Log ind

Fra Udlandet 1940 - 9

#

Denne franske 22, cm, K i/s tk a n o n . Hen franske General Culmann h ar i „Coast A rtillery Journal" givet en Beskrivelse af den nye franske 24 cm Kystkanon, hvoraf frem gaar, at Kanonen er en Jernbanekanon. Vægten af Skarpet er 165 kg, M undingshastigheden 1065, største Skudvidde 52,6 km. Højderetningen 0—50 Grader, den samlede Vægt af Skytset, Jernbanevognen indbefattet, 143,5 Tons. Jernbaneunderstellet er indrettet saaledes, a t det kan anvendes saavel paa Normal- som Smalspor. Som Jernbaneskyts besidder den 24 cm Kystkanon en stor strategisk Bevægelighed, over 30 km i Timen. Den kan saavel gaa i, som veksle Stilling med stor Hastighed. Dens Anvendelse er gunstigst fra Stillinger, som er vanskelig at finde. Den kan naturligvis ogsaa anvendes i Landkrigen som K ontra-B atteriskyts til Skydning paa lang A fstand mod langt bag den fjendtlige F ront liggende Objekter saasom Havne, Parker, Depoter, Flyvepladser, højere Kommandokvarterer, Samlinger af Reserver o. s. v.

Feltmarskal Kitchener. I en interessant Artikel søger Professor i Historie ved Denison U niversitetet i Granville i Ohio at eftervise, at Feltmarskal Kitchener var, om ikke den Hovedskyldige, saa dog en af de Hovedskyldige i det uheldige Forløb af Dardanel-Ekspeditionen i 1915. Den strategiske Grundtanke, der laa til Grund for Foretagendet, var absolut rigtig. Forceringen af Dardanellerne og Tyrkiets Knock-out vilde faktisk have h aft uoverskuelige Følger paa Krigens videre Forløb og rimeligvis afkortet den betydelig, med andre Ord frem skyndet Centralm agternes Sammenbrud. Betingelserne derfor vilde have været, at Kitchener, der i det engelske K rigskabinet havde en afgørende Indflydelse, m aatte have givet Afkald paa en yderligere Offensiv af den britiske Hær i Frankrig og koncentreret Hovedanstrengelserne paa Dardanelforetagendet. Dette undlod han. Yderligere var han uheldig i Valget af Føreren for SuvlaForetagendet, som havde til Form aal a t falde den tyrkiske Stilling paa Galipolihalvøen i Ryggen. Han udsendte først de rigtige Mænd, da det allerede v ar for sent, da Suvla-Foretagendet var strandet. Overhovedet viste han, der som ingen anden ansaas for at være beslutsom, selvstændig, initiativrig, skabende og personlig modig, en total Mangel paa disse tidligere Egenskaber under hele Galipoli-Ekspeditionen. Han mistede derved K rigskabinettets Tillid. Amm unitionsministeriet blev overtaget af selve Prem ierm inister Lloyd George og den strategiske Ledelse gik over i Hænderne paa Generalstabschefen Sir William Robertson. Kort sagt: man oveidod Feltm arskal Kitchener kun de almindelige Pligter, som en K rigsm inister i Almindelighed har i Fredstid.

Allg. selue. Miltz.

