Log ind

Fra Udlandet 1935 - 6

#

DEN NY ØSTRIGSKE HÆRS SAMMENSÆTNING

Ifølge La France militaire, den 30/8 d. A. vil den østrigske Hær, ved et Dekret af Ministeren for det nationale Forsvar blive reorganiseret og inddelt i Divisioner. I Stedet for en Inddeling i Brigader er traadt en Organisation bestaaende af:

7 Infanteridivisioner,

1 let Division,

Flyverstyrker,

Armétropper.

Foreløbig er Brigaderne 1—6 formeret som Divisioner med tilsvadende Numre.

Infantei'idivisionen:

Under Divisionschefen staar en Brigadegeneral (Inf.) Divisionen skal naa en Styrke af:

3 Inf.regimenter å 3 Batailloner,

1 Art.regiment å 3 Afdelinger å 3 Batterier (4 Kanoner),

1 Batl. Ingeniører,

1 Telegrafdetachement,

1 Detachement Motorkøretøjer.

De fulde Styrker er endnu ikke naaet, og Organisationen er ikke tilendebragt. Dette gælder især Infanteri, Artilleri og Ingeniørerne, medens Telegraf- og Motorkøretøjsdetachmenterne i Forvejen eksisterer i et Antal af 6 af hver Kategori (fra de gamle Brigader). Den lette Division skal bestaa af:

Stab.

1 Motoreyklistbrigade paa 4 Batailloner, der allerede eksisterer.

2 Rytterregimenter,

1 Kampvognsbataillon,

1 motoriseret Artilleridetachement (fra Armétropperne).

Armétropperne bestaar af:

1 Artilleriregiment,

1 Detachement Telegraftropper,

1 Detachement Sapørtropper

1 Detachement Pionertropper,

1 topografisk Detachement.

Flyvetropperne bestaar af:

Stab,

2 Regimenter

1 Luftværnsdetachement.

Den nye Hær der fremstaar af Ændringerne i den udenrigspolitiske Situation, vil blive opstillet saa hurtigt, som Landets Finansforhold tillader det.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

FOREDRAGSSAMMENKOMSTER 1935—36 (i Officersforeningens Lokaler, Vester Boulevard 20). 1. M a n d a g d e n 2. D e c e m b e r 1 93 5: Kaptajnløjtnant T. Johansen Geodætisk Institut: „Opsamlingsarbejdet under den treaarige Østgrønlandsekspedition". 2. M a n d a g de n 16. D e c e m b e r 193 5: Kaptajnløjtnant af Artilleriet A. Stevns: „Krigen i Abessinien". Begge Foredrag ledsages af Lysbilleder.

Fællesforeningen „Brevduen“.

