Log ind

Fra Udlandet - 11

#

Med „Times" som Kilde om taler „Deutsche Wehr" en Artikel „Engelsk V æ r d s æ tte ls e a f den s o v j e tr u s s is k e H æ r “ . Noget ironisk oplyser Tidsskriftet, at „Times" med Overskriften „Den russiske Hær — En frygtelig K rigsm agt" h ar skrevet en længere Artikel om den russiske Hær, som under de forhaandenværende Forhold er a f stor Interesse for Tyskland.

F re d ssty rk e n an slaa s til 2 M illioner M and, fo rd e lt p a a 100 F odfolksog .'!() R y tterd ivision er. I T ilfæ lde a f K rig stig e r A n ta lle t til 4 M illioner. Gennem den to a a rig e T je n e ste p lig t ra a d e r S ov jetru slan d over ea. 12 M illioner uddannede Folk. F r a de nyeste sagkyndige K ild er oplyses, a t H æ ­ ren er godt u d ru s te t med V aaben. M andskabet er an erk en d t gode S oldater, ta p re , udholdende, b e g ejstred e og godt uddannede. E n O verlevering af ty sk U d dann else h a r sk ab t et U n d erofficerskorps, hvis F o rtrin er N ø jag tighed p a rre t med en vis M angel p aa In itia tiv . M odvilje mod a t overtag e A n sv a ret e r m ere frem træ d en d e i de hø jere G rad er. D ette er delvis en Følge a f U drensningsprocessen, der fo r et eller to A a r siden n e d sa tte S trid sk ræ fte rn e s Y dedygtighed, m edens den sandsynligvis sty rk ed e dens L oyalitet. S ystem et e r til en vis G rad blevet bibeholdt gennem T ilfo ro rd ­ ningen a f politiske K om m issæ rer til C hefen fo r e th v e rt T roppeled, men d ette synes a n tag elig m ere u p ra k tisk for vestlig T an k eg an g end fo r den russiske. De h ø jere O fficerer er fo r S tørstedelen nye M ænd, d e r e r s ta tte r med S karpsind ighed, hvad der m an g ler dem i E rfa rin g , yd erlig ere er U drensningsprocessen op h ørt fo r saa lan g Tid siden, a t dens V irk n in g er skulde væ re forbi nu. I h v e rt F ald h a r K æ ren fo rts a t s ta a e t u n d er F ø ­ rin g a f M arskal W oroschilow , hvis u b ru d te F orbin delse med den uin dskræ nkede F ø re r a f N ationen stam m er f r a B o rg erk rig en s Tid. C hefen fo r G eneralstaben, A rm ékm d. Schapotsehnikow , er en gam m el R egim entschef f r a Z artid en . S am m enlignet med Tiden fo r 25 A ar siden er L andets m ilitæ re S ty rke vokset. D er er o p sta a e t F a b rik k e r i hele R usland, som fre m stille r V aaben, A m m unition og M ateriel a f enhver A rt i M odsæ tning til det za ristisk e R usland, d e r v a r afh æ n g ig a f sine vestlig e F orb u nd sfæ ller. Dog b e sta a r heri en vis Ind sk ræ n k n in g fo ran led ig et ved de u tilstræ k k elig e T ra n sp o rtm id le r. H vad nødvendige R a a sto ffe r til den m oderne K rig ang a a r, er S ov jetru slan d bedre stillet end et hvilk etsom helst an d et L and u n d ­ tagen U. S. A. B ygningen a f stæ rk e u n d erjo rd isk e F o rsv a rslin ie r er ikke blevet forsøm t.

U. S. A.

Den 5/8 begyndte fø rste A fsn it a f d e tte A a rs sto re a m erikanske H æ rm an øvre, de stø rste som nogensinde h a r fu n d e t Sted i De fo renede S ta te r. M anø vreom raadet la a i V irginien. I Ø velserne deltog (>000 M and a f den regu læ re H æ r og 17,000 a f N a tio n alg ard en (F riv illig M ilits). A ndet A fsn it (52,000 M and) varede f ra den 13’ til 27’ A ugust. H eri deltog den m ekaniserede R y tte rb rig a d e f ra F o rt Knox (K en tu ck y ), der ligg er i en A fstan d a f 1570 km f r a M an ø v reterrain et. B egge M anøvre blev a f ­ holdt i 1’ A rm és O m raade u n d er Ledelse a f G en eralm ajor D rum . Hovedfo rm aa let v a r F orsø g med de m otor-m ekaniserede T ro p p ers A nvendelsesm ulighed i S am m envirken med L u ftstrid sk ræ fte rn e . Alle stø rre N atio n er (m ed U n dtagelse a f Italien ) havde sendt M ilitæ rattach éer.

