Log ind

Et Næropklaringseksempel III

#

Lige inden Afmarchen fra Stoppet Kl. 10,30 har Ob/GHR paa Grundlag af Opklaringspatrouillemeldinger (i Hovedsagen pr. Tlf. og Mo.) sendt Melding til Divisionen om Cyklistbesættelse i Østk. Sorø og paa en Del Steder i Lyngepasset.

Saa snart Afmarchen er sat i Gang, gaar Kommf. frem til Frontsikringsf., der sættes ind i Situationen og faar Ordre til at foretage en Rekognoscering ved Kamp, saa langt han magter paa begge Sider af Chausseen, saa snart han naar Bolborg Skovs Vestkant. Ikke paa nogen Maade indlade sig i afgørende Fægtning med jævnbyrdig eller overlegen Modstander. Vil faa yderligere 2 Mg.er til Hjælp, maa ikke anvendes udover Skovkanten.

Paa Marchen Mo. fra Div. med Melding om Situationen.

Div. ved i Hovedsagen, hvad der er gaaet frem, men ikke hvor det er. — Ved ogsaa, at der er nye mot. Styrker i Slagelse og Dalmose. Fastholder sin Beslutning indtil videre. Næropklaringskommandoet maa ikke sættes til.

Da Krebsehus (ved den S.Ø. Spids af Tuel Sø) passeres, sender Kommf. en af de ubrugte Delinger med 1 Rg. ned til Frederiksberg til Sikring af Komm. v. Flanke; søge at finde v. Sidepatr. og tage Kommandoen over den og klare Forholdene i Sorøs Sydkant ved Patr.

Fronts, beordrer Forpatr. til stor Forsigtighed. Den skal tage Føling med Besættelsen i Sorø ved Chausseen og følge frem med det rekognoscerende Angreb, der vil blive sat an af Frontsikringen.

 

H. Sidepatr. maa vel nu være N. for Pedersborg og kan maaske skaffe noget at vide deroppe fra.

Marchen til Bolborg Skovs Vestkant har taget 25 Min. for Frontsikringen (5 km), Ankomst Kl. 10,45. Undervejs Pv.mel- ding: „Pv.spærring Vindelbro. 2 nedgravede Mg. 500 m N.V. for Broen. Spærring paa Chausseen Sorøs Ø.kant. Beskyder de to Mg.“.

Instruktion og Formering til Angrebet 25 Min.

Angrebet skal gaa frem paa rød Lyskugle Kl. 11,10.

Angrebsstyrke: fi Cgr. (4 Mg, 2 Rg.), 3 R.rg.gr., 2 Mg.gr., 1 Kanon, 2 Pvne og 2 Mcrggr.

Pvne. og Kanonen har efterhaanden, som de kom i Stilling, beskudt Terr. omkring Chausseen i Sorøs Østkant.

Angrebsfront 900 m, 300 m N. og 600 m S. for Chausseen. 9 automatiske Vaaben under Fremrykning. 2 Kanoner, 7 Mger., 2 Rg. støtter fra faste Stillinger. 2 Pvdel. paa Chausseen, i Husene 200 m V. for Skoven, 2 Mg.er i Skovhjørnet 300 m S. for Chausseen (Mellemrumsskydning).

35 mm Kanon ved Sognevejen 500 m S. for Chausseen.

V. Fløjgruppe 0. og S. om Kirkegaard.

Hovedstyrkens Cyklistkomp. i Res. 200 m inde i Skoven ved Chausseen.

Foreløbigt Maal: 400 m Ø. for Byens Udkant.

Efter 20 Min. Forløb er det fastslaaet, at Fjenden har besat Galgebakke over Jernbanelinien — (enfileret af Mg.) — N. om Mølle langs Byens Østkant til Hak V. for Kirkegaarden ind., ialt konstateret 12 autom. Vaaben i Stilling, godt dækkede.

Der er tegnet nøjagtig Skitse af den fastslaaede fj. Besættelse.

Fordækningen er antagelig nu ved Søbjerggd. 2 km borte. Divgen. og Agchef ankommer i Auto til Skovkanten i/i Time efter at Angrebet er sat an.

