Log ind

Fra Udlandet 1932 - 5

#

TYSKLANDS VAABENEXPORT HANDEL.

Fo rn ylig udsendte Institut fü r W eltw irtscha ft und Seeverkehr an der U niversitä t K iel et digert Værk Der deutsche Aussenhandel unter der Einwirkung weltwirtschaftlicher Strukturwandlungen; dette grundige Arbejde indeholder et A fsn it om den tyske Vaabenindustris Exporthandel, og et Uddrag heraf tør form entlig paaregne Interesse hos Tidsskriftets Læserer „F ø r K rigen stod den tyske Vaabenindustri i sin højeste Blom string, men VersaillesTraktatens Bestemmelser hæmmede denne Industrigren, og de senere A ars fortsatte K rise har yderligere forvæ rret Forholdene, og som disse har udviklet sig, v il en yderligere Omlægning til Fabrikation a f andre A rtik ­ ler, f. Eks. Skrivem askiner o. 1. næppe give økonomisk forsvarlige Resultater. Alene i Suhler-Bezirk beskæftigedes fø r K rigen over 6000 Fagarbe jdere i Vaabenfabrikerne, idag maa Beskæ ftigelsesgraden ansættes til om kring 20 %. Hjemmemarkedet er delvis „stækket" ved den i 1928 udstedte „W affenund Munitionsgesetz" og Indførelsen a f Vaabentilladelser. De nyeste T iders strengt gennem førte Vaabenforbud har yderligere forringet „de in ­ dre" Muligheder. Det afgørende fo r Industrien er dog de sidste 2 Aars stadig voksende Vanskeligheder ved A fsæ tning paa det udenlandske M a rked. Haandskydevaabenexporten var stigende i Aarene efter Valu tastabiliseringen (1923) og naaede et Vægtmaximum i 1929 paa 6044 dz., men man bør dog sæ rlig henvende Opmærksomheden paa, at der i de sidste A a r fø r K rigen aa rlig sendtes over 15000 dz. Haandskydevaaben a f tysk Oprindelse paa Verdensmarkedet. 1929s Maximum har ikke kunnet holdes, men A aret 1931 opviste dog en Export a f 4140 dz. Endnu i 1929 androg Udførselsvæ rdien 9,4 M ili. RM . (1913: 15,1 M ül. M .). Den tyske Vaabenindustris Hovedaftagere var fø r K rigen: Kina, Sydamerika og Østrig-Ungam , men saaledes er Forholdet ikke idag. Det fortjener dog sæ rlig Omtale, a t selv nu optræder Kina med relativ t store Ordrer, f. Eks. 1930 aftog det godt 900 dz. Haandskydevaaben mod 5372 dz. i 1913. 1931— 32 har Kin a dog været yderst svagt repræsenteret blandt Vaabenaftageme, hvorimod der in d til dette A a rs Begyndelse har været en betydelig større A fsæ tning paa det engelske Marked. Storbritannien aftog i 1931 1226 dz. mod 645 i 1930. Saavel Sverige som Chekoslovakiet bør nævnes blandt de tyske Yaabenfabrikers Exportom raader. I indeværende A a r er det sæ rlig B estillinger fo r russisk og belgisk Regning, som maa bemærkes, ligesom Kin a atter iaa r er i Markedet."

Skærmbillede 2020-11-13 kl. 14.07.20.png

SCHWEIZ.

Nationalraadet har efter længere Forhandling bevilliget et Beløb a f I8 V2 M illio n Schweizer-Francs til Indkøb a f Krigsm ateriel. A f dette Beløb skal 1,3 M illio n Francs anvendes til Indkøb a f Gasmasker. Under Forhandlingerne udtalte Forbundraad M inger angaaende Gasmaskerne: „Den krigstekniske A fdeling garanterer for, at vi har en meget god Maske, der neutraliserer alle h id til kendte Gasarter, og den g iftig ­ ste Gas, det saakaldte Blaakors. Skulde nye Gasarter opstaa, maa F ilte ­ ret ændres. Man har overvejet, om ikke hele Hæren saa hu rtig t som mulig t burde udrustes med Gasmasker. Generalstaben har ønsket det. Det vilde frembyde den største Sikkerhed og Beroligelse. Men en Anskaffelse een Gang fo r alle vilde ogsaa have sine Mangler. E fte r ti til femten A a r maatte hele Bestanden fornyes. Med en B evilling paa 1,3 M illion e r kan frem stilles 30,000 Gasmasker, hvilket med det forhaandenværende udgør ia lt 70,000 Stk., hvorved over Halvdelen a f Linien kan forsynes. H vis det viser sig nødvendigt, kan man gaa over til en forceret Produktion, idet man maa have Raastofferne i Landet.

