Log ind

Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisopgaver for 1929-30

#

1. Giv en Oversigt over tunge Hjælpevaabens (Fodfolkets egne Kanoner og Minekastere) Organisation i den tyske, franske, engelske og svenske Hær, samt en Redegørelse for de taktiske Synspunkter vedrørende disse Vaabens Brug i de nævnte Hære. Dernæst ønskes Forslag til Organisation og Indordning af tunge Hjælpevaaben i det danske Fodfolk.

2. Der ønskes en Fremstilling og kritisk Vurdering af Rytteriets Optræden i det rumænske Felttog 1916.

8. Der ønskes en Fremstilling af Rytteriets Samvirke med Fodfolk, Artilleri og Cyklister til Løsning af Rytteriets Opgaver under Forhold, hvor der ikke organisatorisk er tildelt Rytteriet andre Hjælpevaaben (særlig med Henblik paa danske Forhold).

4. Der ønskes en Undersøgelse af Muligheden for at afværge Luftangreb paa større Byer ved Hjælp af Beskydning fra Jorden. Paa Grundlag af denne Undersøgelse ønskes en Frem stilling af, hvilket Luftværn (paa Jorden og i Luften) der, efter de sidste Aars Fremskridt paa Luftartilleriets Omraade, vil være nødvendigt for at gøre Afvisningen a f et Luftangreb mod Kjøbenhavn sandsynligt, samt en Opgørelse i Enkeltheder over dette Luftværns Organisation, Opstilling, Styrke, Alarmering, Underbringelse m. m.

5. Der ønskes en, ved Eksempler fra inden- og udenlandske Forsøg belyst, Redegørelse for den Indflydelse, Begyndelses- og Rotationshastigheden, Massefordelingen og Projektilformen har paa Skudspredningen.

6. Der ønskes en Fremstilling af Arten og Brugen af Røgmidler under Verdenskrigen og disses senere Udvikling samt Forslag til deres Anvendelse i vor Hær.

7. Lydmaaling:

a. Lydmaalingens Teori.

b. Instrumenter:

1) Beskrivelse og Sammenligning,

2) Maalenøjagtighed.

c. Organisation og Indordning i Hæren.

8. Mobilt, tungt Artilleri til Sjællands Kystforsvar.

9. Der ønskes et Forslag til Organisation af den danske Hærs Pionerparktjeneste samt en ved Eksempler belyst Frem stilling a f dens Virksomhed.

10. Hvilke Opgaver har en Flaadestyrke:

1) Ved Afværgelse af Landgangsforetagender?

2) Ved Støtte af Landgangsforetagender? Spørgsmaalene ønskes belyst dels abstrakt, dels ved Eksempler, og sluttelig ønskes en særlig Behandling af Spørgsmaal

1) for vort Lands Vedkommende.

11. Der ønskes en Fremstilling af Automobilers Anvendelse i Sanitetstjenesten i Krig. Særlig belyses dette med Henblik paa danske Forhold.

12. Det danske Forplejningskompagnis Anvendelse under Feltforhold og en detailleret Frem stilling af hele Virksomheden ved Kompagniet. Hvilke Muligheder er der i Fredstid for Indøvelse af Samarbejdet inden for Kompagniet?

13. En selvvalgt Opgave.

Besvarelserne, hvortil Adgangen staar aaben for enhver O fficer eller ligestillet, hvad enten han er Medlem a f Selskabet eller ej, skal indsendes til Selskabets Formand inden den 1’ Maj 1930. De forsynes med et Mærke og ledsages af en forseglet og med samme Mærke forsynet Billet, indeholdende Forfatterens Navn. Kun Selskabets Bestyrelsesmedlemmer er udelukkede fra Prisbelønning. Fo r de Besvarelser, der findes værdige til Prisbelønning, udsættes Prismedailler i Guld, Sølv eller Bronce. Efter Prisbelønningens Tildeling aabner Bestyrelsen den Billet, der indeholder Forfatterens Navn, og dette bekendtgøres derefter i „Militært Tidsskrift". Bestyrelsen træ ffer Bestemmelse om de prisbelønnede Besvarelsers eventuelle Optagelse i Tidsskriftet, dog først efter indhentet Sanktion hos Forfatteren. For Optagelsen betales der sædvanligt eller, naar Forholdene taler derfor, ekstraordinært Forfatterhonorar. Udtaler nogen ved Indsendelse af en Besvarelse eller Bekendtgørelse af Resultatet af Bedømmelsen Ønsket om at modtage en Udtalelse om sit Arbejde, vil dette ske. F ra en forsvarsinteresseret Kreds har Selskabet modtaget et Beløb paa 400 Kr. til Anvendelse som Ekstrapræmie for den bedste Besvarelse af Opgave Nr. 4. For Præmiens Udbetaling er der dog af Giveren stillet visse nærmere Betingelser med Hensyn ti! Besvarelsens Værdi, ligesom Selskabet har forbeholdt sig Ret til ikke at udbetale Belønningen, saafremt den omhandlede Besvarelse skønnes væsentlig ringere end eventuelle Besvarelser af Aarets øvrige Prisopgaver.