A m e r ik a n sk - K iis tc a g tfli/v e m a s k in e . Flyvestationen Cape May i Staten New Jersey har for kort Tid siden overtaget den første a f 7 Maskiner, der særligt er bestemt til Redning af Skibbrudne. Maskinen er en 2-Motors Fuklmetal-Dobbeltdækker Model P. H.-2 fra „Hall Aluminium A ircraft Corp.". Disse nye Flyvemaskiner skal stationeres paa forskellige Steder langs den am erikanske Kyst, hvor der findes sanitære Radiotjeneste. N aar et Nødsignal modtages, er de paagældende Stationer i Stand til indenfor IV2 M inut a t gøre en Maskine startklar. Med 4 Mands Besætning foruden en Læge eller Sygeplejerske startes uden Hensyn til Vejret. Den almindelige Rejsehastighed er ICO km i Timen, M aksimumshastigheden 240 km. E fter -den am erikanske Marines E rfaringer skal denne Maskine i Retning a f Anvendelighed under svær Sø være alle andre Typer overlegen. Dette er især af Betydning, naar den under saadanne Omstændigheder maa tage Skibbrudne ombord eller Syge, der træ nger til en nødvendig Behandling i Land. Kroppen paa P. H.-2 deles ved 5 Spanter i 6 vandtætte Afdelinger. To af disse tjener til Optagelse af 4 B aarer, som gennem Luger for og agter kan tages ombord. Ved Redning af Skibbrudne kan i Stedet for Baarerne bekvemt optages 20 Mand af Besætningen. Som D rivkraft anvendes 2 W right-Cyelone-Stjernem otorer med NacaBeklædning. Kompressoren giver den 750 HK. Motor sin Maksimumsvirkning i 1000 m Højde. Maskinen kan med 160 km Hastighed i Timen i denne Højde forblive 20 Timer i Luften. Den deraf følgende Flyvestrækning paa 5200 km muliggør praktisk talt at bringe Hjælp til Skibe, der befinder sig 1600 km fra Kysten i Havsnød. Landingshastigheden beløber sig til 95 km i Timen. Hovedmaalene er: Spændvidde 22,26 m, Højde 5,56 m og Længde 15,58 m. Hele Konstruktionen er af Aluminium, kun Bærefladerne er overspændt med Stof. Hovedbenzintankene er anbragt i Bærefladerne og Motorgondolen for at holde Benzingassen borte fra Kroppen. Det angives, a t Flyvemaskinen kan medføre 50 pCt. større U drustning ombord end tilsvarende M askiner af Marinen. M askinerne er udrustet med alle Instrum enter for Blindflyvning og fuldt afskærmede Radioanlæg for at udelukke enhver F orstyrrelse udefra, samt Telefonforbindelse mellem de enkelte Medlemmer af Besætningen. Foruden Slæbe- og Ankerredskaber besidder Maskinen ogsaa et drejeligt Maskingevær til Anvendelse mod Smuglere. Prisen for en saadan Maskine med alle Instrum enter, Radio undtagen, beløber sig til 120,000 Dollars.

D. W.

D e n a m e r ik a n s k e S p io n a fv æ r g e c e n tr a l. Al Virksomhed vedrørende Spionage, Sabotage og N eutralitetskræ nkelser er overdraget „Federal Bureau of Investigation", hvis Chef i „The M ilitary Engeneer" h ar behandlet dette Emne. Han skriver saaledes, a t Arbejdet i de sidste A ar er vokset voldsomt og har ført til en Forøgelse a f M edarbejderne, ligesom Centralen paa vigtige Steder har aabnet Filialer. F ra 1933— 1937 behandledes i Gennemsnit 35 Tilfælde aarligt, i 1938 blev 250 Anklager undersøgt, og i 1939 var der indledet Undersøgelser i 1651 Tilfælde. Siden September 1959 er A ntallet steget til gennemsnitlig 163 Klager pr. Dag. Centralen er ogsaa betroet Overvaagningen af krigsvigtige Virksomheder mod Spionage og Sabotage og strækker sig til Vejledning i Spørgsmaal vedrørende Beskyttelse mod Ildebrand og Ulykker, da alle D riftsuheld kan have en Formindskelse af Produktionen til Følge. Personalet fa a r en særlig Uddannelse. E t saadant særligt Kursus fandt Sted i W ashington i Sommeren 1939, og i September s. A. blev 400 Personer fra alle Dele a f Unionen indkaldt til et Fortsættelseskursus i W ashington, hvor de først og frem m est blev sat ind i den ved den nye N eutralitetslovgivning frem kaldte Situation. En Del af dette Personale sta ar i Kommunernes og Forbundsstaternes Tjeneste, saaledes a t Unionens samlede Politivæsen h ar skolet Overvaagningspersonale til Raadighed. Dette Korps af skolede Folk beholder ogsaa i K risetider sine Opgaver. Chefen for Centralen har udsendt et Opraab til sine Landsmænd om ikke ved Gengivelse af Rygter at skade Befolkningens tillidsfulde Holdning. „E t opmærksomt, men roligt Publikum er den bedste Beskyttelse mod forrædderiske og fjendtlige Hensigter."

Anmeldelser.

H. U. Ramsing: Københavns Historie og Topografi i Middelalderen. Bind 1—III (842 Sider, 173 Illustrationer og 54 Planer). Heftet 45 Kr., ib. 60 Kr. Einar Munksgaards Forlag.