D. W.

TSCHEKOSOVAKIET.

Ved en Æ ndring i Væ rnepligtsloven er Tjenestetiden i den tschekoslovakiske Hær fra 1’ Oktober 1933 nedsat 4 Maaneder til 14 Maaneder under visse Betingelser. Forkortningen a f Tjenestetiden skal dog først indtræde, naar Regeringen har vedtaget en Underofficerslov, efter h vilken Talle t paa de længere tjenende U ndero fficerer forhøjes fra 6000 til 8000. Yderligere skal Hærens Fredsstyrke forhøjes med 5000 Mand. Disse 5000 M and skal udelukkende anvendes til Vagttjeneste, saaledes at Uddannelsen a f det øvrige Mandskab ingen Indskrænkninglider.

A ll. s. M .

BELGIEN.

Motorisering af Hæren. Den ved Generalstaben nedsatte Kommission til Undersøgelse a f Spørgsmaalet om Hærens M otorisering skal i det væsentligste søge oplyst følgende Spørgsmaal:

1. Fastsættelse a f det strengt begrænsede Antal Motorvogne til Hæren.

2. Fastsættelse a f det nødvendige Antal Reservemotorvogne og af det Antal Vogne, som Hæren sikkert kan gøre Regning paa ved Rekvisition under en M obilisering.

3. Undersøgelse a f Muligheden for Udskrivning a f saadanne Typer a f Motorvogne til Overtagelse af Hærens Forsyninger (Autom obiler og Traktors m. m.), som allerede i Fredstid kan anvendes i det civile Liv.

4. De financielle Muligheder for Ordningen af disse Forhold.

Desuden skal Kommissionen udarbejde Forslag til A flø sning a f H estetrækket i Hæren, ligesom den skal udarbejde Forslag til at bringe alle Spørgsmaal, der staar i Forbindelse med Hærens M otorisering, i Overenstemmelse med hinanden, samt forberede Udarbejdelsen a f Metoder, som letter Udnyttelsen a f M otoriseringsm idler i Fred og K rig . I første Lin ie er forudsat Motoriseringen a f de til første Kamphandlinger bestemte Tropper. H er kommer i Betragtning Maskiner, som m uliggør en hu rtig Bevægelse udenfor Vejene. Fo r Fod folket anses fo r paakrævet M askiner og Traktorer med Paahængsvogne med en La ­ steevne a f 2— 4 Tons, med en Hastighed a f 2— 5 km i Tim en udenfor Vejene og a f 4— 15 km paa Vejene. Førerne og de vigtigste Bestanddele a f Maskinen maa ved Pansring i saa høj Grad som m uligt beskyttes mod Geværkugler, Granatsprængstykker og Schrapnels. Paa samme Maade maa ogsaa Fodfolksbagagens Motorer sikres. Motorstøjen maa ikke kunne høres udover 500 M , fo r at man kan køre saa lang t frem som m uligt. Fo r Pionervaabnet maa stilles følgende Fordringer til Maskine og Paahængsvogn: Lasteevne 2— 3 Tons, Panserbeskyttelse mod M . G .-Projektile r paa over 2000 M , mod Sprængstykker og mindst m ulig Synlighed. Fo r Pionervaabnet er i Alm indelighed forudsat Lastautom obiler fo r Bevægelse paa Vejene, Traktorer med Paahængsvogne fo r Bevægelse udenfor Vejene, og endelig Specialtraktorer til Transport a f svære Byrder. Fo r A rtille rie t maa fordres Traktorer med 45 H estekraft M otorer med en H astighed a f 15 km paa Veje, 4 km indenfor Marchkolonner, med en A rbejdsmulighed a f 6 km i Timen paa normal Vej, og a f 1 km paa slette Veje. Yderligere maa Traktoren være i Stand til at trække en Paahængsvogn med en Lasteevne in d til 6 Tons.