Efter at være sat ind i Situationen, beordrer Divisionsgeneralen, at Ag. skal bemægtige sig Sorø, og at N ær opklarings- kommandoet i den Tid, dette tager, skal skaffe saa fyldige, Oplysninger som muligt om Forholdene mellem Sorø Sø—Tylstrup Sø indtil Østkant Skovene, samt om Forholderne omkring Chausseen V. for Kongebro indtil Oredrevskov. Kommandoet skal dog være klar til at fortsætte Opgaven udover Sorø, naar denne er taget, alt efter nærmere Ordre om, hvad Vej der skal gaas, da der er Mulighed for Ændring af dette.

Kl. er nu 11,30 og Fordækningen er ved at rykke ind i Bolborg Skov. — Føreren er hentet pr. Auto frem til Skovkanten, samtidig med at Batl. er beordret til at opmarchere til Kamp, 300 m. 0. for vesti. Skovkant, 100 m S. for Chausseen, med Opgave at trænge frem til Haverup.

Batl.chefen faar Skitsen over, hvad der er konstateret i Sorøs Østkant, og ved Samtale med Ritm2 Oplysning om, hvor han ligger med sine Grupper. Det aftales, at Frontsikringen fortsætter Opgaven, til Fordækningen er gaaet igennem, hvorefter den trækker sig tilbage til Skoven.

Fordækningsføreren meddeler, inden han forlader Frontsikringsføreren, at han Kl. 12,15 vil lade Angrebet gaa frem fra Skovkanten overspændende fra 400 m N. for Vejen til 900 m S. for Vejen.

Kl. ca. 11,40 fik Næropklaringskommandoføreren sin nye midlertidige Opgave.

Paa dette Tidspunkt vidste Kmf. af Patrouillemeldinger at:

Der er fj. Udkigsposter paa Bakkerne N. V. for Haverup, at der er mindst 4 fj. Grupper i Stilling fra Suserup Skovs N. V. Hjørne mod N. V. til Topshøj Skovs S. 0. Hjørne, at Delingen af 2’ Eskadron og opr. v. Sidepatrouille er i Sydkant Frederiksberg, og at Sluse over Flomgrøften

S. for Sorø paa Næstvedchausseen er spærret og beskudt af et automatisk Vaaben 500 m N. V. derfor.

Disse Oplysninger er straks meddelt Divisionen og Frontsikringen samt Ag.føreren af Hensyn til Angrebet paa Sorø.

Alt taget i Betragtning kommer Kommandoføreren til den Anskuelse, at det maa være ret store Styrker, der er fremme her i Sorø—Tystrup Sølinien — antagelig mindst Cyklistbatail- lonen, og da dette vilde være en meget dristig Disposition, saa stærkt som den er spredt ,er der antagelig mere. Paa den anden Side kan det ikke være Fj.s Hovedkræfter, da der saa maat- te foreligge bedre Oplysninger fra Fjernopklaringen, og rent bortset fra, at det ikke vil have være muligt at bringe disse frem nu.

Opgaven kræver, at Kommandoet deler sig. Hvor lang Tid vil der være til Raadighed dertil?

Kl. er nu 11,40. Fordækningen angriber Kl. 12,15 og bør vel — evt. med yderligere Støtte kunne sætte sig i Besiddelse af Sorø Bys Vestkant paa ca. 1i/>—2 Timer, d. v. s. Kl. ca. 14. Der er da ca. 2 Timer til, at Komm. atter bør være klar til at genoptage Hovedopgaven.

Frontsikringen kan det ikke nytte at regne med, den bliver først klar ved 13,00 Tiden og faar en Del at ordne efter Fægtningen.

Tilbage er der:

3/4 2’ Esk.

1/4 2’ Esk. i Frederiksberg.

3/4 2’ CyEsk.

1 P. V. (de to ved Frontsikringen kan dog anvendes).

1 Fodfolkskanon.

(Hvad der i øvrigt er, har ingen Interesse ved disse Opgaver og maa efterlades i Skoven).

