Log ind

Forbindplads, Afvaskstation. Feltlazaret.

#

Under og umiddelbart efter Fægtning bringes de saarede og eller gassede til de paa selve Kamppladsen værende Forbindpludser1 og Ambulancer samt Afvaskstationer. Fra Forbindpladserne evakueres enten via Ambulance evt. Afvaskstation eller direkte til F rit lazaret.

For ca. 20 Aar siden- diskuterede Overlæge Manier Sanitetstjenesten ved et Fodfolksregiment under Kamp og skitserede sammen med Ingeniorkaptajn Carlsen et Dækværn for en Forbi udpinds — i forberedt Stilling —, der gaar igen i „Vejledning i Krigssanitetstjenesten til Brug ved Underlægeskolen“. 1980, Side 53. Overlæge M. pegede paa, at Pladsen maatte ma'rkes med Genferflag ogsaa overfor Flyvere, men Modellen fra 1915 ses kun i ringe Grad at have taget Hensyn til Skjul for Flyvere, der jo dengang praktisk taget var noget ukendt — ligesom Sløring, der oftest kræver megen Fantasi fra Lederens Side3. Til det andet ny, Gas, kan der i Modellen fra 1915 slet ikke have været taget Hensyn, f. Eks. med særlig Behandlingsplads for gasætsede, afsondret fra de øvrige saarede og gassede.

Paa Melding om Tab ved fjendtlig, ætsende Krigsgas opretter Divisionen de fornødne Af rush-stut ioner saa nær forreste Linie som muligt. Stedlige Mejerier o. lign. udnyttes1. Alle Feltlazaretter — bestemt til en mere indgaaende Behandling af saarede og syge — er tillige udstyret med Materiel til Behandling af gassede. Enkelte er dog særlig indrettet med Behandling af gassede, der er ramt af kvælende Gasarter, som Hovedvirksomhed (Gaslazaret).5

Overlæge M. gav i 1915 bl. a. et Uddrag af en Beretning fra Løbegravskrig paa den engelske Front. Regimentets Sanitetspersonel og -materiel anbragtes dels i en eller flere Hjælpeposter (aid poste), der laa 500—1000 in bag Stillingen og i Nærheden af Regimentets Kommundostatimi, dels ved en Forbindplads (advanced dressing station), der laa betydeligt længere tilbage. Dette var ikke ganske sammenfaldende med Overlægens Tanker om danske Forhold i en Positionskamp, hvor Forbindplads — ikke Iljælpepost — vel som Regel kunde lægges 500—1000 m fra forsle Linie og borte fra Kommandostationen. „Vejled, i Krigssan.“ anviser Side 24 Forbindplads gennemsnitlig 1000 m bag Ildlinien.

Under et saa forceret Fremrykningstempo, som er det normale ved vore Efteraars- Bevægelseskrige, synes det at maatte være ugørligt selv for rutinerede Folk at anlægge Forbindplads (med kl Adgang til Vand, dækket mod Geværild og helst mod Artilleri, samt skjult eller sløret for Flyvere og i Nærheden af en Evakuationsvej). For Stillingskrig — selv om den i Almindelighed mulig har mindre Interesse for danske Forhold — kunde der være Grund til nærmere at diskutere Forbindplads m. m. og specielt for den særlige Stillingskrigs Form, som vil opstaa undet det Luftbombardement af Hovedstaden m. fl. Steder, der kan komme til at blive Mobiliserings Varsel. Hvorledes tænkes Forbindplads, Afvaskstation og Feltlazaret- Sporgsmaalet lost til den Situation, der gælder ikke blot Hæren, men ogsaa i høj Grad Hovedparten af Befolkningen. Der er det ikke saa meget Geværild og Artilleri som Gas og Flyvere med Brand- og Sprængbomber, der skal tages Hensyn til.

„L’expérience de la dernière guerre a montré en effet qu’une défense active, aussi développée soit-elle, ne saurait préserver complètement les populations et le fonctionnement des services publics. Par contre, une bonne organisation et une préparation suffisante permettront d’atténuer dans une large mesure les redoutables conséquences de la guerre aérienne" siger det franske Indenrigsministerium i en „Praktisk Vejledning" fra 1933, og samtidig gør i en anden Vejledning det franske Krigsministerium opmærksom paa, at „les postes de secours“ har særlig Interesse, fordi Personellet der ( saarede, gassede og Læger) ikke kan være bundet til i længere Tid at have Gasmaske paa.

Hvert Hus burde helst have et Tilflugtssted, hvor ogsaa gassede — fra det Hus — kunde faa en forste Hjælp. Spredt over Byen burde der desuden og i hvert Fald være „Forbindpladser" og „Afvaskstationer“ og saa endelig „Feltlazaretter“. Jo bedre forberedt vi var ogsaa paa den Maade — og specielt for Hærens Vedkommende i de militære Etablissementer — jo større maatte en Angribers Indsats være, og jo mindre blev Chancen for, at han saa overhovedet kom. Han skulde have at vide, at vi var velforberedt, og have saa meget at vide, at han vidste det var rigtigt, men ikke saa meget, at det vilde lette ham Arbejdet med at finde de saarbare Punkter, saa hans Flyvere kunde sætte bevidst ind netop paa dem.