Log ind

Et Fjernopklaringseksempel

#

Afslutning og Bemærkninger.

I min Artikel i Januarheftet lovede jeg senere at slutte af eller at komme med visse Betragtninger, som Eksemplet kan have givet Anledning til, og jeg skal her i Korthed gøre begge Dele:

Resumé*):

a. Kl. er 4,30 3die Dagen efter, at Fjenden gik over Grænsen ved Daggry, d. v. s. det er den 10/5 1932.

b. Situationen hos Fjenden Kl. 24 var:

Omkring østl. Chaussé 8— 9 Batl.er, 1 hestetrukken og 1 motorbaaren let A rtilleriafdeling, 1 tung A rtilleria fdeling samt 1 Pionerkommando (motoriseret). Fodfolksbesættelse i nedgravet S tilling langs gi. Grænse, antagelig fra 2,5 km 0. for østl. Chaussé til Pkt. 63 4 km V. for Chausséen. Broerne i Fiskebæk Kær og ved Hejlsminde er sprængt og bevogtede a f Fodfolk. Ca. 150 Cyklister fra Brenore til Stepping. Antagelig mindst 1 Fodfolksdeling i Ødis, har i hvert Fald angrebet derimod, og Centralen er besat a f Fj. N. for Fa rris 4 Batl. og 1 let A. A. med Fodfolksbesættelse i nedgravet S tilling med en Del svage Pigtraadsspærringer, antagelig fra Stenskær 2,5 km i Lu ftlinie 0. for Jernbanen til Jels— Vamdrupvejen incl.

Broen over Kongeaaen ved Vr. Vamdrup Ml. sprængt. Bastrup afbrændt. 3 togtransporterede Batailloner og 3 å 4 tog'transporterede lette Batterier er undervejs mod en a f Besættelserne, efter de sidste Meldinger at dømme mod østl. Chaussé. Haderslev, Vojens og Aabenraa stadig besat. F j. Fjernopklaring (jvf. Melding Kl. 18) er gaaet over Kolding Aa mod N. ved E jstrup Kl. 20. Føling ude overalt. Kommandoet i Skanderup. Alt vel.

c. Følgende Patr. er ude: Nr. 1: Omkring gi. Grænse 0. for østl. Chaussé.

- Nr. 1: Omkring gi. Grænse 0. for østl. Chaussé.

- 2: N. for Vojens.

- 3: Hjordkær (Jernbanen og Oksevejen).

- 4: I Chausséfirkanten om Hellevad.

- 5: Styrtom S. for Aabenraa.

- 6: Terr. N. for gi. Grænse N. for Farris.

- 7: Terr. N. for Haderslev.

Følingspatr. paa Fj.s Fjernopklaring, der er gaaet over E jstrup mod N. 3 Følingspatr. med Fj.s Stillings østl. Del V. for østl. Chaussé ved Kristiansholm, Ødis og Brandrup, d. v. s. 6 Patr. N. for Fjendens S tilling ved gi. Grænse, 5 S. for, ialt ca. 130 Heste.

d. Jydske Division, er ve:l at koncentrere i Rummet Vejle, Jelling, Ødsted, Klatrup. Hensigt: Nattemareh m ol Syd Natten 10/5— 11/5. e. Næropklaring (Rest J. D. R.) i Dag i Linien Rugsted, Fredsted, Smidstrup.