Det var med megen Glæde, at alle, der gennem Aarene har været kendt med General H. U. Ramsings utrættelige og særdeles grundige Undersøgelser vedrørende Københavns Topografi, erfarede, at Københavns Borgerrepræsentation i Anledning af dens Hundredeaarsdag havde stillet en betydelig Bevilling til Raadighed til Udgivelsen af et Værk, hvori Generalen kunde samle Resultatet af sine, gennem 33 Aar foretagne, værdifulde Studier om det gamle København. Ved at studere det foreliggende overordentlig statelige Værk, meget smukt i Tryk og Udstyr, bliver Glæden endnu større. Til det særeles interessante og værdifulde Stof er knyttet, dels et righoldigt, meget smukt, Illustrationsmateriale, der nøje slutter sig til Teksten, dels et større Antal Billeder og Kort overordentlig nydeligt tegnede af Arkitekt Ch. Christensen og Fru K. Waagø samt en Del Specialkort, trykt i Geodætisk Institut. Paa disse Kort er angivet de ved Generalens Undersøgelser og Opmaalinger indvundne Resultater, som for kommende Forskere vil være et særdeles værdifuldt Kildemateriale. Da det vilde fore for vidt at komme nærmere ind paa Værkets mange interessante Enkeltheder, skal der i det følgende kun kort gøres Rede for Hovedindholdet af de enkelte Bind. Bind I indledes med en særdeles instruktiv geologisk Redegørelse for Københavnsegnens Tilblivelse omfattende Brønshøj, Solbjerg, Serreslev, Københavns og Amager Afsnittet samt Havnen og Kalvebodstrand.

Derefter gøres der Rede for Københavnsegnens tidligste Bebyggelse, for Bol, Herred og Leding samt for Handel og Købstad i Oldtiden og den tidlige Middelalder. Bindet slutter med Københavns Historie i kronikagtig Form fra det ældste København — som lille Købstad i Begyndelsen af det 11’ Aarhundrede — med en interessant Skitse af den ældste Bebyggelse omkring Skt. Clemens Kirke og Gadekæret og sluttende med Kong Christian III’s højtidelige Indtog gennem Nørreport den 6’ August 1536 ved Afslutningen af Grevens Fejde. I Bind II findes først en særdeles interessant Redegørelse for Absalons Borg med udmærket illustrerende Skitser og en smukt udført Rekonstruktionstegning af Arkitekt Ch. Christensen. Endvidere gøres der Rede for det genopførte Københavns Hus og for Københavns Slot under Kongemagten. Derefter følger Redegørelser for Byens Kirker og Klostre, Universitetet samt udenbys Biskoppers og kirkelige Stifteisers Gods. Endvidere behandles i et meget interessant Afsnit Byens Styre og Forvaltning, dels i Bispetiden med Stadsretten af 13’ Marts 1254 og Stadsretten af 29’ Marts 1294, dels i Kongetiden med Erik af Pommerns Forordninger, Christoffer af Bayerns Stadsret, Christian II’s Købstadslovgivning og Frederik I’s Forordning om Magistratens Sammensætning. Københavnske Gilder og Lav i Middelalderen faar derefter deres udførlige Kapitel, og Bindet slutter med nogle meget underholdende Tidsbilleder. Bind III omhandler Byens Befæstning med Volde, Grave, Mure og Taarne, og indenfor disse gennemgaas Bygninger og Anlæg i Byen, Gader og Grundene, saaledes som de kan paavises efter de gengivne Jordebøger om Københavns Grunde i 1377 og 1496. Et særligt interessant Afsnit findes om Østergaard eller Vingaarden, den Bispens Hovedgaard, der nævnes i et Skødeuddrag fra 1298, det ældste Dokument, der er bevaret fra en københavnsk Privatejendom. Dens gotiske Kælderhvælving ses endnu i Magasin du Nords Ejendom i Vingaardsstræde 6. Til Jordebogen af 1377 slutter sig interessante Planer med de indtegnede Grunde med Matrikler. I et Tillæg er angivet en Jævnførelse af ældre Matrikelnumre med den gældende Matrikul af 1806 samt Specialplaner af Grundtaxten af 1689. Københavns Borgerrepræsentation har ikke kunnet mindes Hundredaarsdagen paa en smukkere Maade end her er sket ved Udgivelsen af dette højst værdifulde Værk, thi derved er General Ramsings mangeaarige højst fortjenstfulde Arbejde med Københavns Topografi i Middelalderen blevet bevaret paa udmærket Maade for Forskere frem i Tiden.

Niels Maare.