Ifølge Cirkulære af 2’ August 1934 til Politidirektøren i København og samtlige Politimeste angaaende ulovlig Skydning af Brevduer har Justitsministeriet indskærpet Cirkulære af 22’ August 1890 og anmodet Politiet om at have Opmærksomheden henvendt paa Skydning af og Tilegnelse af Brevduer, og naar dette maatte komme til Kundskab om, at der har fundet ulovlig Nedskydning af Brevduer Sted, eventuelt at drage de skyldige til Ansvar efter Loven. I Henhold til ovenstaaende Cirkulære har Fællesforeningen „Brevduen", der omfatter de københavnske Brevdueforeninger, besluttet at gøre et Forsøg med at udsætte en Dusør paa 25 Kr. til den eller dem der kan anmelde Personer, der har foretaget ulovlig Nedskydning af Brevduer i København med Opland, saaledes at vedkommende ad Lovens Vej kan blive draget til Ansvar. Denne Dusør paa 25 Kr. udbetales for hvert enkelt Tilfælde, og det henstilles indtrængende til alle, som sympatiserer med Brevduesnorten og er Modstander af Dyrplageri, at være os behjælpelig med at forhindre den ulovlige Nedskydning. Henvendelse bedes omgaaende rettet til Politiet, ligesom Anmeldelse ligeledes bør gives til Fællesforeningen „Brevduen"s Formand, Politibetj. 5. M. Jørgensen, Nansensgade 60, Telf. Byen 2144 y. Fællesforeningen „Brevduen"s tilsluttede Foreninger her i København har Brevduer, der i Fodringen er mærkede: Dan 01, Dan 02, Dan 03, Dan 06, Dan 07, Dan 045 og Dan 047.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Odensegade 17, Kjøbenhavn Ø. Meddelelse fra Fællesstyrelsen: Skydningerne med Hærens Pistol er i 1935 afholdt saaledes: „Kjøbenhavns Kreds“: den 12. og 20. Maj samt 25. August paa Hærens Skydebaner paa Amager. „Lolland-Fulsters Kreds": den 12., 17. og 19. Maj ved Maribo. „Fgens Kreds": den 12., 19. og 20. Maj paa Hærens Sk;, lebaner ved Odense. ,,1’ jgdske Kreds": den 4., 13., 18. og 25. Juni paa Hærens Skydebaner ved Aarhus. ,,2’ jgdske Kreds": den 12. Maj og 4. og 12. Juni paa Hærens Skydebaner ved Aalborg. „Sønderjgdsk Kreds": den 2. og 30. Juni samt 15. September paa Hærens Skydebaner ved S ø n d er b o r g . Paa den sidste Skydedag er der ved hver Kreds afholdt Præmieskydning bl. a. om Foreningens Ærespræmie for 1935, der blev vundet af Kaptajn J. N. Linto, Odense, af „Fyens Kreds", med 167 Points. I Foreningens øvrige Kredse var de bedste Resultater i Skydningerne om Ærespræmien følgende: „Kjøbenhavns Kreds": Løjtnant A. A. Andersen, 164 Points. „Lolland-Falsters Kreds": Løjtnant J. Christiansen, 150 Points. ,,V jydske Kreds": Løjtnant A. PontoppiAan, 151 Points. „2’ jyds'-e Kreds": Løjtnant G. Darket, 149 Points. „Sønderjydsk Kreds": Oberstløjtnant Waagepetersen, 155 Points.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds".

Torsdag d e n 5. December Kl. 19 p r. i Officersforenin- "°ns Lokaler; Gule Æ rter m. m., Pandekager. 01, Snaps, Madeira og Kaffe — 3 Kr. 75 Øre pr. Kuvert plus Betjening. Spilleborde er fremsat. — Paaklædning: tvangfri. Deltagelse i Spisningen bedes anmeldt til Boghandler, Løjtnant Chr. F. Rømer, Skindergade 29 (Telf. 3 8 2 8 og 6 72 8), eller Forretningsføreren s e n e s t T i r s d a g d e n 3. D e c e m b e r . Torsdag d e n 19. D e c e m b e r Kl. 1 9.4 5 Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler. T o r s d a g d e n 2. J a n u a r : INGEN SAMMENKOMST. T o r s d a g d e n 16. J a n u a r Kl. 1 9,4 5 i Officersforeningens Vaabensal: Foredrag af Kaptajnløjtnant Arne Stevns: ,,Krigen i Abessinier".

Meddelelse fra „1’ jydske Kreds".

Dalgas Avenue 46, Aarhus. T o r s d a g d e n 5. D e c e m b e r Kl. 19,15 naa Hotel „Regina" i Aarhus: Foredrag af Kaptajn O. V. Gregersen ved 7’ A. A., Aarhus: „Nogle militær-pædagogiske og -psgkologiske Betragtninger".

DET KRIGSVIDENSKABELIGE SELSKAB

BESTYRELSEN:

Formand: Generalmajor W. W. Prior, Chef for Generalstaben, Proviantgaarden, Kjøbenhavn K.

Sekretær: Kaptajn J. C. R. Linde, Krigsministeriet, Slotsholmsgade 10, Kjøbenhavn K.

KASSERER: Kaptajn af Generalstaben G. Gullaksen, Proviantgaarden, Kjøbenhavn K.

MILITÆRT TIDSSKRIFT: Redaktør: Blidahpark 8, Charlottenlund. Telf. Helrup 4201. Ekspedition: Kaptajn G. Gullaksen, Proviantgaarden, Kbh. K. Telf. 16014. Annonceekspedition: Dr. Tværgade 4, Telf. 11932. Heydes Bogtrykkeri, Læderstræde 15, Kjøbenhavn K., Telf. 6522.