Situationen er nu saadan, at der ingen Muligheder er fo r at faa Patr. gennem F j.s Front, d. v .s. fra Vandet og antagelig til Vamdrup— Jelsvejen, hvor rart det saa end kunde være at faa en Patr. lige ind bag F j.s S tilling fo r en Tid til Undersøgelse a f Forholdene ind til ca. 5 km bag denne. Selv gennem Cyklisternes Besættelse fra Brenore til Stepping vil det nu være umuligt, da de i saa lang Tid har kunnet etablere sig og udbedre Besættelsen ; ligesom der nu hurtigt kan komme mobile Reservestyrker til Hjælp. Kan der da gaas udenom? Mellem Vamdrup— Jelsvejen og Skodborg Bro, der jo er besat a f et mot. fj. Komp., er der et aabent Felt paa 5— 6 kms Bredde. Det var maaske m uligt at faa noget mere at vide om Farrisstyrkens v. Flø j gennem dette Rum, og det er meget ønskeligt, da den ikke er virkelig fastslaaet. Der kan kun være Tale om en Rytterpatrouille, og Rytterne kniber det snart med. Udover Kommandogruppen er der kun 50 Ryttere tilbage; men det er sikkert ogsaa bedst at sende en Snigpatr., thi hvis der er noget i det nævnte 5— 6 km Rum — Patrouillering, Vejbevogtning ell. lign. — , skal der mindst 50 Ryttere til at løse Opgaven ved Kamp. En lille Snigpatr. med en fik s Fører og med udvalgte Heste og Folk bliver nok det eneste, der maaske har Chancer fo r at løse Opgaven. Der udsendes derfor en Patr. paa 8 Heste; den faar paavist to Vadesteder over Kongeaaen V. fo r V. Vamdrup. (Her er B roen sprængt a f F j.). 9 Brevduer. Skal søge at fastslaa Fa rrisstyrkens v. Flø j og Forholdene i Dybden bag denne ind til 3 km S. fo r Stillingen. En 2 Vognes P. V. Patr. kører foran Patr. til Lle Anst og derefter, naar Patr. er i Anst, til Hafdrup med den ene Vogn fo r at aflede Opmærksomheden fra Vadet hos evt. Styrker S. fo r Aaen. Den anden P. V. dækker Overgangen, hvis det b liver nødvendigt. I Tiden fra Kl. 4,30— 6,00 indløber der Meldinger fra alle de 6 Følingspatr. N . fo r Fj.s S tilling; Hovedindtryk: Ingen Forandringer siden sidste M elding udover, at det ved Daggry har vist sig, at der er sat megen Pigtraad op i Nat, samt at der i Linien Brenore— Stepping nu er Fod folk i de Besættelser, hvor der hid til har været Cyklister. Ødis er ikke mere besat, men Byen er gasbelagt paa forskellige Steder paa Veje og Pladser, en Del 10 kgs Gasbeholdere er efterladt. (Ordonnansen har haft en med, som videresendes til Divisionen ved første Lejlighed). F ra Daggry er der livlig Cyklistpatrouillering ad Sognevejen 0 .— V. lige S. fo r gi. Grænse fra Chausséen N. fo r Stepping mod V. De Patr., fo r hvilke det lader sig gøre, og som har været længst ude, afløses efterhaanden a f de Ryttere, der er tilbage ved Kommandoet, fo r at de afløste kan faa nogen Hvile. Førerne afløses ikke. Herudover synes Komm f. ikke, at der er mere at gøre fo r Tiden og afventer blot, hvad der kan komme a f Meldinger samt paaser, at den timevise Meldingstjeneste til Divisionen er i O rden. Kl. 8,00 flyttes Ms. Fovslet Skovs Hoveddel, Radioen m. v. til Rolsgaard (ca. 2y» km N. 0. f. Lunderskov), som besluttet i Gaar. Indtil videre ogsaa fortsat Meldemodtagelse ved M. S. Fovslet Skov med den tidligere anvendte Telefonforbindelse til Skanderup og en ny til M. S. Rolsgaard.

Kl. 10. M elding fra „Snigpatr.“ . Til Vejle pr. Due. Fra Vejle pr. Radio:

„Har passeret Kongeaa ved Damsvadgd. Vad. E r naaet til Østkant Vesterskov, 3 km S. for Skodborg Ke. Fremrykningen fra Vad hertil har synsmæssigt overspændt fra 1000— 2000 m i 0.— V. Intet fj. udover en P. V. Patr. paa 2 P. V.ne paa Sognevejen fra Skodborg mod Øst. E fte r Beboerudsagn er de to Gaarde der ligger 1200 m V. for Bastrup— Jelsvejen brændt a f a f Fjenden, og der skal være arbejdet meget med Gravearbejder omkring Skovparcellen 300 m 0. for de nævnte Gaarde. I Husmandshusene heromkring min Standplads har der ingen fj. Styrker været med Undtagelse a f et Lastvognskommando, der hor hentet deres Kreaturer og Svin samt Korn og kørt det østpaa. Jeg søger nu at konstatere Beboerudsagnenes Rigtighed til Fods i loant civilt Tøj."

