Log ind

Et Forslag. Befalingsmandsmangel og Korrespondanceundervisning

#

er er vel ingen i Hæren, der er i T vivl om, at vi fo r Tiden har en næsten katastrofal Mangel paa Befalingsmænd. Denne Mangel kan kun afhjælpes gradvis, idet det tager 2— 3 A a r at uddanne en rutineret Delingsfører, og en Næstkommanderende skal helst være en fast O ffice r (altsaa 4— 6 Aars Uddannelse). En m ulig Udvidelse a f Hærens Rammer vil kræve en stor Udvidelse a f faste Befalingsmænd (O fficerer a f Linien og Befalingsmænd a f O fficiantgruppen). Dette vil medføre en A fgivelse a f en Mængde Befalingsmænd, endda de bedste blandt de yngre til O fficersskolen ældste og yngste O fficersklasse og O fficiantklassen). Denne A fgivelse vil oven i Købet falde sammen med en Udvidelse a f Hæren, altsaa paa et Tidspunkt, hvor Hæren daarligst kan undvære dem. Men hvordan skal man uddanne Befalingsmænd og beholde dem sam tidigt i Geleddet? Ja, her kan Undervisning pr. Korrespondance komme til Hjælp. Undervisning pr. Korrespondance er en forholdsvis ny Undervisningsform herhjemme og er derfor ikke anerkendt a f mange som et virkningsfuldt Undervisningsmiddel. Im idlertid byder denne Form fo r Undervisning, som jeg selv har prøvet, baade som Elev og Lærer, paa mange Fordele: Den vigtigste fo r Hæren — Eleven forbliver i Geleddet. Eleven bestemmer selv Farten — han kan gennemgaa et Kursus, der er beregnet paa at vare 12 Maaneder, paa 6 Maaneder eller 2— 8 Aar, alt efter Tid, F lid og Evner. V i har i den danske Hær haft et Forsøg i 1939— 40 paa at uddanne Løjtnantselever delvis pr. Korrespondance, medens Eleverne forblev ved deres respektive Underafdelinger og passede deres Tjeneste i Geleddet. Ved Studium af, hvordan civile Korrespondancekursus er organiserede, kunde man have g jort et lignende Kursus endnu mere effektivt. Uden T vivl ligger her et virkningsfuldt Undervisningsmiddel, som bør udnyttes fuldtud. Bedst egnede fo r denne Undervisningsform er de Kursus, hvor der er mange teoretiske Fag og kun faa praktiske, som f. E k s .: O fficiantklassen, O fficersskolens yngste O fficersklasse eller Officersskolens Specialklasser. Disse Klasser er efter min M ening særlig egnede fo r Korrespondanceundervisning, da en stor Del a f Stoffet alligevel skal tilegnes gennem Selvstudium. Elever paa de to første Kursus er Befalingsmænd, der fo r Tiden er vanskeligt undværlige i Geleddet, da det skorter meget paa rutinerede Løjtnanter, Underofficerer og K o rnetter, især nu da de fleste Reservebefalingsmænd hjemsendes. Anvendelse a f Undervisning pr. Korrespondance ved andre a f Hærens Skoler (Kornet-, Korporal-, Sergent- og Oversergentskoler) har mindre Interesse, da Eleverne her fortrin svis skal lære praktiske Fag. E t stort V irke felt fo r denne Undervisningsform er de fa ­ ste Befalingsmænds videre Uddannelse. A t beholde disse i Geleddet og sam tidigt give dem supplerende Uddannelse er et stort Maal at stræbe efter. Endvidere kan man give Befalingsmænd rig Lejlighed til under den bedst mulige Vejledning at studere specielle Omraader, som de interesserer sig særligt for. H er dukker et Spørgsmaal o p : Hvordan skal man stimulere Befalingsmænd til at gennemgaa de forskellige Kursus, især de frivillig e . Man maa være klar over, at Hovedparten a f Studium kommer til at ligger i Elevens F ritid . Elever, som ved at gennemgaa et Kursus og tage en Eksamen, opnaar en Grad, behøver man ikke at give yderligere Stimulanser fo r at arbejde. Fo r de faste O fficerers (og O fficianters) Kursus s tiller Sagen sig noget vanskeligere, idet Kursus A fslu tning ikke fører til umiddelbar paafølgende Forfremmelse og stimulerer altsaa ikke paa denne Maade. Hvad kan man gøre?

Man kan ikke give et sæ rligt Tillæg, saalænge Eleven studerer, da dette uvægerligt vil foraarsage, at vedkommende vil trække Kursus ud til det utrolige. Det mest form aalstjenlige vil være at afholde en Eksamen efter hver enkelt Kursus (eventuelt dele de længste Kursus i flere Dele) og udbetale en Sum som Opmuntring, Godtgørelse fo r Tab a f Mulighed fo r Biindtægter og Overarbejde. Passende Betaling vil være at udbetale vedkommende det Beløb, som svarer til det sparede ved at beholde Manden i Geleddet (Opholdstillæg, Dagpenge fo r den Tid, Eleven ellers skulde have gaaet paa Kursus). Studium ved Siden a f Geledtjenesten anvendes i mange Stormagtshære, og efter hvad jeg har faaet oplyst, drives i stor Maalestok i den røde Hær.

Maj 1946.

G. N. Kulikovski.