Log ind

Fra Udlandet 1940 - 4

#

Den finske Maskinpistol. Om dette fortrinlige Vaabens Virkning har man allerede hørt meget under den finsk-russiske Krig, men om dets tekniske Enkeltheder har der hidtil hvilet et Hemmelighedens Slør. Dette er nu løftet, idet det svenske T idsskrift „Landstorm sm annen'' giver næ rmere Oplysninger om dette Emne. Maskinpistolen er af Model 1937 og kan nærm est sammenlignes med en K arabin, men er dog noget kortere og noget tungere. Pistolens Vægt er ca. 3,9 kg, Længden 77 cm og K alibret 9 mm. Ud gangshastigheden er 340 m i Sekundet, den autom atiske Skudhastighed 12 Skud og Enkeltskydningen 1—2 Skud i Sekundet. M agasinet rum m er 56 Patroner, og M agasintasken h ar 4 fyldte Magasiner, saaledes a t Skytten ialt m edfører 224 Patroner til en samlet Vægt af 4,7 kg. Ilden kan som anført afgives enten autom atisk eller enkeltvis. Omstilleren, som sidder paa det underste Beslag, kan indtage 3 forskellige Stillinger, til Sikring, til patronvis Ild og til autom atisk Ild. Baglademekanismen er meget simpel og bestaar af et m assivt Bundstykke, som bevæger sig lige frem og tilbage. Bevægelsen bagud foraarsag-es ved G astrykket og Bevægelsen frem ad, hvorved en ny P atron indføres i Kam ret, frem kaldes ved Frem førerfjedren. Ved autom atisk Ild '.avæger Bundstykket sig frit frem og tilbage, ved patronvis Ild opholdes Bundstykket, hver Gang Skuddet gaar af. Et saadant Vaaben kræver naturligvis meget a f den Skytte, som kal betjene det. H an m aa være overlegen og rolig og kunne beregne sin Indsats i Kampen, saaledes a t han ikke, n a a r den virkelige F are kommer, sta a r med 4 tomme M agasiner, thi da er V aabnet intet værd. Et M agasin paa 56 Patroner kan tømmes paa 4 Sekunder, men det ta ­ ger to M inutter a t fylde det igen. M askinpistolen, aer saa afgjort er et Nærkampvaaben, h a r indenfor 100 m en absolut tilintetgørenae Virkning mod ubeskyttet Maai. lle t relative store K aliber bevirker, at en netop ikke dødelig T ræ ffer afstedkommer saa stor Virkning, at den dog gør sin Mand ukampdygtig. Bedst N ytte gør Vaabnet under Kamp i uoverskueligt Terrain, i Skove, paa bebyggeae Steaer og under Kamp i Mørke og Taage. Der kræves en god Uddannelse af Pistolskytten for a t faa den rette Udnyttelse af Vaabnet, han m aa derfor tages blandt Folk med gode N erver og hu rtig Opfattelsesevne.

Russiske Luftangreb mod, ubeskyttede Byer. I den russisk-finske K rig h a r den russiske Luftkrigsførelse antaget en F onn a f uhørt Terror. „Ny milt. Tidskrift" anfører ifølge Oplysninger fra Chefen for den finske Civilluftbeskyttelse, a t der siden den 19’ December, da ca. 350 Flyvem askiner angreb forskellige Maal indenfor den finske Hjemm efront, næsten dagligt h a r været foretaget Angreb paa ubeskyttede og m ilitæ rt betydningsløse Byer og Landsbyer af H undreder a f russiske Bombemaskiner. Gennem system atisk Bombeangreb mod Sygehuse og K irker og Maskingevær-Ild mod den værgeløse Civilbefolkning, mod legende Børn og Begravelsestog h a r den russiske K rigsførelse kunnet opvise et F orhold, som savner ethvert som helst Sidestykke i Verdenshistorien. I Tiden fra 30/11—28/1 udførtes 643 A ngreb mod 207 forskellige Punkter, hvorved der dræbtes 377 Civilpersoner, medens 323 saaredes h aard t og 585 lettere. Det samlede A ntal Bomber opgives til 20,337. I Tiden fra 29/1— 3/2 fald t 6800 Bomber mod 141 Steder, hvorved dræbtes 141 og haardtsaaredes 179 Civilpersoner.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Ahlmanns Allé 4, Hellerup

Meddelelse fra Fællestyrelsen.

De ved samtlige Kredse paatæ nkte Skydninger er aflyst.

Redaktør: Blidahpark 8, Charlottenlund, Telf. Helrup 4201.

Ekspedition: K ristiansgade 12, Kbh. K., Telf. 16001.

Annonceekspedition: Knippelsbrogade 2, Kbh. K., Telf. 611.

Heydes Bogtrykkeri, Frederiksholm s Kanal 4, Opg. A., Kbh. K., Telf. 6522.