Indtil K l. 14,00 er der sket flg .:

Pr. Due:

F j. Flyveplads Øst for Vojens mellem Styding og Chausséen mod N. forbi Kro. 2 Luftmaalskanoner lige nu anbragt paa Pkt. 53 N. for Styding. Mange Maskiner."

Pr. Telf. Fyn fra Pa tr.3 og 5:

„3 Tog å 16 Gods- og 3 Personvogne passerede Hjordkær i Tiden 10%— 111,» mod N.".

Det maa være Materiel, maaske Amm unition til Stillingen.

E n Rutebilkolonne med Soldater kørte mod N. paa østl. Chaussé ved Styrtom Kl. 11,00. Ca. 100 store Rutebiler, ca. 25 Lastmotorvogne og ca. 10 Motoromnibusser."

Fra Divisionen:

„F j. Opklaringspatr. ved Forposterne lige omkring Vejle— Koldingchausséen. I Kommando 2’s Omraade kun 4 Btl.er og 3 Batterier ved Grænsen. I Tønder— Løgumkloster og Gram højst 2 mot. Btl.er." „Fovsaabroen ved Brenore sprængt Kl. 13,00."

F ra Patr.! (Chausséen) pr. Dobbeltordre: „Kl. 1120 gik ca. 100 Cyklister, 3 P. V.ne og ca. 12 Motorcykler, 6 Solo- og 6 Sidevognsmaskiner samt 2 lukkede terraingaaende Lastmotorvogne nordpaa ad østl. Chaussé ud for Aastorp. F j. har i Tiden Kl. 10— 11 fremskudt Grupper 4— G00 m foran Stillingen omkring Chausséen. Har kun Mulighed for at overse den enkelte Steder, her sættes Pigtraad op overalt, ogsaa hvor der var sat op i Gaar."

Cykliststyrken m. v., hvad kan det være? En Styrke med særlig Opgave, men det er den ret lille til, det er snarere Fo rstærkning til Fjernopklaringen. Den kan ikke indhentes nu a f en Følingspatr. herfra, da det er l 1/^ Tim e siden, den var paa Højde med Kommandoet. Div. underrettes øjeblikkelig pr. Radio under Hensyn til, at Styrken kan have generende Hensigter overfor Divisionen i dens M archterrain i Nat, og Næ ropklaringen arbejder jo i det Felt, og det bliver da nærmest dens Opgave. Der telefonrekognosceres til Kolding fo r at høre, om de har foretaget noget der. Har ikke passeret Kolding efter Politikontorets Oplysning.

Fra Snigpatr. ved F j.s v. Fløj:

„Jeg har gaaet flg. Tur: F ra min Standplads i Vesterskovs*) Østkant ad Sognevejen mod N. 0. til Skole, ad Markvejen mod S. 0. 200 m 0. for Skole — Skoven S. ø. for denne Vej og tilbage til min Standplads. Intet fj. i det paagældende Rum De to Gaarde er afbrændt. F ra Skovens Sydkant saa jeg flere Soldater, der viste sig ret ukrigsmæssigt i Klaskerød Skovs**) vesti. Fremspring. Der er en Jordvold i Skovkanten, jeg saa intet til foretagne Arbejder der. Fortsætter Opgaven fra Vesterskov."

Følingspatr. paa F j.s Fjernopklaring melder over F . M . C. V e jle:

„F j.s Fjernopklaringskommandos Hstk. gik Kl. 13,15 fra Dons***) mod N., der var lige ankommet et Kommando paa en Del Cyklister, Panservogne og Motorcykler til Dons fra Syd. Patr. søger nu efter Ordre til Kommandoet."

