Log ind

Foredragsaften og generalforsamling i Det krigsvidenskabeligee Selskab 1965

#

Det sidste foredrag i foredragssæsonen 1964/65 afholdes mandag den 26. april 1965, hvor generalløjtnant E . H . Wolff taler om emnet:

Planlægningsproblemer ved Enhedskommandoen.

Programmet for mødeaftenen omfatter i øvrigt:

— Uddeling af Selskabets medalje.

— Uddeling af belønning for en artikel i Militært tidsskrift.

— Generalforsamling.

Dagsordenen for generalforsamlingen er fastsat til:

1. Beretning om virksomheden 1964/65.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

3. Valg.

4. Fastsættelse af uændret kontingent.

5. Eventuelt.

Chefen for Hærens Officersskole har givet tilladelse til, at denne mødeaften henlægges til Riddersalen på Frederiksberg Slot. Deltagere bedes af hensyn til arrangementet være på plads kl. 2000. Efter generalforsamlingens afslutning v il Selskabet være vært ved et m indre traktement.

OBS. A f hensyn til hele arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at der finder tilmelding sted, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget og generalforsamlingen eller tillige i traktementet. Tilmelding telefonisk (TR IA 5707, lokal 75) eller skriftligt til sekretæren (major J. Schousboe, Forsvarsakademiet, Østerbrogades Kaserne). Det skal specielt anføres, om man ønsker at deltage i traktementet. Sidste frist for tilmelding fredag den 23. april kl. 1200. A f hensyn til Selskabets økonomi fastsættes prisen for traktementet til kr. 5.00. Selskabet betaler resten.