Endelig er der 3’ C.Esk. m. v., som er under Divisionens Kommando, og som skulde være i Lynge fra Kl. l21/2 for nærmere Ordre; den maa jo snart være der, -— mon den evt. maa bruges under samme Synspunkter som Kommandoet, for heraf vil meget afhænge ved Dispositionen.?

Divisionen spørges m. H. t. 3’ C.Esk. og svarer, at Kommandoet maa disponere over Esk. i samme Tid som Kommandoet har Opgaven, under Forudsætning af:

1. at Esk. ikke udsættes for Forhold, der kan hindre dens senere Anvendelse i 1 lagens Løb, og

2. at Kommmandoet da i den tildelte Tid samtidig løser den Esk. tildelte Opgave, at modsætte sig større fj. Styrkers Fremrykning gennem Defileet, særligt i den nordi. Del, til nærmere Ordre.

Kmf. disponerer saaledes:

Opgaven mod Syd er Hovedopgaven.

Opgaven N. om, som skal oplyse om Forholdene omkring Chausseeai bag Besættelsen, maa kunne klares af en stærk Opklaringspatrouille, der kan kaste et Par af Posterne, der jo synes at staa ret spredt.

Terrainet er ganske uegnet til Cyklister, der dels maa helt ud over Døj ringe, for ikke at skulle tilkæmpe sig Passage N. om Pedersborg, og dels vil faa Vanskeligheder p. G. af Vej- og Terrainforholdene N. for Chausseen og V. for Pedersborg, hvor Opgaven ligger. Pv.ne og Mc.rg. heller ikke, det er en udprævet Rytteropgave.

Der maa derfor Ryttere ud paa denne Opgave.

Hvor mange kan der undværes; thi jo flere des bedre Resultat?

De 1 3/4 Cyklistkomp., der blivere at raade over, kan absolut ikke klare sig med mindre end en i/2 Esk., og helst mere. Der er % Esk. -|- 12 Heste ved Frederiksberg, og den kan Kommandoet i Hovedsagen regne med at kunne disponere over.

Beslutning:

1 Deling + 1 Rgsekt. uden Ammunitionsheste nordlige Opgave — ialt 28 + 18 Heste. Styrken skal, hvis det, den har opklaret imod, synes at give Betingelser derfor, søge til Kommandoet over Borød til Frederiksberg, hvilket maaske kan give Chance for Oplysninger, og Vejen er kortere. Ellers tilbage ad Vejen, den gik ud.

Resten af Esk. 2 Delinger -)- 1 Rgsektion til sydlige Opgave. (Der er jo brugt godt 2 Delinger af Rytteresk. til Pa- trouiller).

Er der nogen af de specielle Midler, der er egnede til nogen af Opgaverne? Til nordlige Opgave ikke. Til sydlige Opgave er Pv.erne og Mcrg.erne anvendelige, og da det væsentligst er et Cykl.kommando, er der intet i Vejen for at medtage disse; Kanonen i Lastvognen bør forblive i Skoven som uegnet eller unyttig til Opgaven.

Føreren til nordi. Opgave instrueres: „Rute: Brandsmark —Fuldby Ml.—N. om Pedersborg til Rekognoscering mod Chausseen mellem Kongebro og Grydebjerg Skovs Vestkant.

Kommandoet afmarcherer derpaa hurtigst muligt; med Fjenneslev Central besat som forudsat i Morges.

Foreløbigt Maal: Vestkant Sorø Sønderskov ved Næstved- chausseen, Rytterne hertil langs Jernbanen over Christiansmin- de. Resten af Styrken over Knudstrup-Chausseen.

1 K. Pv. med 1 Mcrg. og 1 Mo. over Skovfogedhus i Alsted Skov, herfra ad Suserupvejen imod Lynge til 3. C.Esk, med Ordre til den, at afvente nærmere Ordre, helst ved Fattig- gaard i Lynge, eller i Skovkanten paa Højde med Lynge; efterladende fornøden Sikring paa Suserupvejen. Afmarch Kl. 12,00. Ankomst, Rytterne Kl. 12,20. Cyklister m. v. Kl. 12,35.