Kommandoføreren overvejer som saa ofte før, om der er Opgaver, der bør løses? Resultatet er dog, at der ikke er A n ­ ledning til at gøre mere i Øjeblikket. Patrouillerne melder jo godt endnu, og Fjenden har efterhaanden sat sig saa fast i den Linie, han er i, at en voldsom Rekognoscering et eller andet Sted med en Uddybning a f Forholdene fo r Øje ikke er anvenlige mere. Fo r at skaffe de Rytterpatr., der er ved F j.s S tilling , og som har været ude i mere end 24 Tim er, nogen H vile i Nat, træ ffes der den Ordning, at de, hvor det lader sig gøre, fo rstærkes i A ften med 1 Cyklistgruppe, som kan overtage den natlige Observation. Patr. ved Ødis— Brenorevejen, hvor F j. har sprængt Broen over Fovsaa, saa han ikke kan gaa frem der, afløses helt a f en Cyklistpatr. Ved denne Foranstaltning faar 2 a f de 6 Patrouiller, der er ude, Tid til at lade Rytterne hvile hele Natten paa Patrouillernes Opholdssted; en bliver afløst. A f de 3 andre Pa trouiller er Patr.! saa stor, at den kan skaffe Halvdelen H vile skiftevis. Kristiansholm spatr. er afløst tidligere, og Snigpatr. har ikke været ude i 24 Tim er endnu. Den Del a f M. S. Fovslet Skov, der blev efterladt ved F ly tningen til Rolsgaard, inddrages Kl. 15,00, da der ikke er meldt til det siden Kl. 12,00. A lle Patrouiller N. fo r F j. maa nu være klar over M. S. og Kommandoets Opholdssted. F j.s Flyvervirksomhed mod N. er stadig stor. En dansk Eskadrille har været sydpaa over F j.s Stilling og fotograferet. (Meddelt a f Div. Kl. 16,00) : Kl. 18,00 indløber M elding fra M . S. Vejle modtaget pr. Due fra Haderslevpatr., udfærdiget af dennes Næstkommanderende:

„Kl. 14,00. To Rutebilkolonner med Soldater N. ud a f Haderslev (4 km N. for Byen). Ca. 30 Rutebiler + 10 Lastmotorvogne mod Stepping, ca. 70 Rutebiler + 20 Lastmotorvogne mod Christiansfeld. Stadig snæver Besættelse om Haderslev. Lø jtnant S. + 5 Md. er skudt eller fanget ved et Overfald paa vort Opholdssted, medens jeg havde Vagt paa Udkigsstedet. Ikke flere Duer. Søger at finde Vojenspatr. og ellers tilbage over Als— Fyn."

E r det nødvendigt at sende en ny Haderslevpatr. ud? Nej. Chausséen er obs. ved Styrtom, og fo r Stillingen ved gi. Grænse har Haderslev nu kun Interesse som en By i Omraadet bag Hæren, og den er ikke en Patr. værd. Der er ingen Oplysninger om Formen af den Fodfolksbesættelse, der har afløst Cyklisterne langs Fovsaa, og det kunde der nok være Anledning til at skaffe frem. Tiden henunder M ørkefald er gunstig fo r dette, og som Forholdene baade med Hensyn til Terrainet og den eventuelle Besættelse ligger, er det bedst at sende en P. V.patr. ud paa denne Opgave. Den sammensættes saaledes: 2 P. V.ne, 1 Kanon- og 1 Mgvogn, 2 Cyklerggrupper paa to udskrevne Personmotorvogne og 1 M crggr. M archve j: 0. Vamdrup— Gaasekær Holdeplads— Bramdrup, herfra Rekognoscering a f Forholdene omkring Stepping — Bramdrupvejen og paa samme Tid med Assistance a f Bramdruppatr. Terr. lige N. om Karholm Mose (S. 0. f. Bramdrup). Resultatet foreligger K l. 21,30:

„Fovsaa def. besat omkring Chausséen i Steppings Nordkant, saavidt det kunde ses kun i ialt ca. 500 m.s Bredde. Ingen Besættelse mellem det foran angivne og Karholm Mose, hvor Terr. var oversvømmet. Beboerne mener, at der er lavet Opstemningsforanstaltning under Chaussébroen i Stepping. Pkt. 51 700 m S. for Brenorebroen stærkt besat. Pigtraadsspærring omkring det; ca. 300 m lang, Fron t mod V."