D. W.

K ystartilleriets store Opgaver. C hefen fo r den am erik an sk e M arines O perationssektion, A dm iral W illiam I). L eahy, h a r i „C oast A rtille ry Jo u rn a l" skrevet en A rtik el om d ette E m ne. K y sta rtille rie t spiller n a tu rligvis ved K y stfo rsv a re t en væ sentlig Rolle, s.g e r han. Det b e sk y tter i snæ vert S am arb ejd e med L u ftv aa b n et og M inerne K ysten og isæ r de befæ stede F laa d eb ase r mod fje n d tlig t A ngreb. D et ferie n e r derm ed den eg entlige H ø jsøflaade med den nødvendige B eslutnings- og H an dlefrih ed , som b e sta a r i a t tilin te tg ø re den fjen d tlig e F laade. Men en F laa d e kan ikke, som A d m iralen siger, m anøvrere p aa ubegræ nset Tid p aa Søen. Den m aa have M ulighed fo r f ra T id til anden a t re tab lere sig paa et sik k ert Sted, dens F laadeb asis. D ette sk er ju s t und er B eskyttelse a f K y sta rtille ­ rie t og dets S østervaaben. De v ig tig ste am erik an sk e F laa d eb ase r b efinder sig fo r det S to re og S tille Oceans V edkom m ende paa H aw aii, m edens P u e rto Rico i Det A tla n tisk e H av spiller en l.gnende beherskende Rolle med H ensyn til Ø studgangen a f P an am ak an alen . Det nyeste O p ru stn in g sp ro g ram ta g e r ogsaa sæ rligt H ensyn til U dbygningen a f de am erikansk e K y stbefæ stn ing er. A lly. s. Mz.

I „Popolo di Rom a" er frem kom m et en A rtik el om de nye T y per af tysk e V aaben, som bru g es p aa den vestlige F ro n t. D et d re je r sig om A nvendelsen a f v eritab le Sh'jolde oy Hjælme af D um luniivium , d er næ sten er uigen nem træ ng elig t. H ver Soldat, der er p a n sre t p a a denne M aade, er bevæ bnet m ed en M itrailleuse-P istol, der er i S tan d til a t skyde 120 Skud i M in uttet. D isse S old ater vælges b lan d t de bedste S k y tter og indordnes i et F aata l af D elinger u n d er K om m ando a f O fficerer. Det d re je r sig om et v illig p a n sre t A ngrebsfodfolk. Saaledes ser en a f de tek niske tysk e N yheder ud i 1039, og dette F odfolk h a r allerede væ ret an vend t p aa V estfro nten .

H æ r o r y a n is a tio n i H o lla n d F red sh æ ren s D ivisioner er g a a e t over til a t blive „A rm ékorps" og B rig ad ern e til „D ivisioner", sidstnæ v nte fa a r hver en N y tild eling a f et A rtillerireg im en t. O gsaa den „L ette B rig ade" er bleven til en „L et Division" med T ildeling a f A rtilleri. De h id tid ig e 4 A rtille rib rig a d e r er ophævede og d eres R egim enter tildelt D ivisionerne. 9’, 10’, 11’ og 12’ m oto riserede A rtille rire g im e n t und erlæ gges •direkte A rm ékorpsene, og en O b erstlø jtn an t tildeles A rm éko rp sstab en som C hef fo r A rm ékorpsets A rtilleri. Den hollandske H æ r b e sta a r h e re fte r a f 4 A rm ékorps, 8 F od folksd ivisioner og en le t D ivision. Selue.

M. f. Off.

Anmeldelse.