Med Delingen ved Frederiksberg skaffes der Forb. Den er i Beredskab i Sydkant Frederiksberg — har taget Komm. over Sidepatr. 4 Md. paa Udkig i Feldskovs Vestkant — 6 Md. paa Udkig og til Sikring S. for Sluse. Melder, at der graves flere Steder, bl. a. paa Kongehøj, ved Skole i S. 0. Hjørne af Horsebøg, samt flere Steder ved Vejen mod S. fra Skole.

Pv. mod Lynge melder sig tilbage med Næstkommd. 3’ Cyklist esk. har y2 Esk. ved Skovfogedhus 1500 m S. 0. for Lynge. 1 Deling i Lynge og 1 Deling i Suserup. Pvdel. ved Skovfogedhus. Forsøg paa rekognoscerende Fremrykning herfra for lidt siden har været livlig beskudt, uden at det endnu vides hvorfra. Gaar efter Ordren med % Esk. til Fattiggaard, 1 Deling efterlades i Suserup. — Pvdel. hvor den er.

Medens Kommf. overvejer og beslutter, sendes K.Pv. og Mg.Pv. fra Skovfogedhus over Lynge, herfra Rekognoscering ad Sognevejen mod Skoven og tilbage over Frederiksberg til Skovfogedhus paa Sorø—Næstvedchausseen i Østk. Sorø Sønderskov, hvor Meldemodtager fra Kmst. Afventer her nærmere Ordre.

C.del. Suserup beordres til — uden at maatte udsætte sig for større Tab — at rekognoscere langs Sognevejen til Chaus- seen for at fastslaa, om der er nogen Besættelse. Meldinger til Kmst.

Delingen i Frederiksberg beordres til at fortsætte sin Opgave, klar til at modtage Ordre om een Time. Den skal sende en Patr. paa 8 Heste langs Sorø Søs Sydkant mod Borød for at skaffe at vide, om der er fj. Styrker mellem Horsebøg og Grydebjerg. Tilbage som angivet for Delingen.

Komm. gaar gennem Skoven til Skovkanten bag Udgangsstillingen. (se senere).

Melding til Divisionen om, hvad der vides om Besættelsen i Defileet, og at Komm. rekognoscerer mod Fjenden i Terr. N. for Lynge. Forb. med 3’ Cykleesk. haves; kan næppe gaa frem før Kl. 13,15.

Af Hensyn til Stoffets Begrænsning, anføres kun Hovedtrækkene af Rekognosceringen.

Skærmbillede 2020-09-28 kl. 12.59.41.png

Kl. 13,35 er foreløbigt Maal naaet, der er skudt med Mg.er og Rg.er fra de af Skitsen fremgaaende Steder, dels obs. af Rch. og hans Hjælpere, dels meldt fra Eskadronerne efter Samlingen.

Pvne har haft meget god Træfning baade med Kanoner (2) og Mger (3), men har overalt været stoppet af Spærringer ca. 400 m fra Besættelsen.

Skærmbillede 2020-09-28 kl. 13.00.44.png

Kl. 13,40 gives Signalet til Tilbagegang.

Delingen, der var i Lynge af 3’ Cykleesk., beordres til indtil videre at fastholde Lynges Vestkant og holde Obs. med Fj.

Rest 3’ C.esk. beordres tilbage til Cyklerne, som er i Gaarden S. for Fattiggaarden (de er kørt derop ad Skolestien fra Skoven).

Rest 2’ C.Esk. beordres tilbage til Skoven.

Kl. 14,05 sættes Bortmarchen fra Lynge i Gang.

De to Læger + 2 Cyklistgrupper efterlades i Fattiggaard, til Behandling og Opsamling af saarede og døde; indtil Afmarchen er der indbragt 3 døde, 2 haardtsaarede og 5 letsaarede.

Til Divisionen er der sendt Situationsmelding pr. dobbelt Rytterordonnans Kl. 13,55, og der er heri anmodet om Forholdsordre.