Tab: 1 P. V.fører, 1 Gruppefører, 2 Cyklister og Mcrg.et og 2 Md. a f denne Gruppe. Sam tidig foreligger der Meldinger fra de øvrige Patr. foran F j.s Front, ingen Forandringer observeret, N atføling i Orden. Patr. bag F j.s Linie r har ikke meldt. Kommdof. beslutter H vile med det sædvanlige Beredskab og Sikring. Spisning og Fodring er ordnet ved Indkøb. F ra Div. ved Kommdof., at den efter Mørkefald sender en mot. Batl. med 6 P. V.er til Kolding og 2 mot. Komp.er til E js tru p ; at Jydske Feltbrotrainkolonne i Nat slaar Bro over K olding Aa 2,7 km V. fo r østl. Chaussé. Endvidere „fo rtrolig t“ : at Div. afmarcherer fra sit Kantonnement ved M ørkefald til Terr. N. fo r Kolding Aa. 1 Rgmt. + 1 A. A . paa Forpost 3. fo r Aaen fra Kolding til G jelballe fra Daggry, sam tidig mot. Halvbatl. E jstrup til Lunderskov. Kl. 24,00 tilgaar der Kommandoet flg. Ordre fra D iv .:

„Fjernopklaringskommando Nr. 1 ophæves fra den 11/5 Kl. 6,00. Det gaar derefter over Lunderskov til Lejrskov, hvor der er gjort K varter til det, og underlægges atter J. D. R., der ligger i dette Omraade. Maa dog ikke anvendes før 12’ cs. fra Daggry. De fornødne Følingspatr. langs F j.s Front forbliver ude og underlægges Forpostkommandøren i Seest, hvortil alle Meldinger gaar fra Kl. 6. T l f............. En fast Linieo fficer af Kommandoet, der skal kende alle Patrouillernes Plads, Størrelse og Omraade, med den fornødne Kommandogruppe afgives til Forpostkommandøren i Seest Kl. 5 for at tage Kommandoen over de efterladte Patrouiller. Styrken benævnes herefter indtil videre „Forpostrytteriet". T il Patrouillerne bag Fj.s Linie vil der blive forsøgt Nedkastning af Ordre fra Flyvere, der ved Daggry gaar over Lillebælt og Sundeved. De skal fortsætte Obs., saa længe der er Meld emuligheder pr. Due eller over Sundeved og derefter tilbage over Als. E r fra Kl. 6 direkte underlagt Divisionen."

De heraf foranledigede Ordrer m. v. udarbejdes og udgives efterhaanden. Der efterlades:

Skærmbillede 2020-09-30 kl. 13.38.36.png

Kl. 7 er Kommandoet uden Vanskeligheder med hele Resten a f Styrken i Lejrskov, og Fjernopklaringsopgaven er endt. Tabene beløber sig t il : Døde: 2 Løjtnanter, 2 Sergenter, 1 Kpl. 16 Ukpl. og menige. Saarede: 12 Bfmd. og menige. Fangne eller savnede: 14 Bfmd. og menige. Ialt 47 Personer a f 325 eller ca. 15 pCt.

Betragtninger.