Oberst Gudmund Schnitler „Verdenskrigen 1914—18“. Ny Udgave ved Kaptajn G. Schnitler. Jespersen og Pio, Kbh. 1939. Autoriseret Udgave ved Kaptajnløjtn. F. B. Larsen. 366 S., to Oversigtskort og mange Skitser. Oberst Gudmund Schnitler (f. 1868, d. 1925) var Søn af Oberst D. Schnitler, Forfatteren til den fortrinlige Alm. Krigshistorie for Tiden indtil ca. 1650, hvilket Værk Sønnen førte frem til Revolutionskrigene. Han var en Aarrække til sin Dod Afdelingschef i den norske Generalstab samt Lærer i Strategi og Krigshistorie ved Krigsakademiet i Oslo og udsendte Aaret før sin Død „Verdenskrigen“, der er blevet oversat til flere Sprog, bl. a. Tysk og Fransk, og nu, efter at hans Søn igen ved Benyttelse af senere fremkomne betydningsfulde Værker har jævnført Arbejdet, foreligger paa Dansk. Arbejdet er frem for alt strengt, men — som det hedder i Diplomatsproget — ogsaa velvillig neutralt, og udover nogle korte Antydninger indlader Forfatteren sig ikke paa de egentlige Krigsaarsager, den politiske og økonomiske Udvikling forud, paa „Krigsskyld“ o. 1., men gaar efter en kort Omtale af de tyske og franske Planer for Krigens Førelse direkte over til Operationerne. Den formentlig store Betydning, Forsvaret af Liège (Lüttich) skal have haft for Vestmagterne, afvises kategorisk (S. 25). Allerede S. 29—33 refereres de omtrent samtidige store Slag 20.—23. Au g. mellem de to Hovedhæres Centrum og sydlige Fløje, der endte med det fransk-engelske Tilbagetog. S. 58 ff. er man naaet ind i September, til Joffres Beslutning om at standse Tilbagegangen og gaa over til Modangreb, til hans maalbevidste og energiske Handling for at genrejse den franske Soldats Selvtillid og Tilliden til Føringen, hans skarpe Udrensning indenfor denne og hans drastiske Optræden for at formaa French til at deltage i Modangrebet. „M arneslaget“ 6.—8. Sept, behandles særlig indgaaende S. 62—82 og giver Forf. Lejlighed til stæ rkt at fremhæve Fastheden i Joffres Ledelse umiddelbart bag den lange Slaglinie paa samme Tid som det Store tyske Hovedkvarter i det fjerne Luxemburg næsten ganske havde tabt Indflydelse paa Arméernes Ledelse. Herunder omtales den mærkelige, under og efter Krigen lidenskabeligt drøftede Udsendelse af Oberstl. Hentsch fra Hovedkvarteret til Biilows og Klucks Arméer. Forf. nævner, ligesom senere i Arbejdet, næsten aldrig enkelte Armékorps og kun enkelte af de betvdningsfuldeste Førere, men fremhæver — foruden Joffre — bl. a. Foch, Maunoury, Kluck og dennes Stabschef Kuhi, hvis fortrinlige Marschanordninger for 1. Armés Korps, Kolonner og Train i disse yderst vanskelige Dage har vakt Forf.s, Fagmandens, Beundring. Fra A fsnittet om „Tannenberg“ støder man stedse hyppigere paa Navnene Hindenburg og Ludendorff. Sidst nævnte er vel den af alle Førerne i den lange Krig, hvis Udtalelser og Domme hyppigst anføres og tillægges størst Vægt. Af de senere Afsnit skal her kun fremhæves Kampene paa den østrigske Front 1914, hvor Forf. yder den i Almindelighed næppe tilstrækkelig højt vurderede østrig-ungarske Hær og navnlig dennes fortrinlige Officerskorps fuld Honnør. Endvidere det strategisk-taktisk højt interessante Felttog i Polen Nov.—Dec. 14, hvor Centralmagternes Operationer karakteriseres som hørende til „de mest glimrende ... under Verdenskrigen, rige paa dristige Idéer og Handling“. Fremstillingen af Dardanellerfelttoget Foraar og Sommer 1915 er yderst levende og farverig og giver Forf. Lejlighed til at fremhæve de engelske og franske Soldaters Tapperhed og Udholdenhed under yderst ugunstige Forhold. Særlig interessant er de korte, knappe Karakteristikker af Falkenhayn (S. 125 f.), Feltmarskal Conrad (S. 180), Storfyrst Nikolai Nikolajewitsch (S. 190), Pé;ain (S. 275 f. og 278) — gennemgaaende yderst anerkendende, medens derimod f. Ex. Kejser Karl, Franz Josephs Efterfølger, bedømmes overordentlig skarpt (S. 287 f.). Forf. indlader sig kun undtagelsesvis paa Drøftelser af, hvad der muligvis kunde være sket, hvis osv. osv., men nøjes med af og til at bemærke, f. E x .: „der er ganske vist dem, der mener“ o. 1. og overlader Slutningerne til Læserens Dom. Bogen er ikke alene særdeles vel skrevet, men man maa ogsaa beundre, hvorledes Forf. paa de 366 Sider har formaaet at give en saa fyldig Oversigt over dette verdenshistoriske Dramas Forløb, og Arbejdet synes ikke at have tabt ved Gengivelsen paa Dansk. Til de vigtigste Operationer findes gode, klare Skitser i Texten, og det bør roses, at et Person- og Stedregister er tilføjet, samt at der er læst omhyggelig Korrektur. — Da Krigen til Søs kun er indrømmet knap 6 Sider, burde Bogens Titel vistnok have givet et Vink herom.