D. W.

Boganskaffelser.

DET KGL. GARNISONSBIBLIOTEK.

Juli & August 1932.

Anor, K .: Handbuch zur schleswigschen Frage. IX . Neumünster 1932. — Loizeau: Le combat d’une division. P a ris 1932. — Forslag tili Fälttjänstreglemente. Del I og III. Stockh. 1928/30. — Døssing, Th. & R. L.

Hansen: Dansk Tid ssk rift-Ind ex 1931. Kbh. 1932. — Ministère de la guerre: Les armées françaises dans la grande guerre. Tome IX . Vol. II. Cartes et annexes 1— 4 vol. P a ris 1930/31. —- Schotte, W.: Das K abine tt Papen, Schleicher, Gayl. Leip zig 1932. — Österreichisches Bundesministerium: Ö sterreich-Ungarns letzter K rie g 1914— 18. III. W ien 1932. — W ar office: A rm oured car train in g I— II. Lond. 1930/31. — Dahlerup, V.: O rdbog over det danske Sprog. X I I I . Kbh. 1932. -— Graah, W. A .: Undersøgelses-Rejse til Østkysten a f Grønland i Aarene 1828— 31. Kbh. 1932.

September 1932.

Ferrero, G.: L a fin des aventures, guerre et paix. P a ris 1931. — Kühlwein: Die G ruppe im Gefecht. B e rlin 1932. — Frauenholz, E . v.: F ü h re r in die W eltk rieg s-Lite ra tu r. B e rlin 1932. — Carter, H. & A. C. M a: ce: Tu t-A n k -Am ons Grav. Kbh. 1932. — Verwegen, I. M .: N a tu rp hilo ­ sophie. Lpz. 1915. — Wentscher, M .: E in fü h ru n g in die Philosophie. B e rlin 1926. — Gorceix, S.: Évadé. P a ris 1930. — Laval, E .: Souvenirs d’un médicin-major. 1914— 17. P a ris 1932. — Beumelburg, W.: Douaumont 25 fé v rie r— 25 octobre 1916. P a ris 1932. — Larousse, du X X e siècle. V . P a ­ ris 1932. — Thalbitzer, II7. : F r a G rønlandsforskningens fø rste Dage. Kbh. 1932. — Liddell H a rt: The b ritish way in w arfare . London 1932.

Ledigt Legat.

Af „Generalauditør Scheels Legat" er en Portion paa 90 K r. aa rlig ledig. Legatet kan søges a f O fficerers Enker, der er forblevne i denne S tilling, samt a f afdøde O fficerers ugifte Døtre, der tillig e har mistet deres Moder og er over 40 A a r gamle. Det bemærkes, at ved O fficere r forstaas kun de, som har tjen t i denne Egenskab i den danske Landhæ r og er døde, enten medens de endnu hørte til denne Armé, eller efter at de er afskedigede derfra med Pension og uden senere at være indtraadt i nogen anden S tilling . Ansøgninger om denne Legatportion indeholdende alle fornødne og behørigt attesterede Oplysninger om Ansøgerindens Alder, Helbredstilstand og økonomiske Forhold samt om Mandens (Faderens) tjenstlige S tillin g indsendes til K rigsm inisteriet inden den 20/11 1932. Krigsministeriet, Kjøbenhavn, den 11/10 1932.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

1. Som Følge a f den ved Hærloven 1932 ind førte nye Grad K ap ta jnlø jtnant foreslaas følgende Æ ndring i Selskabets Love: a. § 4, 3. Stk.: „ A f Bestyrelsens Medlemmer skal ordentligvis en Trediedel henhøre til hver sin a f følgende Klasser: 1. Generaler, Stabsofficerer o. 1. 2. Kaptajner o. 1. 3. Prem ierløjtnanter o. 1. ændres til: „ A f Bestyrelsens Medlemmer skal ordentligvis efternævnte A n tal henhøre til hver a f følgende Klasser:

