Log ind

Et Par spanske Bemærkninger.

#

I en fortrinlig Redegørelse for Operationerne mod Santander 1937, hvis krigshistoriske Interesse med Rette fremhæves, nævner Kaptajn G. L. Nørgaard to Bøger af General Duval som særligt gode, fordi de ikke præges af ideologisk Propaganda. Dette er ganske rigtigt, men den spanske Krig forekommer undertegnede saa interessant i sit Forløb og i sine storpolitiske Eftervirkninger, at Kaptajn Nørgaards Undersøgelser af dens Problemer med Udbytte vil kunne tages op af mange andre og udvides til ogsaa at omfatte de spanske Kolonikrige samt de spanske Fremtidsmaal. Jeg skal ganske kort henlede Opmærksomheden paa nogle meget interessante Værker, ganske vist hovedsagelig paa Spansk, men for den Officer, der behersker et andet romansk Sprog, er det let overkommeligt at lære Spansk nok til at kunne læse det med Udbytte.

Hovedkilden til en Undersøgelse af Krigen i Spanien er vel de dagligt udsendte Redegørelser, oftest baade et Formiddagsog Eftermiddagscommunique fra den nationale Overkommando. De foreligger i hvert Fald paa Fransk. Udmærkede er von Xylanders Oversigter i „Militär Wochenblatt“. Ganske objektiv er „Det spanska Inbördeskriget“, udgivet 1938 af „Forsvarsstabens krigshistoriska Avdelning“. Bogen har en god Kildefortegnelse, talrige Illustrationer og 41 klare Skitser. Det senere udkomne, officiøse, spanske Hovedværk om Operationerne til Lands er den omved 900 Sider store, overmaade fyldige Fremstilling: „Historia militar de la guerra de Espaha, 1936—1939“ af Manuel Aznar udgivet 1940 af „Ediciones Idea“, Madrid. Ogsaa den er gennemillustreret og forsynet med Skitser. Prisen er 30 Pesetas. Et vigtigt, illustreret og skitseforsynet, moderne Værk om Spaniens afrikanske Kolonipolitik og Kolonikrige er Tomås Garcia Figueras: „Santa Cruz de Mar Pequena—Ifni—Sahara“ (356 Sider, Ediciones Fe, 1941 — Pris 25 Pesetas). Et Pragtværk i sit Udstyr er en Bog fra 1941 af José de Areilza og Fernando Castiella: „Reivindicaciones de Espaha“, udgivet af det officiøse Instituto de Estudios Politicos. Den optrækker gennem fængslende, historiske Redegørelser Linierne i spansk Storpolitik gennem Tiderne og fastslaar, ofte ganske skarpt, hvad Forfatterne mener, Spanien har historisk Ret til og bør genvinde uden for Moderlandets Grænser. Den synes baade særdeles nyttig og yderst fængslende, fordi den giver et vigtigt Bidrag til Forstaaelse af moderne spansk-national Indstilling og tegner Konturerne af et ekspansivt Spaniens Fremtidskrav. Den er udstyret med et smukt, righoldigt Kortmateriale i Farver. Et andet Værk, der redegør for Spaniens udenrigspolitiske Indstilling og Maal, er samme Forlags i 1939 udsendte Værk af den kendte, politiske Skribent Carnilo Barcia Trelles : „Puntos Cardinales de la Politica Internacional Espahola“. Om moderne spansk-national Indstilling kan man læse i adskillige, nyudkomne og relativt billige Bøger, som det her vil føre for vidt at nævne. Blandt de vigtigste er vel Samlingen af Francos Taler, José Antonio Prima de Riveras Taler og Skrifter, de udførlige Redegørelser for Spaniens indre Organisation etc. En udmærket, kortfattet, tysk Fremstilling er Otto Schempps Bog: „Das autoritäre Spanien“ i Serien „Weltgeschehen“ ; den er dog fra 1939 og altsaa skrevet umiddelbart efter Krigens Afslutning. Hensigten med disse Linier har været at henlede Opmærksomheden paa nogle faa vigtige Kilder til Forstaaelse af det moderne Spanien. Ikke blot Krigen i Spanien er fængslende, men ogsaa spansk Indstilling til de store Problemer, Verdenskrigen har aktualiseret. Denne Interesse øges, i hvert Fald for undertegnedes Vedkommende, af Beundring for det heroiske og maalbevidste Arbejde, der udføres for at styrke og genopbygge spansk Velstand og Indflydelse i Hjemlandet som uden for dets Grænser. Denne, i Sandhed store, Nation har trods Krigens næsten ubegribelige Ulykker og følgende Fattigdom med lige betydelig Fasthed og Smidighed genvundet sin fordums Plads blandt Stormagterne og sin afgørende Rolle som Vogter af en Nøglestilling i international Politik.

Arne Stevns.