Hvad de tidligere bebudede Betragtninger, som Eksemplet kan have givet Anledning til, angaar, haaber jeg, at mine Læsere kan forstaa, at disse vanskeligt kan blive kritiske fra min Side; men da der selvfølgelig er faldet mig Tanker ind under Opgaven, og de maaske kan have Interesse fo r en eller anden, som har fulg t denne, skal jeg anføre en Del a f dem. Det har været en Fordel fo r Kommandoet, at Fjenden kun har raadet over saa lid t Rytteri, at han til Næ ropklaringstjenesten kun har haft meget smaa Styrker. Dette har sikkert sparet Fjernopklaringens Hovedstyrke fo r nogle Kampe, som det maatte have taget med et stærkt Næ ropklaringsrytteri. Dette vedrører naturligvis kun de to marcherende Kolonner fra Haderslev og Vojens. Som F j. havde anlagt sin Frem rykning, maatte han finde sig i, at et moderne Fjernopklaringskomm ando har kunnet opdage det; han har taget Chancen: at gaa meget hurtigt frem , med de Mangler, der er derved. Her kan Næropklaringsstyrker ikke følge med og sløre og besværliggøre Opklaring fra Fjenden. Kommandoet har haft alle de Fordele, der er ved at arbejde i eget Land; men saadan bør vi jo anlægge vore Øvelser herhjemme. Mon Læserne ikke med mig synes, at Meldingstjenesten har klappet godt, og at Divisionen maa have været tilfreds, og det var jo Hovedsagen? Jeg tro r ikke, at der er regnet med fo r meget Held; det er det Forhold, jeg har passet allermest paa, og man maa jo erindre, at de Meldinger, som ikke er naaet ind, men som Patr. har afsendt, ikke er anført. Jeg er overbevist om, at med alle de moderne M idler, vi har nu, og med den fo rnødne Foragt fo r Tab a f M ateriel og med den gode Opdragelse i denne Tjeneste, som Rytteriet faa r nu, vil dette kunne gennemføres, som sket er. Kommandoet vilde ved visse Lejligheder have været bedre hjulpet, om Fjenden ikke havde ha ft Flyveroverlegenhed under Opgavens Udførelse. Havde der været Mulighed fo r en mere udvidet Lu ftopklaring og tillige et mere direkte og intim t Samarbejde med denne, kunde visse Oplysninger nok have været uddybet nærmere bl. a. ved Fotografering. Ogsaa dette Forhold gør man dog vist klogt i at regne med, om vi vil have vore Flyvere til Raade ved Kampen, hvor de er mere uundværlige. Vanskeligheder med at „leve a f Landet“ fo r et saadant Kommando er det givet, at der ikke er, ejheller fo r Benzins Vedkommende. Spørgsmaalet døde, saarede og Fanger er fo r et Fjernopklaringskommando et Problem. Det kan ikke lade sig gøre at medgive det andre M idler til at klare dette end den Læge- og Dyrlægehjælp, der kan følge det overalt. Hvad der indenfor den nævnte Gruppe a f Personer kan genere Kommandoet det mindste i dets Bevægelsesfrihed, maa det straks affæ rdige sig med paa bedst m ulig Maade, selv om Opgaven under andre Fo rhold kunde have været løst bedre og mere humant. Det lille Pionerkommando har g jort god Fyldest ved de 3 Opgaver, det har haft, og ved Hjælp med Panservognsspærringem e omkring Hovedstyrkens Beredskabsstilling. Fo r Kommandoets motoriserede Dels Vedkommende havde det været ønskeligt, at det altsammen havde været let og med nogen terraingaaende Evne. Det har alle de øvrige Dele a f Kommandoet, ogsaa Cyklister og Motorcyklister, og det er et Krav, som Tekniken let tilfred sstiller i Dag. Forholdet i An tal mellem de forskellige Enheder, der var anvendt til Kommandoet, har slaaet ret godt til ved de forefaldende Opgaver, men flere Ryttere havde været ønskelige; det var stadig dem, man maatte være sparsommelig med. Styrken var den mindste, der kunde magte Opgaven, og den har været brugt saa stærkt, at Folkene tilsidst var meget trætte. En ca. 25 pCt. større Styrke havde rim eligvis været det ideelle.

O. W. Michelsen.