Rockstroh.

Ledigt Legat.

Det grevelige Duv-vemamlake Stift. To U n d erstø ttelser p aa 800 K r. om A a re t er ledige. U n d erstø ttelsern e k an søges a f uform uende kvindelige Slæ gtninge af F red e rik W ilhelm G reve a f D annem and og hans 3 H u stru e r sam t a f D otre a f danske O fficerer. Det er en B etingelse, a t Vedkom m ende ikke er eller h a r væ ret g ift, er k o n firm eret, foræ ldreløs eller i det m indste faderlø s, og a t Vedkom ­ m ende ikke h a r en a a rlig t In d tæ g t a f over 1500 K r. H vis V edkom m endes M oder lever, m aa denne ikke have m ere i a a rlig In d tæ g t til sig og sine B ørn end 2000 K r. til hver. A nsøgninger, der ikke skrives p aa sæ rlig B lanket, indeholdende de fornødne O plysninger, indsendes inden den 10. N ovem ber 1939 til S tifte ts A d m in istra to r, B yretsdom m er G reve O. Schulin, Skodsborg. Krigs-mimateriet, K øbenhavn, den 14. O ktober 1939.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

A. O R D IN Æ R G E N E R A L F O R S A M L IN G afh old es i O fficersfo ren in - L okaler, V estre B oulevard 20, Mandag den 20. November 19:19 KL 20. D a g s o v den: 1. B eretn in g om V irksom heden. 2. F rem læ ggelse a f det reviderede R egnskab. 2. V alg a f M edlem m er til B estyrelsen, S u p p lean ter fo r B estyrelsen sam t R evisorer. 4. U ddeling a f de i A nledning a f B esvarelse a f P riso p g av er tildelte P rism edailler. B. Om F o red rag ssaiso n en 1929/40 vil næ rm ere blive b eken d tg jort.

Reserveofficersforeningen.

Postgirokonto 2144.

F o ren in g en : F orm anden K a p ta jn E . V a le n tin e r-B ra n th ’s K ontor, S torm g ade 8, K., T lf. C en tral 9005. Dødsfald. Kaptajn uf lie r e r ven A. S. M. Nielsen. R eserveo fficersfo ren ing en s K asserer, K a p ta jn A. S. M. N ielsen, a f ­ g ik ved Døden den 14. O ktober 1939. H an v a r født i R ingkøbing den 17. D ecem ber 1871 og blev saaledes o m tren t 68 A a r gam m el. K a p tajn e n , der i det civile Liv tilh ø rte P o steta ten — og ved sin Død v a r P o stm e ster ved V estervoldgades P o stk o n to r — , g jo rd e gennem m ange A a r T jen este i H æ ­ ren, som han forlod i 1925. Igennem m an ge A a r b a r K a p ta jn N ielsen v æ ret R eserveofficersfo reningens K asserer. Og det skal ved hans Død siges, a t Stilhed og B eskedenhed, N idkæ rhed og P lig ttro sk ab e r E g en sk ab er, der kendetegnede ham og han s V irke. T illige v a r h a n et elskelig t M enneske og en god K am m erat. M edens O rg anisation en gennem A aren e æ ndrede S tru k tu r og sk iftede Ledelse, m edens B estyrelsesm edlem m er kom og gik, blev K a p ta jn N ielsen siddende stø t og ro lig t p a a K assereren s Post. D et v a r, som h ø rte h an uløseligt med til O rganisationen. K a p ta jn A. S. M. N ielsens M inde vil i tak nem lig E rin d rin g ' blive hold t i Æ re b lan d t vor F o ren in g s M edlem m er.

E. Valentiner-Branth.

Foreningen af Løjtnanter og Kornetter.

U n d er H ensyntagen til, a t H ovedprocenten a f F oren in gen s M edlem ­ m er e r in d k ald t til M ilitæ rtjen este, afh o ld er F oren ingen in te t M øde fø r næ rm ere M eddelelse. S am tidig g ø r B esty relsen opm ærksom p aa, a t K o n tin g en tet 1939/40 e r fo rfa ld e t til B etalin g og bedes sn a re st in d b etalt p aa G irokonto 31686.