1. Generaler, S tabso fficerer o. 1. 4 2. K ap ta jne r, K ap ta jnlø jtn an te r o. 1.: 6 3. Prem ie rlø jtnan te r o. 1.: 2" b. A f Hensyn til Ønskeligheden a f ved den aarlige Generalforsamlingat kunne forelægge Regnskabet fo r et „Regnskabsaar", der er sammenfaldende med Selskabets „Virksom hedsaar", foreslaas følgende Æ n d rin g i Selskabets Love: § 6, 1. og anden Linie f. o.: „ T il Revisorer fo r det løbende Regnskabsaar — der fald e r sammen med Kalenderaaret —  ...... " ændres til:: „ T il Revisorer fo r det løbende Regnskabsaar — der regnes fra 1/7— 31/6 — ......" § 11, 1. Stk. 2. Linie f. o.: „ J u li" ændres til „September". 2. Ovenstaaende Lovæ ndringer v il blive fo relag t paa en extraordinær Generalforsamling, der afholdes i O fficersforeningens Lok ale r den l i . November 1932 Kl. 19,30. 3. E f t e r A fholdelsen a f den extraordinæ re G eneralforsam ling v il Oberst a f A rtille rie t C. O. R. Larssen Kl. ca. 20,00 holde følgende Foredrag: „Ungdommens m ilitæ re Opdragelse og O fficerernes S tillin g i Platons Stat, i Jaurès socialistiske Stat og i den fascistiske S tat (Nie tzsche)". A rtille rifo rening en s Medlemmer m. fl. er indbudt til at overvære Foredraget. 4. Saa frem t der ikke ved den ovenfor under Pkt. 2 om talte extraordinæ re G eneralforsam ling maatte være et tilstræ kkelig t Stemmetal repræsenteret, v il en ny extraordinær Generalforsamling med samme Dagsorden blive a fhold t i O fficersforeningens Lokale r den 28/11 1932 Kl. 19,30. 5. Den 28/11 1932 K l. 20 afholdes i O fficersforeningens Lokale r ordinær Generalforsamling med følgende Dagsorden: 1. B ere tning om Virksomheden. 2. Fremlæggelse a f det reviderede Regnskab. 3. V a lg a f Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer samt Suppleanter fo r Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer.

Foreningen af Reservens faste Officerer.

