Log ind

Et Næropklaringseksempel - del 2

#

Lige da Næropklaringskommandoets Hovedstyrke paa Chausseen til Sorø er ved at naa sit 2’ Stop, Bebyggelsen ved Kongsholm, overflyves det af en fj. Jagereskadrille paa 5 Maskiner med 2 Observatørflyvere, der med stærk Fart flyver fra V. mod 0. i 1200—löOOm.s Højde.

Det har taget 24 Min. at naa frem til 2’ Stop — Kongsholm—Fjenneslev Hse. —, hvor Anbringelsen foregaar i Lighed med, hvad der er foretaget i forrige Stop og derfor ikke behandles igen.

Frovntsikringen: Hsth. i Husene 800 m V. for Jernbaneoverskæringen. Pvpatr. i Slaglille. Forpatr. ved Krumagergd. Højre Sidepatr. i Bjernede Storskovs S.V. Hjørne. Venstre Sidepatr. ved Storebjerggd. 1200 m S. for Krumagergd.

Opholdet i Stoppet vil vare ca. 35 Min. (5,0 km Fodfolksmarch 24 Min.s egen March).

Kommandoforerens føromtalte Beslutning om en Opgave for Ritm.2 gaar ud paa: Straks at sende 1/2 Esk. -)- Reg.delin- gen (uden Ammh.) til Alsted Skov Terrainet ad Vejen Alsted— Flinterup til Løsning af Opgaven, at skaffe at vide, hvad der er i Alsted Skor eller i Terr. lige omkring Skoren. Der maa bruges ca. 1 kj Time til det, og derefter skal Esk. melde sig tilbage over Fjenneslevmagle-Chausseen mod Vest. Føling efterlades paa Styrker af Betydning. Evt. Melding til 3’ Cyklisteskadron.

Skærmbillede 2020-09-24 kl. 13.08.14.png

Medvirkende til Beslutningen om ovenanførte Opgave har, udover hvad der er nævnt, tillige været Kommandoførerens Viden om, at 3’ C. Esk. -f- \/\. Pvdel. jo har Ordre til at folge Vejen Høm—Englerup—Alsted—Frederiksberg underlagt Divisionen til at: sikre mot. Kolonne og Div.s Flanke; samt være til Raadighed i Defileet Sorø Sø—Tystrup Sø, hvis det bliver nødvendigt.

Kolonne;. Tête skulde passere Høm Kl. 8%. Tuel Aa Kl. 10,00. Alsteds Skovs Vestkant Kl. lllk. I Pedersborg fra Kl. 121/>- Denne Esk. skal altsaa gennem Alsted Skov omkring Kl. 11, og det kan da ikke nytte at vente paa, at den skal løse Opgaven, den bor tværtimod have saa gode Oplysninger om Forholdene som muligt, blottet for Rytteri som den er.

Lad os følge Halveskadronen, som Kl. 9,05 drejer af fra Chausseen ad den vestligste Sognevej mod Ke. Fjenneslev, hvor Kommandoføreren lige har sluttet sin Instruks og Ordre.

Ritm.2 befaler: „Sgt. A. De skal føre en Forpatr. 8 Heste Galop frem over Ke. Fjenneslev—Alsted Flinterup foreløbig til Hylstrups Sydkant, her nærmere Ordre. Fj. Ryttere i Alstéd Skov.“

Df. 1’ Del. og næstk. F Del. herop og hør efter:

„Der er fj. Rytterposter i Alsted Skov; den der. (peger) Afs. 4 km; hvad det er, ved jeg ikke, der er Poster i Østkanten, vi skal skaffe at vide, hvad der er og evt. tage os af det.

Jeg gaar med Hstk. nordfra gennem Skoven over 183 Stendysse—Pkt. 188 til Hak. ved Langdysse og afsøger saa meget af Skoven, som jeg kan.

De (Df.) gaar med en Patrouille paa 15 Heste, heri en Rg.trop, gennem den N.V. Del af Alsted Skov over Skovfogedhus til Havrebjerggd., Afsøgning af Skoven i den Udstrækning, Styrken tillader. Fra Terr. om Havrebjerggd. hindrer De fj. Styrker i at passere ud af Skoven mod V. De skal være der 15 Min. efter, at De har forladt mig i Hylstrup. Nærmere Ordre ved Havrebjerggd.“

,,De (næstkomm.) gaar med en Patr. paa 15 Heste mod Alsted Skovs Østkant. Alsted Skovs Østkant og Byen paa begge Sider afsøges. Fra S. 0. Hjørne (Kilde) søger De op til mig. Fj. Styrker søges hindrede i at gaa ud af Skoven mod Øst.

Tilbage hos mig 25 Min. efter, at De har forladt mig i Alsted Flinterup.“

Til begge Patr.: „Hvis De opdager 3. Pvdel., som gaar foran Koli. IH paa Alsted—Lynge Sognevejen, saa anmod den om, at hjælpe med Afsøgningen og Ødelæggelsen af evt. fj. Styrker i Skoven eller i Terr. lige omkring den i den Udstrækning, som dens Hovedopgave tillader.“

Det har varet 8 Min. at naa Alsted Flinterup, og Ordrene

er da færdige, og Patrouillerne er udtagne; det hele er fore- gaaet i Trav.

Der er brugt følgende Antal Heste til Patr.:

Forpatr. 8 Heste af V Deling.

IL Sidepatr. 8 Heste af 1’ Deling.

