr. 13: „Panzerpioniere sperren die Wüste" af K. W. „Panzergrenadiere" af Kapt. Schöne. „Italien im jetzigen Kriege" af Gm. R. Ritter v. Xydander. (Fortsættelse fra Nr. 7). „Deutsche Schulflugzeuge" af H. Zuerl. „Eire" af R—n. Nr. 14: „Kampf um Malin" af Kapt. Dr. A. Schlegl. „Die afrikanische Burmastrasse" af Gen. d. Art. z. V. Ludvig. „Selbstfahrlafetten" af Løjtn. Strangl. „Brasilien im Solde der U. S. A." af M. A. „Landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung Englands" af Dr. P. Ruprecht. D e u ts c h e W e h r Nr. 35:„Seemacht in der Wandlung" af G. „Japans neue China-Offensive" af Major Otto Mossdorff (fortsættes). „Die Schlacht zwischen Don und Kaukasus" af Oblt. A. v. Olberg. „Blick auf die Nordfront. Am Swir" af Borgman. „Panzerabwehrbüchsen". „Die Spurweite der Eisenbahn" af M. A. Nr. 36: „Der europäische Landkrieg. Betrachtungen am Ende des dritten Kriegsjahres" af Oblt G. Soldan. „Bilanz von drei Jahren Seekrieg" af Kontreadm. Gadow. „Die Schlacht im grossen Donbogen" af Oblt. A. v. Olberg. „Abschnürung der sowjetischen Ölzufuhr" af M. A. „Südamerika im Schatten der U. S. A. Lieferant strategisch wichtiger Rohstoffe" af Dr. Fl. M ilitä r w is s e n s c h a ftlic h e M itte ilu n g e n Nr. 9: „Gegen Stalingrad und nach Kaukasien" af Gm. E. Paschek. „Die Kriegsereignisse in Ostasien und im Pazifik" af Gm. Th. v. Lerch. „Nachschubwege quer durch Afrika" af Oberst R. Mlaker. „Englands Engpässe in der Metallversorgung" af Dr. W. Flemmig. D ie P a n z e r tr u p p e Nr. 8: „Was wir erlebten. In diesem Jahr. Nächtlicher Panzerstoss" af Kriegsberichter G. Zech. „Kradschützen in der „Hölle vor Gapony" af Oberljt. Döbler. „Panzer, Panzerjäger und Schnelle Truppen. Umschau über die Waffen und ihre Entwicklung in fremden Heeren" (fortsættes). D ie W e h r m a c h t Nr. 19: „Schwerste deutsche Artillerie". „Panzergrenadiere" af Kapt. Schöne. Nr. 20: „Auf der Grusnischen Heerstrasse" af G. Habedanck. „Der Kontinent im Wirtschaftskrieg" af W. Lorch.

Anmeldelse.

Torsten Holm: Krigen og Kulturen. Oversat af Kaptajnløjtnant Mogens Boisen. Martins Forlag. Kbhvn. 1942. Det skulde i og for sig ikke være nødvendigt at oversætte en svensk Bog til Dansk, men kan Oversættelsen hjælpe til at udbrede Kendskabet til Oberstløjtnant Holms Bog, er det kun godt; thi den er af høj Standard og meget tankevækkende, selv om den muligvis paa sine Steder kan ægge til Modsigelse. løvrigt henvises til den udførlige Omtale af Bogen her i Tidsskriftet for 1941 (S. 386). J