Foreningen afholdt ekstraordinæ r Generalforsam ling Tirsdag den 18’ Oktober 1932 i O fficersforeningens Lokaler. E fte r at Kaptajn C. F . Løkkegaard var valgt til Dirigent, meddelte den fungerende Formand, K aptajn H . K. Appel, at Hærloven a f 1932 havde medført, at ca. 40 pCt. a f Foreningens Medlemmer var afskediget a f Hærens Reserve; a f de afskedigede er ca. 1/3 udnævnt til Forstæ rkningsofficerer. Foreningens mangeaarige Form and, Oberstløjtnant O. H . W inkel, havde søgt og faaet sin A fsked fra 1. August d. A. og var i Henhold til Foreningens Love udtraadt a f denne. D erefter fik Oberstløjtnant W inkel, der a f Bestyrelsen var anmodet om at komme til Stede, Ordet og udtalte følgende: „I Dagene om kring den 9’ M ars i A a r havde jeg selv og flere andre a f Bestyrelsens Medlemmer søgt Forbindelse med Myndighederne dels fo r at faa at vide, hvorledes Reservens Forhold vilde blive efter det nye Hæ rlovsforslag og dels fo r eventuelt at faa ind ført nogle Forbedringer fo r Reserven. Overalt fik baade jeg og den øvrige Bestyrelse Meddelelse om, at enhver Henvendelse var omsonst. Myndighederne maatte intet udtale om Forslaget, og der kunde desuden intet som helst forandres deri, idet Loven skulde vedtages nøjagtig, som Forslaget var. Nogle Maaneder senere erfarede jeg, at O fficiantforeningen, netop i de samme Dage i hvilke Reserveofficersforeningen var blevet afvist, havrle h a ft talrige Forhandlinger med Forsvarsm inisteren personlig og med Myndighederne; Forsvarsministeren havde den 10’ Marts udleveret først en Personeloversigt og den 11’ Marts hele Hærlovsforslaget til Officiantforeningens Bestyrelse, som derefter havde forhandlet med Ministeriet, med den kommanderende General og i Rigsdagen og havde faaet indført en Del Forbedringer for Officiantgruppen. Det er saadan, forhandlingsberettigede Foreninger skal behandles — om det end var i sidste Øjeblik, at Officiantforeningen fik Lov til at udtale sig — men det er en meget alvorlig og uforstaaelig Krænkelse, dér er blevet vist Reserveofficersforeningen ved, at Forsvarsministeren og Myndighederne har forhandlet med den ene Forening 'paa samme Tid, som den anden er afvist. Jeg søgte derfor min Afsked. Jeg var ganske vist paa det rene med, at dette var en ganske nytteløs og betydningsløs Protest, men jeg kunde ikke finde nogen anden Maade at protestere paa overfor den alvorlige Tilsidesætelse, der var vist Foreningen." Kaptajn Appel udtalte derefter, at det var med meget stor Beklagelse, at Bestyrelsen havde modtaget Meddelelsen om den hidtidige Formands T ilbagetræden, samt udtalte en varm Tak for det store, energiske og uegennyttige Arbejde, Oberstløjtnanten i sin lange Formandstid havde gjort for Foreningen. Disse Udtalelser paahørtes staaende af Forsamlingen, der derefter hyldede den afgaaede Formand. A f den fungerende Formands Beretning fremgik det, at Premierløjtnant T. G. Sand var udtraadt af Bestyrelsen paa Grund af Fraflytning fra Byen, og Løjtnant Fog-Heede paa Grund af Afsked; i Stedet var Suppleanterne Premierløjtnant J. Holm og Løjtnant A. V. Rasmussen indtraadt. Den fungerende Formand gjorde iøvrigt Rede for en Del af de Forhandlinger, der var ført med Krigsministeriet, bl. a. med Hensyn til de med Udgangen af Juni Maaned d. A. afskedigede Kystartillerister, de ældre Premierløjtnanter og Løjtnanter med Kaptajnskursus, Forstærkningsofficerernes Bevarelse af Ret til fr i Læge, Medicin m. m. T il dette sidste havde Ministeriet endnu ikke taget Stilling. Endvidere meddelte Kaptajnen, at Bestyrelsen havde forespurgt Ministeriet, om dette kunde godkende en Lovændring, hvorefter Forstærkningsofficererne kunde være ordinære Medlemmer af Foreningen. Den 14’ Oktober d. A. havde Bestyrelsen fra Krigsministeriet faaet Meddelelse om, at Ministeriet beklagede, at det af principielle Grunde ikke kunde godkende Love for en Sammenslutning af Officerer af Reserven og Officerer af Forstærkningen, som giver den sidstnævnte Gruppe Forhandlingsret. Herved hindres Forstærkningsofficererne i at faa Sæde i Bestyrelsen, men ik k e i at være Medlemmer og i at faa deres Interesser varetaget af de i Bestyrelsen siddende tjenstgørende Reserveofficerer. Ud fra dette Synspunkt havde Bestyrelsen udarbejdet et Forslag til Ændring i de gældende Love. Kaptajn Appel fremsatte og motiverede det a f Bestyrelsen vedtagne Forslag til Æ ndring i de gældende Love. Forslaget vil tilgaa samtlige Medlemmer. Det er — hvis dette Forslag bliver vedtaget af den nedenfor indvarslede 2den ekstraordinære Generalforsamling — Bestyrelsens Haab at kunne bevare samtlige nuværende Medlemmer i Foreningen. Kaptajn A. G. R. Oppermann fremsatte derefter et af ham og Løjtnanterne Muxoll og Terp-Lassen udarbejdet Forslag til nye Love, der ligeledes vil tilgaa samtlige Medlemmer. Sidstnævnte Forslag har Bestyrelsen ikke kunnet tiltræde, ikke mindst fordi det kan medføre Udgifter, der vil overstige Foreningens aarlige Indtægter. Under „Eventuelt" foreslog Kaptajn Hammerich, at de Medlemmer, der ifølge de nugældende Love maa udtræde med Udgangen af Oktober Maaned d. A., bliver staaende som Medlemmer af Foreningen. Bestyrelsen fremsatte herefter følgende Forslag til ny Bestyrelse: Formand: Kaptajn H. E . E . Koch (Fodfolket) Kaptajn K. N. Liitchen-Lehn (Artilleriet) 

