Log ind

En Fodfolkskamp - IV

#

IV.

Besvarelse af Opgave Nr. 3.

Fremstødet udføres med 2’, 3’ og 4’ Deling, der beordres til straks at slutte saa tæt op bag 2’ Deling, som Forholdene tillader. Maskingeværdelingen gør sig klar til Beskydning af Maskingeværet foran 10’ Regiments Front (h: Kontraflankering). Kl. h— (h + 1) beskyder Maskingeværdelingen det fjendtlige Maskingevær, derefter den sydligste Gruppe paa Slugtens nordlige Rand. Fra Kl. h + 1 fremskyder 2’ Deling enkelte Grupper mod Slugten for at konstatere, om Spærreilden fremdeles er virksom, eller om det fjendtlige Maskingevær er nedkæmpet. Er Spærreilden ophævet, giver 2’ Deling Tegnet „Frem ad“ , hvorefter Kompagniet giver hvid Lyskugle fra Tøsbys Vestkant. Paa dette Signal gaar 2’ Deling frem og bemægtiger sig Slugtens vestlige Opgang. 3’ Deling følger efter 2’ Deling og bemægtiger sig Slugtens nordlige Rand. Fra Slugtens Nordskraaning giver Delingen Tegnet „Frem ad“ , naar den er klar til Storm. Paa dette Tegn forlægger Maskingeværdelingen sin Ild til de 2 nordligste Grupper paa Slugtens nordlige Rand ; de beskydes i 2 Minutter, hvorpaa Ilden standses. 4’ Deling følger efter 2’ Deling og besætter snarest Slugtens sydlige Rand. 1’ Deling forbliver foreløbig i sin Stilling V. f. Tøsby.

Opgave Nr. 4.

Paa et senere Tidspunkt tegner Situationen sig fo r Chefen fo r 29’ Bataillons 2’ Kompagni som vist paa Skitse 3.

Skærmbillede 2020-09-25 kl. 11.32.11.png

2’ Kompagni er kommet i Besiddelse a f Slugten. Syd fo r denne er imidlertid 10’ Regiments Angreb gaaet frem. 2’ Kompagnis 2’ Deling har lidt nogle Tab ved fjendtlig A rtille riild i Slugtens vestlige Del. Delingen er standset a f en ny Spærreild og ligger bundet til Jorden a f Ild, der udgaar fra Hegnet Nord fo r dens Stilling. 3’ Deling har med nogle Tab bemægtiget sig Slugtens nordlige Rand, men er standset ved stærk Rekylgeværild fra Hegnet Nord fo r denne. 1’ og 4’ Deling har ikke været i Kamp om Slugten. Maskingeværdelingen er fø rt frem til Korsvejen, hvorfra den er rede til at gaa i Stilling. Kompagniets Angrebsmaal er Hegnet 297— 302. Hvorledes disponerer Chefen for 2’/29’ B.?

Helge Bennike.