V. Sidepatr. 15 Heste af 1’ Deling.

IL Sidepatr. 7 Heste af Rg.delingen.

Rest af 1’ Del. 4 Heste følger Ritm.2, der med 3’ Deling + % Rg.deling sætter sig i Galop fra Alsted—Flinterup til Hylstrup, hvor Forpatr. er. Forpatr. beordres frem til Nordkant Alsted Skov, hvor Markvejen fra Fuglagergd. løber ind. Sværmlinie Galop. Front 200 m. Kl. er nu 9,05.

Kommoffct. sættes til at følge Forpatr. i Kikkerten sammen med et Par Ordn., og Ritm.., instruerer imedens hele Halv- esk. om Opgaven. Kl. 9,23 enkelte Geværskud i Retning af Alsted Skov. Forpatr. er paa Højde med Fuglagergd. Esk. følger i Sværmlinie paa 2 Linier, Rg.delingen bagest; Retningspunkt Fuglagergd. Paa Turen derned høres enkelte Geværskud fra Skovens Østside.

Kl. 9,28 Skovkanten naas af Halveskadronen; Forpatr., 150 m fremme ad Skovvejen, har forjaget fj. Patr. paa 3 Heste ved Fuglagergd.

Skoven er Højskov med ca. 200 m Oversigt til begge Sider.

Forpatr. gives Ordre for den videre Fremrykning, jvf. den foranførte Disposition. To Sidepatr. å 3 Heste sendes ud paa 300 m Afst., og Halvesk. fortsætter sydpaa i Sværmlinie, Trav, Kl. 9,30.

Da Forpatr. nærmer sig Vejen Ø.V. gennem Skoven, skydes der Geværskydning mod den fra Vejen i vestlig Retning, og samtidig høres der Motorstøj i Skoven noget mere sydvestligt.

Halvesk. forbliver i Beredskab 100 m N. for Stendyssen. 2’ Rg.sekt. sendes til Fods i Skyttelinie fra Træ til Træ mod Skydningen paa Vejen. Forpatr. har trukket sig lidt mere mod Øst og nærmer sig Vejen.

Kl. 9,37 skyder Rg.sektionen livligt, og Sektionsføreren raaber: „Fj. Ryttere er ved at gaa tilbage ad Vejen mod Vest.“

Ritm. kommanderer: „Galop“, og i Nærheden af Vejen: „Firekolonne“ og selv frem 60 m foran. Han ser sin Forpatr. paa Vejen 200 m Øst for sig og sine Rg.er skyde efter et Par fj. Ryttere 300 m V. for ham galopperende mod V., samtidig høres en Rg.byge Vest for Skoven, og der fortsættes i Galop mod Skovfogedhus, med 4 Sikringsryttere foran. Skovfogedhuset naas Kl. 9,43. Herfra ses en Radiopanservogn i stærk Fart ad Vejen mod Suserup. 1 km V. for Havrebjerggd. enkelte Ryttere, der forfølges af nogle danske Ryttere, og 4—5 Heste uden Ryttere rundt i Terr.; Skydning mellem eget Rg. ved Havrebjerggd. og Geværskydning fra Hus 250 m V. for Skovfogedhus.

Ritm.._, sender 1 Skyttegruppe mod Huset.

Indtil Kl. 9,50 er der yderligere sket flg.: 3 fj. Skytter (Ryttere), usaarede, fanget ved Hus 250 m V. for Skovfogedhus.

Patr. ved Havrebjerg har meldt, at en fj. Radiopanser- vogn er kørt bort fra Alsted Skov mod Suserup, fulgt af ca. 10 Ryttere, 3 af dem er Fangerne fra Huset; de andre søgte efter Skydningen N.om Vejen, 2 af dem er lige fanget — letsaarede — af Patr. og er ved Havrebjerggd.

Patr. Øst om Skoven er ankommet og har meldt: ,,I Alsted Udkigspost 3 Md., som vi forjagede. 811 1930 blev skudt af Posten, ligger hos Sognefogeden; Hesten lob tilbage ad Vejen, vi kom.

I Alsted Skovs Østkant 2 Poster paa 2 Pieste Syd for Alsted- vejen; forsvandt da vi kom; vi fulgte efter en af dem og konstaterede, at der har været et Meldingssamlingssted ved Skovvej ssammenstødet 300 m N. for Kilde. (Alsted Skoven sydost- lige Hjorne) (Felttelefonledning ud ad Skovkanten mod Syd.)“

Pvdel. har meldt: „Med 2 Pvne og Mcrg. kørt ad Sognevejen gennem Alsted Skov. Har skudt 6 Ryttere i Terr. V. for Skoven og en mot. Radiovogn ved Mejeri 1200 m V. for Skoven. 3 Md. i Vognen døde.

Fortsætter min Opgave for Kol. 111.“

Ritm.o er klar over, at her ikke er mere at gøre og beslutter sig til at gaa over Sasurbro til Slaglille med en stærk v. Si- depatr. langs Skovkanten.

V. Sidepatr. efterlades med Ordre til indtil Kl. 11,00 at søge at fange evt. fj. Ordn., der søger til M. S., og derpaa søge tilbage til Chausseen. Kl. 9,55 Afmarch.

Kl. 10,25 Ankomst Chausseen ved Krumagergd., venstre Sidepatr. har forjaget lille Cyklistpatr., hvor Sorø—Næstved Chausseen gaar ud af Sorø Sønderskov i Broby Oredrev.