Kaptajn L. T. C. H. H. Jard (Fodfolket)

Kaptajn S. Hammerich (Fodfolket)

Premierløjtnant J. E . Holm (Fodfolket)

Løjtnant H. C. M. Hansen (Rytteriet)

Løjtnant H. L. J. Bang (Fodfolket)

Løjtnant A. V. Rasmussen (Artilleriet)

Løjtnant P. C. Mørkeberg (Fodfolket).

Da Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, blev intet af de fremsatte Forslag sat under Afstemning. T il Slut rettede Kaptajn S. Hammerich en Tak til den fungerende Formand, Kaptajn H. K. Appel, som gaar over i Forstærkningen med Udgangen af Oktober Maaned d. A.

Den i Lovenes § 6, Punkt 6, krævede Generalforsamling afholdes i Officersforeningens Krigsspil-Lokale T i r s d a g d e n 29’ N o v e m b e r d. A . K l . 20 med samme Dagsorden som paa den ekstraordinære Generalforsamling Tirsdag den 18’ Oktober d. A. B e s t y r e ls e n .

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste. O d e n s e g a d e 17, K j ø b e n h a v n Ø.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds". F r e d a g d e n 4. N o v e m b e r K l . 7% E f t m . Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler. F r e d a g d e n 18. N o v em b e r K l . 7% E f t m . i Officersforeningens Lokaler. Foredrag af Oberstløjtnant P . L . R a m m : „ B a llo n e r og d e re s m ilitæ r e A n ­ v e n d e lse ." F o r e d r a g e t e r le d s a g e t a f L y s b ille d e r . F r e d a g d e n 2. D e c e m b e r K l . 7% E f t m . Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler. F r e d a g d e n 16. D e c e m b e r K l . 7 E f t m . p r . i Officersforeningens Lokaler: Gule Æ rter m. m., Pandekager, 01, Snaps, Madeira og Kaffe — 3 V2 Kr. pr. Kuvert + Betjening. S p ille b o r d e er fremsat. — P a a k l x d n in g : tvangfri. Deltagelse i Spisningen bedes anmeldt til Boghandler, Løjtnant Chr. F. Rømer, Skindergade 29 ( T e l f . 3828 og 6 72 8 ), eller Forretningsføreren sen e s t O n s d a g d e n H . D e c em b e r .

Meddelelse fra 1ste jydske Kreds. Dalgas Avenue 46, Aarhus. T i r s d a g d e n 8. N o v e m b e r K l . 7 E f t m . paa Hotel „Regina" i Aarhus: Foredrag af Kaptajn S . T . L . K a u : „ H o v e d p u n k t e r i T a k tilt e n s U d v ik lin g g e n n em 2000 A a r b e ly s t v e d h is t o ris k e E k s e m p le r . "

DET KRIGSVIDENSKABELIGE SELSKAB:

BESTYRELSEN:

Formand: Generalmajor H . R ø r d a m , Generalinspektør for Rytteriet, Kommandant i Kjøbenhavn, Kastellet, Kjøbenhavn Ø.

Sekretær: Kaptajn T . K . T h y g e s e n " , Fuldmægtig i Krigsministeriet, Slotsholmsgade 8, Kjøbenhavn K.

KASSERER: Kaptajn af Generalstaben G . G u lla k s e n , Generalstaben, Proviantgaarden. Kjøbenhavn K.

MILITÆRT TIDSSKRIFT: Redaktør: S . Fa sa n v e j 39, Kjøbenhavn F., Telf. Godthaab 4932. Ekspedition: Julius Blomsgade 6, Kjøbenhavn L., Telf. Taga 2111 y. Annonce-Ekspedition: Pilestræde 8, Kjøbenhavn K., Telf. Central 6522.