Log ind

Fra Udlandet 1927 - 2

#

ITALIEN.

I Italien er lige udkommet et Unifonnsreglement. U nifo rmens Farve er graagrøn. Iler findes :! forskellige Slags Paaklædninger: Gala med blaat Skærf, Dekorationer, Bandoler i Sølv eller Guld, Epauletter i Sølv eller Guld, Daglig Uniform og Feltuniform . Til sidstnævnte bæres Revolver og Hjælm, men ingen Sabel. Lange Benklæder kan bæres udenfor Tjenesten, men skal bæres i Teatrene og i Selskab. Lu Fru ur. milt.

ENGLAND.

Ifølge engelske Oplysninger vil med det første Tropper blive sammendragne paa Salisbury-Sletten under Kommando af Oberst I. F. C. Fuller a f Generalstaben for at holde Øvelser med „Den mekaniserede Brigade". Det drejer sig om forsøgsvis at mekanisere alle Vaabenarter, det vil sige at bringe dem frem ved mekanisk Træk. Til Befordring al' Fodfolket kommer de saakaldte „platoon lowries" i Betragtning og for A rtilleriet Motortræk. IT. «. 11'.

FRANKRIG.

I Frankrig har der fornylig fundet Forsøg Sted med Indladning af en Tanksbataillon paa Jernbane. Øvelsen gik for sig uden Uheld og uden Beskadigelse af Jernbanemateriellet. Il', ti. II'.

RUSLAND.

I Rusland bliver for Tiden konstrueret en ny tung Kampvogn, der skal anvendes paa den samme Maade som den franske 2 C-Vogn. Den bliver bygget paa Maskinfabriken Kolomna ved Moskou og har en Vægt af ca. 80 Tons. Bevæbningen bestaar af 2 7,02 cm Kanoner og 1 Maskingeværer. Besætningen er 12 Mand. Maximumshastigheden skal beløbe sig til 11 km i Timen, sandsynligvis den Hastighed, som man tiisigler. Pansringen er meget stærk, 15— 10 mm, saaledes at f. Eks. 10 mm Maskingeværer ikke kan slaa igennem. Men Pansringen er for saa vidt ugunstig, som Larvefodskæden ligger ubeskyttet. Da begge Stykker Skyts er anbragte i eet Taarn, der kan drejes 060 11 rundt, skal Rummet for Betjeningsmandskabet være meget indskrænket, hvilket atter besværliggør Skydningen. Vognen slutter gastæt som for øvrigt alle russiske Kampvogne nu til Dag, dog befrygter man, at Gassikkerheden ikke vil holde sig i Længden paa Grund a f de stærke Rystelser under Farten, som Vognen er udsat for. Larvefodskæden løber omkring hele Vognen, saaledes at den besidder god Klatrefærdighed og let overvinder Forhindringer. Den nye Kampvognsart er foreløbig under Forsøg, saaledes at det endnu ikke er fastslaaet, om den skal indføres i Hæren. W. u. IP.

ENGLAND.

Fo r Tiden afholdes hemmelige Forsøg med de a f John L. Baird opfundne „usynlige Strimler", de saakaldte Televiser. Det drejer sig om at kunne se ved fuldkomment Mørke eller ved Taage, der er uigennemtrængelig for enhver anden Lysstraale.

TYSKLAND.

Forrige E fteraar blev 9’ Regiment transporteret paa I.astautomobiler til Øvelsespladsen ved Miinzingen. Transporten var en Øvelseskørsel dels for at prøve, hvor langt et Regiments Øvelsesradius strakte sig og dels for at undersøge, hvilken V irk ­ ning en fleredages Transport udøvede paa Troppernes Kampog Ydedygtighed.

RUSLAND.

Krigsraadet har anordnet, at alle Mand mellem 24 og 84 A a r skal lade sig indskrive a f Udskrivningsmyndighederne, antageligvis for at gennemføre en Nyorganisation a f Reserven. Alle, der har bestaaet Afgangen fra en højere Læreanstalt, er det tilladt efter et Aars Forløb at forlade Hæren mod, at de indtræder i det Underofficerskursus, der er indrettet i det nye Officersakademi. Alle unge Mennesker, der før Udskrivningen friv illig melder sig til Tjeneste i Hæren, har Ret til at vælge, hvilket Vaaben de vil til. Medens Mandskabet bærer Khakifarvede Uniformer skal Officererne frem tidig have blaa U nifo rmer med lange Benklæder (Rytteri og A rtille ri lyseblaa, de andre Vaaben mørkeblaa, Flyverne med hvid Skjorte og sort og hvid opstaaende Krave).

