Log ind

En indsigelse

#

I den smukke Nekrolog over Generallejtnant H. A. Th. Kauffmann i Militært Tidsskrift. Nr. 12 for 1. Juli 1905, som er undertegnet P. N. Nieuwenhuis, findes et Par Bemerkninger, som efter min Mening ikke kunne staa uimodsagte.

I tredje stykke skrives: Kauffmann er fodt i Rendsborg ...., han var altsaa fra Holsten.

Dette altsaa staar i afgjort Modsætning til, hvad der fra dansk Side altid har været hævdet, at den sydlige Ejderarm, ved hvilken den Sten, som nu - injuria temporum - opbevares i den historiske Vaabensamling (Eidora Romani Imperii Terminus), stod, var Rigsgränse. Enhver Rendsborger, der er fodt paa Ejdereen Altstadt) eller i Kronværket er saaledes altsaa ikke Holstener. Det kommer herved ikke i Betragtning, at ikke alene disse Bydele, men ogsaa Landsbyer nord for Ejderen, hvis Slesvigskhed end ikke de fjendtlige Tropper bestrede i 1864, i administrativ Henseende vare henlagte under Holsten.

Om Exellencen H. Kauffmann var født i Neuwerk (den holstenske Del af Rendsborg) er mig ubekendt, men jeg maa, som fodt paa Ejdereen, nedlægge Indsigelse mod, at en fedt Rendsborger altsaa. er en Holstener, en Paastand, som tidligere har været opfattet som slesvigholstensk.

Om Sporgsmaalet kan jeg forovrigt henvise til Antislesvigholstenske Fragmenter 12. Hefte: Om Landsheiheden over det gamle Rendsborg paa Eidereen, af C. F. Wegener.

Længere hen i samme stykke af Nekrologen staar, at Minister Tscherning vilde ikke give en fedt Holstener nogen Udkommando.: efter Forfatterens tidligere udtalelse maatte jo enhver Rendsborger regnes som Holstener. Jeg skal her indskrænke mig til at bringe i Erindring, at min afdode Fader, Major M. Wagner, der var fedt i Rendsborgs Altstadt, paa sin Henvendelse til Krigsminister Tscherning om at faa en Bataillon fik Hvervebrev og Kommandoen over 1. Bataillon danske Frivillige og senere paa Aaret 1848 som Oberstlojtnant Kommandoen over 8. Linieinfanteribataillon.

I Folge indhentet Oplysning er Generallojtnant Kauffmann fodt i Neuwerk (den holstenske Del af Rendsborg).

P. N. Nieuwenhuis.