Log ind

FORSVARETS FREMTID

#

Efterfølgende artikel af oberst C. F. Hagen er afvist af HOA’s og HOC’s nye fællesblad "Officeren". Bl.a. begrundet med, at man "i så stor udstrækning som muligt søger at finde fællesnævneren for de to organisationer". Da dette hensyn åbenbart kan blokere for en debat om vigtige og principielle emner i "Officeren" bringer Militært tidsskrift hermed artiklen.

Har Danmark moral til freden? Det spørgsmål stiller lederskribenten i Linieofficeren nr. 12/91. Og han advarer imod at sætte nationens sikkerhed på spil for en øjeblikkelig gevinst. Advarslen er velanbragt. Men vil vore politikere lytte til den? - Næppe. Husk blot, at vi i hele koldkrigsperioden præsterede en konstant nedrustning af forsvaret, aldeles uafhængigt af truslen. Nu hedder dagens superfloskel "fjenden er væk". Medier, befolkning, ja sågar officerer udleder ureflekteret, at truslen dermed også er væk. Sporadiske indvendinger drukner i en sand massesuggestion, dansk ønsketænkning stortrives. Ingen skal da forvente, at politikernes moral kan modstå fredsdividendens fristelser. Godt nok hører vi topofficerers håbefulde "vi må alle sætte vor lid til - Eller deres filosofiske krumspring uden om trusselsbegrebet: at forsvaret ikke er et værn mod nogen, men/or nogle værdier. Men naturligvis har hverken fromme håb eller filosofi den ringeste gennemslagskraft i det politiske miljø. Det er i dette bedrøvelige perspektiv, jeg hæfter mig ved debatreferatet "HOA og omverdenen" (samme nr., side 4-6). Her konstaterer orlogskaptajn Per Møller om ytringsfriheden, at de fleste officerer holder sig tilbage i forsvarsdebatten. Mon ikke, fordi mange er bibragt den opfattelse, at offentlig uenighed med meningerne på bjerget både er uvelkommen og kan få tjenstlige følger? Den nuværende forsvarsminister er næppe uden skyld - hans mange gode egenskaber ufortalt. På den anden side er det - som generalmajor (GM) Kandborg senere fastslår - officererne, der forstår sammenhængen mellem sikkerhedspolitikken og forsvarets aktuelle sammensætning. For min egen regning: Der findes ingen andre til at udbrede forståelsen. Og hvis den ikke udbredes, kan vi godt vinke farvel til et brugbart, fremtidigt forsvar. Ifølge GM Kandborg bør HOA formulere sin egen forsvars- og sikkerhedspolitik og udbrede kendskabet til den. "FKO opstiller det opnåelige forsvar. HOA skal kræve det tilstrækkelige forsvar." Det er et interessant og uortodokst forslag. Principielt skulle forsvarschefen jo tegne forsvaret. Han er den øverste, militærsagligt ansvarlige, og hans vurdering af overensstemmelsen mellem mål og midler burde i et demokrati være offentligt tilgængelig. Sådan er det i Sverige. Herhjemme har politikerne sikret sig arbejdsro gennem røgsløringsmetoden. Netop derfor er GM Kandborgs idé værd at tage op. HOA-krav til forsvaret har i sig selv vægt i debatten. De kan derudover skabe en vis rygdækning for officerer, der ser andet og mere end et levebrød i jobbet, og som derfor gerne yder en udadrettet indsats. Dvs formindske afstanden mellem den formelle og den reelle ytringsfrihed. Der er utvivlsomt ulemper forbundet med en bred officersdeltagelse i forsvarsdebatten. Men ulemperne må accepteres, fordi alternativet forudsigeligt bliver forsvarets død og begravelse i stilhed og apati - og uden at befolkningen erkender konsekvenserne. Kan HOA overhovedet formulere en forsvarspolitik? Let bliver det ikke, og der er flere minefelter på vejen. Først og fremmest må normale fagforeningsproblemer tilsidesættes således, at argumenterne indiskutabelt går på landets sikkerhed, ikke på personellets goder eller officerernes "profilstyring" (drop dette gyselige modeord!). Dernæst skal HOA undgå den defensive rolle, som FKO gennem årtiers nedrustning er gledet ind i: At forebygge det værste, i stedet for at kræve det nødvendige. Af stor vigtighed - men måske også den værste kamel at sluge - er det, at HOA aflægger det automatisk-overoptimistiske syn på forsvarets tilstand, som har været den militære standardgrimasse til alle nedskæringer. Når man stædigt påstår, at (næsten) alt er godt, kan man da ikke forlange, at skatteborgerne skal spytte i bøssen. Og det er jo sagens kerne! Dette er, hvad jeg ser som forudsætninger for en HOA-forsvarspolitiks troværdighed og nytteværdi. Derudover tror jeg, at HOA bør koncentrere sig om få, men fundamentale faktorer. De kan så suppleres med detaljer af de officerer, der vover sig ud af busken og ind i debatten. Nogle groft skitserede ideer følger nedenfor.

1. Store militære magtmidler i hænderne på et ustabilt/udemokratisk styre udgør altid en trussel for naboerne. Det gælder, hvad enten styret p.t. opfattes som ven eller fjende. Opfattelsen kan skifte langt hurtigere, end et forsvar kan genopbygges. Derfor har vi herhjemme fortsat behovfor en ejfektiv krigsforebyggelse, tilpasset efter omverdenens militære realiteter, ikke efter politiske formodninger.

2. Effektiv forebyggelse forudsætter reel kampevne. Realistiske forestillinger om, hvad det indebærer, ligger langt fra dansk mentalitet. Derfor skal forsvarets formålsparagraf være så kort, klar og utvetydig, at ingen er i tvivl oni det centrale, at kunne kæmpe. Sekundære opgaver henhører ikke her. I modsætning til dette krav indebærer Forsvarskommissionens forslag en udvidelse, en udvanding og en uprioriteret sidestilling af opgaver, der sikrer, at politikerne kan unddrage sig et eventuelt ansvar.

3. Danmarks ringe størrelse og strategiske nøgleposition samt den større usikkerhed om allianceforstærkninger kræver Qt forsvar med overhøjde i forhold til den aktuelle, militære trussel. De politiske ambitioner er et minimumsforsvar.

4. Forsvarets kvalitet skal kunne udligne en eventuel angribers talmæssige overlegenhed. Kravet er en tilstrækkelig lang og realistisk uddannelse og en rettidig modernisering af materiellet. Slagord: "Intet er for godt til danske soldater”. Men kvalitet koster altid penge, og kravet er milevidt fra at være opfyldt i dag.

Kravene og deres præmisser skal nok få nogle af de militære standardgrimasser til at stivne. Men atter en gang: Hvad er alternativet? Lad disse betragtninger være en kraftig opfordring til HOA om at følge GM Kandborgs forslag op med konkret handling. Tidligere ideer af lignende art er forsvundet i glemslens tåger. Lad det ikke ske denne gang. HOA har behov for en forsvarspolitisk holdning og for udbredelsen af den. Gør noget ved det! En energisk indsats på den bov kan måske endnu nå at påvirke udviklingen. Men det haster - meget endda.