Ashihei Hino: »TJnder Solbanneret«. Oversat af Sven Henningsen. (Gyldendal). »Under Solbanneret« fortæller — i en ung japansk Sergents Breve til Hjemmet — om Livet i Felten. Skildringerne er realistiske og viser, ofte brutalt, Krigens sande Ansigt, men den japanske Soldats Tanker om, hvad han ser og oplever, og om alt, hvad hans stille Tanker drejer sig om, er saa intimt og hemningsfrit gengivet, at Bogen bliver et virkelig menneskeligt Dokument af Rang. Kipling har engang skrevet, at Øst og Vest er saa vidt forskellige, at de altid vil være fremmede for hinanden, men hvad de store, primitivt menneskelige Følelser angaar, passer det ikke. Der er intet i den pragtfulde japanske Bog, som vi fra Vesten ikke følelsesmæssigt forstaar, men vi bliver ogsaa klar over, at der i Japanerens med hver Sans indsugede Kærlighed til Naturen og i hans Fryd over dens Skønheder, selv under blodige Kampe, er en Dybde, som vi fra Vesten ikke evner at naa. Og der er en eksalteret Intensitet i hans sublime og urokkelige Patriotisme, som vi Europæere ikke kan svinge os op til. Den viser sig ikke blot som den offervillige og begejstrede Hengivenhed mod Kejser og Fædreland og som en enestaaende Dødsforagt, men i alle Livets Forhold, selv de ringeste, som f. Eks. naar Sergent Hino’s gamle Kaptajn havde farvet sit hvide Haar, — »han var den ældste i Afdelingen og sagde: »Hvis jeg falder i et Slag, og Fjenden finder mit Lig, vil han sige: Aah, saa Japanerne har ingen Officerer, de maa bruge gamle Mænd. Det gik mig paa Nerverne, og derfor har jeg farvet mit H aar.«----------- »En Japaner vilde hellere dø end være venlig mod en Fjende«, skriver Hino, men alligevel viser Brevene hans Sympati for Ven og Fjende. — »Jeg vendte mig bort og glædede mig over, at jeg ikke lod Ondskaben tage Magten over mig!« skriver han, da nogle kinesiske Fanger føres forbi ham. Ogsaa hans Venskabsforhold til flere Kinesere, som han træffer, viser hans Evne og Trang til at føle for og med andre. Der skrives saa meget i Presse og Literatur om Japanernes ubarmhjertige Krigsførelse, men Sandheden ligger vel i Hinos Ord: »For at opnaa vore Maal var det nødvendigt at gøre vore Hjerter haarde og kæmpe som Djævle.«----------- Den smukke Bog er af stor menneskelig Interesse. Oversættelsen fra Engelsk er fortrinlig, — blot virker det lidt irriterende paa Læseren, naar der stadig tales om Kinesernes »Pilleæsker«, en Oversættelse af det engelske »pillbox«, som i Virkeligheden her skal være det samme som »pillarbox«.

Carl v. Kohl.

Ledigt Legat.

Af „Oberst von Hvebergs Legat for ugifte, værdige og trængende, mindst 40 A ar gamle Døtre af Officerer af Hærens Linie" er en Portion paa 80 Kr. aarlig ledig. Ansøgninger om denne Legatportion, ledsagede af D aabsattester i bekræftede G enparter og indeholdende alle fornødne Oplysninger om Ansøgerindernes økonomiske Forhold og om deres Faders Navn og Stilling i Hæren, vil være at indsende til K rigsm inisteriet senest den 2/11 1940. K r ig s m in -ix te r k t, København, den 20/9 1940.

Foreningen af Løjtnanter og Kornetter.

