Log ind

Foredragsaften og generalforsamling i Det krigsvidenskabelige Selskab 1966

#

Det sidste foredrag i foredragssæsonen 1965/66 afholdes mandag den 2. maj 1966, hvor generalmajor E. Kragh taler om emnet:

Dansk forsvar.

Programmet for mødeaftenen omfatter i øvrigt:

— Uddeling af Selskabets medalje.

— Redegørelse for de indsendte prisopgaver.

— Uddeling af belønning for en artikel i Militært tidsskrift.

- Generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat til:

1. Beretning om virksomheden 1965/66.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

3. Valg af bestyrelse.

4. Fastsættelse af uændret kontingent.

5. Eventuelt.

Chefen for Hærens Officersskole har givet tilladelse til, at denne mødeaften henlægges til Riddersalen på Frederiksberg Slot. Deltagere bedes af hensyn til arrangementet være på plads kl. 2000. Efter generalforsamlingens afslutning v il Selskabet være vært ved et m indre traktement. OBS. A f hensyn til hele arrangementets tilrettelæggelse er det nødvendigt, at der finder tilmelding sted, hvad enten man kun ønsker at deltage i foredraget og generalforsamlingen eller tillige i traktementet. Tilmelding telefonisk (TR IA 5707, lokal 75) eller skriftligt til sekretæren (oberstløjtnant J. Schousboe, Forsvarsakademiet, Østerbrogades Kaserne).

Sidste frist for tilmelding fredag den 29. april kl. 1200.

Af hensyn til Selskabets økonomi fastsættes prisen for traktementet til kr. 7,00, Selskabet betaler resten.

Valg af nye medlemmer til bestyrelsen:

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

Oberst M . N. M . P. Amtrup (ønsker ikke genvalg).

Oberst S. A . Larsen (kan ikke genvælges)

Major B. Irgens-Møller (ønsker ikke genvalg)

Den nuværende bestyrelse har til hensigt at foreslå flg. officerer valgt som medlemmer af bestyrelsen:

Oberst M . Rosenløv

Kommandør N. F. Lange

Major T . B. Pilgaard.

Som suppleanter foreslås (foruden de allerede valgte fra sidste år):

Major G. Djørup (flyvevåbnet).

Såfremt medlemmer måtte have andre forslag, bedes disse tilsendt Selskabets bestyrelse senest den 15. april, hvorefter sådanne vil blive optaget til afstemning på generalforsamlingen sammen med bestyrelsens forslag.

Såfremt bestyrelsens forslag til nye medlemmer godtages på generalforsamlingen, vil dens sammensætning derefter være således:

Oberst M . Rosenløv

Kommandør N. F . Lange

Oberstløjtnant O. K . Lind

Oberstløjtnant C. Bonde

Oberstløjtnant J. A. Schousboe

Major H . Kroon

Orlogskaptajn S. E. Thiede

Major T . B. Pilgaard

Major E. Steensborg

Major B. Knauer

Kaptajn P. Rasmussen

Premierløjtnant T. Hansen.

Suppleanter:

Oberstløjtnant V . J. Ubbe

Major G. Djørup

Premierløjtnant B. G. Schnoor.

Revisorer:

Major G. I. Sørensen

Kaptajn W. Kruse.

Revisorsuppleant:

Kaptajn F. M . Olesen.