Udvalget for de frivillige Officerskursus.

Fodfolket — København.

D a S tø rste p a rte n a f K u rsu sd elta g ern e fo r Tiden fo rre tte r T jen este ved B ered skab ssty rk en , vil der indtil videre ikke blive afh o ld t n og et Kursus.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

Meddelelse fra Fællesstyrelsen: S ky dningern e med H æ rens P istol er i 1939 afh o ld t saaledes: „Kjøbenhavns Kreds": d en 14. og 21. M aj sam t 27. A u g u st p aa H æ ­ rens S kydebaner p a a A m ager. „Lolland-Falsters K reds": den 7., 18. og 21. M aj ved M aribo. „Fyns K reds": den 14., 18. og 21. M aj p aa H æ rens S ky debaner ved Odense. „1’ jydske K reds": den 7., 20. og 27. Ju n i sam t 6. Ju li p a a H æ rens S kydebaner ved A arh u s. „2’ jydske Kreds": den 13., 20. og 27. Ju n i p a a S kydebanerne ved A alborg. „Sønderjyd sk K reds": den 20. A u g u st og 14. og 15. O ktober p a a Hæren s S ky debaner ved Sønderborg. P a a den sid ste S kydedag e r der ved hv er K reds afh o ld t P ræ m ieskydn in g bl. a. om Foreninegns Æ respræmie fo r 1939, d e r blev vu n det a f L ø jtn a n t K. K. Hansen, Odense, a f „ F y n s K red s" med 165 Points. I F oren ing en s øv rig e K redse v a r de bedste R e su lta te r i S kydningern e om Æ resp ræ m ien følgende: „K jøbenhavns K red s": L ø jtn a n t R. Dyrhmd-Hunsen, 157 Points. „ L o lla n d -F alsters K red s": L ø jtn a n t B. Bang, N y købing F., 148 Points. „V jy d sk e K red s": L ø jtn a n t J. O. S. Overgaard, O rm slev, 157 Points. „2’ jy d sk e K red s": L ø jtn a n t K. Hongaard, A alborg, 149 Points. „S ø nd erjy d sk K red s": L ø jtn a n t II. F. S. Balinsen, S ønderborg, 143 P oin ts.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds".

Kredsens Foredrag og Sammenkomster m. v. vil i den kom m ende V in tersaiso n blive a fh o ld t den 1. og 3. TORSDAG i h v er M aaned i O fficersfo ren in g en s L okaler. TORSDAG den 2. November Kl. 19,45: Sam m enkom st i O fficersfo reningens L okaler. TORSDAG den 16. November Kl. 19,45 i O fficersforen ing en s L o k aler: „ H Æ R E N S K R U D T V Æ R K I F IL M " m ed F o re d ra g a f C hefen fo r K ru d tvæ rket, D irek tø r A. E. Jørgensen. TORSDAG den 7. December Kl. 19 pr. i O fficersfo ren in g en s L okale r: Gule Æ r te r m. m., P an d ek ag er, 01, S naps, M ad eira og K a ffe — 3 K r. 75 Ø re pr. K u v ert plus B etjening. Spilleborde e r fre m sat. — P aaklxdning: daglig. D eltagelse i S pisningen bedes an m eldt til B oghandler, L ø jtn a n t C hr. F . R øm er, S k in dergad e 29 (T elf. .1328 og 6728), eller F o rre tn in g sfø re re n senest Onsdag den 6. December. TORSDAG den 21. December Kl. 19,45 S am m enkom st i O fficersfo rening ens L okaler.

Meddelelse fra „1’ jydske Kreds".

Dalgas Avenue 48, Aarhus. Torsdag den 9’ November Kl. 19: S am m enkom st p aa H otel „R egin a" i A arh u s. S pisning (kogt T orsk — O stea n retn in g — K a ffe) å 3 K r. 50' Ø re pr. C ou vert; d e re fte r K o rtspil. — D eltagelse i S pisningen anm eldes til et a f K red ssty relsen s M edlem m er i A a rh u s (TIf. 1446 — 2202 — 142 og B ra b ra n d 3). Redaktør: Blidahpark 8, Charlottenlund, Telf. E elrup 4201. Ekspedition: Luftforsvarskontoret, Stjernestok, Kastellet, København 0., Telf. 16019 - Lokal 235. Annonceekspedition: Knippelshrogade 2, Kbh. K., Telf. 611. Heydes Bogtrykkeri, Frederiksholm s Kanal 4, Opg. A., Kbh. K., Telf. 6522.