Foreningen: Sekretæren, Ved Sønderport 24,

S. K assereren, Pr. Constantinsvej 7, F.

Til Generalforsamlingen den 11/9 var mødt ca. 45 Medlemmer, og den fik følgende Forløb: 1. Til D irigent valgtes L øjtnant E. 1). Them. 2. Formanden, der aflagde Beretning, opridsede den forløbne Saison, der v ar i høj Grad præget af Krigen, navnlig efter den 9’ April. I den sidste Halvdel af A aret havde man væsentlig lagt Vægt paa Feltsport, der havde faaet mange nye Udøvere og nu er blevet en Institution indenfor „F. L. K.". Beretningen godkendtes. 3. D erefter frem lagde Kassereren Regnskabet, der balancerede med en Kassebeholdning paa K r . 259,7.i. E fter en kort Debat godkendtes dette. 4. Bestyrelsen, der blev enstemmigt genvalgt, blev udvidet med Løjtnant A. N. Hvidt som Suppleant. Bestyrelsens Adresser vil herefter være: Form and: Løjtnant G. W. B ranth, Thulevej 2, Søborg, Tlf. Søborg 2743. Sekretær: Løjtnant T Fynbo, Ved Sønderport 24, S., Tlf. Central 8135. K asserer: Løjtnant F. M atthison-Hansen, Pr. Constantinsvej 7, F. Telf Goth. 317 x. A gitation: Løjtnant K. W ang Sørensen, Voldmestergade 25, 0. Skydeleder: Løjtnant C M. Lyngsie, Søvej 38, Bagsværd, Telf. Centr. 2140. Suppleant: Løjtnant A N. Hvidt, Østbanegade 37, 0., Telf. Øbro 5050. 5. Løjtnanterne Sv. E. Lumholt og S. A. E. Sørensen genvalgtes til Revisorer. (5. Løjtnant Gunnar Holm motiverede sin Forespørgsel og frem satte en Resolution, der misbilligede Bestyrelsens Holdning. Denne Resolution forkastedes med alle Stemmer mod een (Forslagsstilleren). 7. Form anden frem viste en af „F. L. K." indstiftet Vandrepræmie med Protokol, der vakte udelt Beundring. Propositionerne for denne vil senere tilgaa. Generalforsamlingen hævet. F E L T S P O R T : I Forbindelse med Reserveofficersforeningen afholdes for første Gang Landskonkurrence i Feltsport bl. a. om „F. L. K."s Vandrepræmie. Stævnet ledes af K aptajn E. V alentiner-B ranth. E fter de gældende Regler skal der kæmpes regimentsvis i Hold paa 4 Mand, men paa Grund af Vanskelighederne ved at stille saa store Hold i A ar er der første Gang dispenseret til 3 Mands Hold. Ligeledes udsæ tter Reserveofficersforeningen Præmier. Tilmelding om Deltagelse sker senest den 6/10 til. Sekretæren, daglig Kl. 9— 16, Tlf. Central 8135. Nærmere vil tilgaa om faa Dage. NYE M EDLEM M ER: L øjtnanterne Viggo Hansen, 4’ B., Sv. Skodsborg-Ndelsen, 8’ A. A., Aksel Reijsenth Madsen, 2’ B., og A. Severinsen, 21’ B.

Bestyrelsen.

Reserveofficersforeningen.

Postgirokonto 2144.

Foreningen: Form anden K aptajn E. V alentiner-B ranth’s Kontor, Storm gade 8, K., Tlf. Central 9005. Kassereren: K aptajn A. V. Rasmussen, Kløvervej 10, Kgs. Lyngby, Tlf. Lyngby 1532. Søndag den 13. Oktober d. A. afholdes Feltsportkonkurrence om nogle af Foreningen m. fl. udsatte Præmier. Der vil blive afholdt Holdkonkurrence indenfor de forskellige Regimenter. H vert Hold skal bestaa af 3 Mand.

E. Valentiner-Branth.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Ahlmanns  Allé 4, Hellerup.

K r e d s e n s F o r e d r a g om S a m m e n k o m s te r m. v. vil — saafrem t intet uforudset indtræ ffer — i den kommende Vintersaison blive afholdt den 1. og T O R S D A G i hver Maaned i Officersforeningens Lokaler K l. 1 ti.-i 0 p r æ c i s. T O R S D A G d e n J . O k to b e r K L 19-10 p r .: Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler. T O R S D A G d e n 17. O k to b e r K l. 19-10 p r . i Officersforeningens Lokaler: Foredrag af Oberst af Ingenidrtropperne O. C. T h o m s e n : „DØDSSTRAALER". T O R S D A G d en 7. N o v e m b e r K l. lti.JO p r .: Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler. T O R S D A G d e n d l. N o v e m b e r K l. 19-10 p r . i Officersforeningens Lokaler: Foredrag af M usæumsbestyrer, Løjtnant A r n e Hoff: „1)E GAMLE FA N ER FO R TÆ LLER ". Foredraget er ledsaget a f L y s b ille d e r .

Redaktør: Bengtasvej 2 A, Hellerup, Telf. Helrup 4201. Ekspedition: Christiansgade 12, Kbh. K., Telf. 16101. Annonceekspedition: Knippelsbrogade 2, Kbh. K., Telf. 611. Heydes Bogtrykkeri, Frederiksholm s Kanal 4, Opg. A., Kbh. K., Telf. 6522.