SCHWEIZ.

Hærens Budget for det kommende A a r er 84,982,000 Frcs. mod 86,000,000 Frcs. i det forløbne Aar. H era f anvendes 8 Miil. til Forvaltning, Befæstningsanlæg og Kommunikationer, Resten 77 til Uddannelse, Udrustning og Hestevæsen. Besparelserne er opnaaet ved at stryge de store Øvelser og Kursus til Uddannelse af Befalingsmænd samt ved at formindske Rekruttilgangen. M. W.

Anmeldelser.

Colonel E. Valarché: Le „ Combat d'Arsémont". 108 Sider. 1 Kort, 5 Kalker og 2 Skitser i Teksten. Berger-Levrault. Paris 1926. — 7,20 Francs. En lille Bog, der — rent fortællende — giver et veltegnet Billede a f 19. franske Divisions Kampe mod den tyske Garde i Dagene 21. og 22. August 1914. Levendegjort ved talrige Enkeltheder, der rækker fra Divisionsgeneralens til Korporalens Oplevelser og Indtryk, har Bogen sin særlige Interesse for dem, der søger at danne sig et Billede af Kampens Psykologi og af Fø ringens uanede Vanskeligheder paa Slagmarken. løvrigt en slaaende Illustration paa det første Krigsaars U n ­ derkendelse a f Ildens Betydning og dets manglende Forstaaelse a f Nødvendigheden af at skaffe sig Hold i sin Modstander, fdr man gaar til Angreb. Regiment efter Regiment ser man forsvinde i Smeltediglen, „ik ­ ke besejret a f Fjenden, men Ofre for den letsindige Maade, hvorpaa de indledede Kampen". En læseværdig Pièce. Et kraftigt Memento.

Vejledning i Hjemmegijmvastik. Krigsministeriet har fornylig udsendt en lille Ve jledning i Hjemmegymnastik, der skal udleveres til Hærens Mandskab ved Hjemsendelsen, for at Mandskabet med ringe Ulejlighed i deres civile Liv kan holde deres Legeme i den Træning, det har opnaaet under M ilitærtjenesten. Vejledningen er trykt paa et enkelt Blad, og Illustrationerne giver et klart Indtryk af de 16 Øvelsers Karakter, saaledes at alle, der har blot den mindste Kendskab til den Bukhske Gymnastik, let vil kunne foretage Øvelserne efter den kortfattede Anvisning. For at ogsaa det tidligere hjemsendte Mandskab, saavel som alle interesserede skulde kunne komme i Besiddelse af denne udmærkede Vejledning i Hjemmegymnastik, har Krigsministeriet tilstillet Boghandler Rømer i Skindergade et Antal af denne til Salg for 5 Øre Stykket.

Oversigt over indgaaede Tidsskriftartikler, Bøger m. m.*)

April Maaned.

a. GENERALSTABENS BIBLIOTEK.

Artilleri. M. \V. -‘57/27 : Flugzeugbekämpfung1 durch leichte Artillerie. — N. A. T. 2 27: Ildplan. Fodfolk', c. Forskelligt (herunder Taktil:). Alg. s. M. 4 27: Oie Verbindung1 zwischen Inf.-Komp, und schwerem Maschinengewehrzug im Kampfe. — Rev. dinf. A p ril’ 27: L ’instruction et l ’éducation de l ’inf. Fhtee-, Luftskibs- og Ballant jeneste. M. I\ . 39 27: Erfahrungen im Flugwesen aus dem russ.-polnischen Kriege 1020. Ri/tleri. M. \V. M8/27: Kriegsmässiges Schwimmen vor. Kavalleripatrouillen. — M. W. 40/27: Gedanken über Exerzierformen neuzeitlicher Kavallerie. — K. K. H. T. M a ils 27: Synspunkter beträffande fördelingskavalleriets använding. Sk'gdning med Fodfolkseaabti, og Ledsages!;gts. M. \V. ’.VJ 27: Offene und verdeckte Feuerstellung beim Schiessen mit s. M. G. — M. W. .'.0/27: Die Minenwerfer in den Stellungskämpfen am Chermin des Dames 1017. Forenede Voulu narters Taktik samt Strategi. K. K. H. T. Marts/27 : Nutida tyska synspunkter beträffande marschförläggning och bevakning. — R. m. f. April/27 : Les étapes de guerre d’une division d’inf. La manoeuvre offensive. — A. Q. April/27: The strategical Inter-Relationship of the Navy the army and the air-force. The coordination of fire-power in Defence. PuvserantoinobUer, Tanks. M. W. 38/27: Der E rfin de r der Kampfwagen og 2 andre A rtikler. — Rev. d’inf. April/27 : L ’instruction dans les unités de chars de combat. Verdenskrigen. M. W. 38/27: Die Ursachen des psychischen Zusammenbruchs der russischen Nordarmeen im Sept. 1915. — li. m. f. April/27: Avant l’offensiv allemande sur Verdun. ForskeUigt. R. m. f. April/27: L ’art, de la guerre. — Rev. d'inf. April/27: Le préparation de l’inf. à la bataille des yeux.

b. A R T I L L E R I E T S B IB L IO T E K.

K.-W. B. Hefte 7/27 : Entwicklung einer auf Kraftwagen fahrende Abteilung zum Gefecht. Entwicklung1 der Taktik. „Falsche Ziele" fü r Lu ftangriffe . — A. R. April/27: Verhältnis zwischen1 Technik und Taktik und seine Auswirkungen. Die Korpsartillerie eines neuzeitlichen Heeres. Die A rtille rie beim A n g rif f im Stellungskrieg. Der heutige Stand der Lichtbildmessung. Artilleristische-taktische Aufgaben und Schiessausgaben. Aus fremden Artillerien. — T. A. J. M arts-April/27 : French artillery. Sub-caliber D ring in training field-artillery. The reserve officers training corps. Mission and methods. A miniature range and its operation. Current field-artillery notes. — C. A. J. April/27 : The human element in war. Mechanical fire adjustement. A study of artillery fire control with special reference to the 16 inch-rifle. Coast artillery board notes.

Det kgl. Garnisons Bibliotek.

Fortegnelse over Indkomne Bøger i April 1927. Dahlernp, M.: F ra gammel Tid. Kbh. 11)27. — Midir, A.: Kampen om Tyrkisk Asien. Bagdad-Banen— Kria. 1917. — Oj>- gcrntunn, T.: Thorvaldsen. Manddomsaarene i Rom 1797— 1819. Kbh. 1927. — Koefoed, E .: Huskebog. Kbh. 1927. — Brandt, R .: Um Riga und Oesel. Leipzig 1917. — Manie g, F.: Kartenbild des Marnefeldzuges und der Marneschlacht vom 28’ August bis 10. Sept. 1914. Berlin 1927. — Schiessvorschrift fü r Gewehr, Karabiner, leichtes Maschinengewehr, Pistole und Vorschrift fü r den Gebrauch der Handgranaten. Berlin 1926. — Boltensterv, <1. A.: A.matörryttaren. Enkel Hjälpreda vid Ridning. Sthlm. 1927. — Schweinitz: Denkwürdigkeiten des Botschafters General v. Schweinitz I— II. Berlin 1927. — Jacobsen, J. F.: Danmark og Færøerne. Kbh. 1927. — Larsen-Kjscr, S.: Erindringer fra Verdenskrigen. Aarhus 1923. — Late precht, W.: Dienstreglement fü r das österreichische Bundesheer II Teil. Felddienst. Graz 1926. — Agenda militaire 1926— 27. Paris 1927. — Aston, Krieges. Berlin 1908. — Colin, G. og N.: Moderne Krigsret. Kbh. 1915. — Renan, E .: Barndoms- og Ungdomserindringer. Kbh. 1927. — Lundbye, J. T. og Henna n-^cn: Roskilde Landevej gennem Tiderne. Kbh. 1927.