Log ind

Det krigsvidenskabelige Selskabs Prismedaille Saint Germain Medaillen / Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisopgaver for 1933-35

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs Prismedaille i Sølv er i 1933 blevet tildelt Kaptajn F. K. FOSS, Batterichef ved j. Artilleriafdeling, for Besvarelsen af Prisopgave Nr. 5/1931— 1933: „En Redegørelse for Ordningen af Felthærenes artilleristiske Luftforsvar i England, Frankrig , Sverige og Tyskland samt ét paa Grundlag heraf udarbejdet Forslag til vor Felthærs artilleristiske Luftforsvar“.

Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisopgaver for 1933-35

1. En ved krigshistoriske Eksempler illustreret og paa Udlandets seneste Littera tur og Reglementer m. v. baseret Redegørelse fo r den tekniske Ordning af en Landsætning i større S til paa aaben Strand. Navnlig ønskes flg. Spørgsmaal belyst: Bø r Landsætning fortrinsvis udføres ved Dag eller ved Nat? Hvilke specielle Landsætningsmidler bør der anvendes? Hvilke Landsætningstider kan der regnes med?

2. En sammenlignende Frem stilling a f Forsynings- og Transporttjenestens Ordning under Verdenskrigen ved den franske Hær og ved den tyske Hær.

3. Hvorledes bør man under normale Forhold anlægge og gennemføre vore Efteraarsø velser? Specielt ønskes Forslag til Ordningen a f Kampdommervirksomheden ved disse Øvelser.

4. Der ønskes:

— en Redegørelse fo r Arten og Brugen a f Røgmidler under Verdenskrigen og den senere Udvikling a f disse,

— en Frem stilling a f de taktiske Principper fo r Røgmidlernes Anvendelse samt

— et Forslag til Indførelse a f Røgmidler (Apparater, Vaaben og Ammunition) \ vor Hær.

5. Hvorledes løses Problemet: Bekæmpelse a f lavtgaaende Flyvere, og hvilke Vaabentyper skønnes egnede til dette For numi?

6. Der ønskes en Oversigt over, hvorledes det under Arm ékorps og Division henhørende Rytteri er organiseret i de mere betydende Militærstater med en Angivelse af, hvilke Opgaver der tænkes tildelt dette Rytteri, ledsaget a f de fo r Løsningen a f disse Opgaver gældende væsentligere Bestemmelser.

7. Opklarings-, Sikrings- og Tilsløringstjeneste med meget underlegne Styrker. Samarbejde mellem Rytterstyrker, Cykliststyrker og Panservognstyrker med Henblik paa den danske Hærs Forhold efter Hærloven 1932.

8. Der ønskes en Redegørelse fo r motoriseret, let Feltartilleris Organisation og Udrustning m. m. i de paa dette Omraade førende fremmede Stater, t. Eks. U. S. A., samt dette A rtille ris taktiske Anvendelse i Angreb og Forsvar.

9. Der ønskes en Redegørelse fo r Flyvetidens og Brændetidens Ændringer, fremkaldt a f atmosfæriske og balistiske F o rhold, samt fo r Nødvendigheden a f at imødegaa disse Æ n ­ dringer ved Indførelse a f Korrektionstabeller.

10. Der ønskes en Frem stilling a f Brotjenestens Ordning og det nye F eltbromateriels Konstruktion i England og Sverige samt et Forslag til Brotjenestens og Bromdteriellets Ordning i den danske Hær under særligt Hensyn til en hurtig Frem føring a f dette Train.

11. Der ønskes en om muligt ved Eksempler belyst Redegørelse fo r den militære Meddelelsestjenestes Anvendelse a f hemmeligt Sprog i de førende fremmede Hære og fo r de herved til Raadighed værende Hjælpemidler. Der ønskes tillige et Forslag til denne Tjenestes Organisation i dem danske Hær.

12. Der ønskes en Frem stilling af Kampflyvevæsenets Rolle i Samarbejdet mellem de forskellige Luftværnsmidler ved Forsvaret a f et Lands Befolknings- og Mobiliseringscentrer samt vigtige Samfærdselsanlæg og Industrier mod A n ­ greb fra Luften. E fte r en almindelig Behandling a f Spørgsmaalet ønskes danske Forhold specielt behandlede.

13. Der ønskes en Frem stilling a f Bombardements fly vevæsenets Udvikling under og efter Verdenskrigen. Paa Basis heraf undersøges, hvorvidt ‘en Stat ved at lægge stærkere Vægt paa sit Bombardementsflyvevæsen end paa de øvrige Angrebsmidler vil kunne opnaa forøget Udsigt til at poucvtvinge en Modstander sin Villie, f. Eks. ved i Krigens fø rste Fase at bombardere hans Mobiliseringscentrer eller ved senere at bombardere hans Forbindelseslinier (Jernbaner), Krigsindustri- og Befolkningscentrer. — Specielt undersøges Mulighederne fo r Anvendelse a f Giftgas fra Luften.

14. Der ønskes en Undersøgelse og Paavisning af, hvilke Virkninger Forplejningstrainets Motorisering vil faa fo r Trainets Gruppering og Anvendelse samt fo r Forplejningstjenesten ved A fdelinger og højere Myndigheder i K rig. Den paa Hærloven a f 1932 baserede Ordning vedrørende Trainet lægges til Grund.

15. Der ønskes en Redegørelse fo r Verdenskrigens og E fte rkrigstidens E rfa ringer med Hensyn til Forplejning strainets Organisation og Forplejning s forsyningens Størrelse, Beskaffenhed og Føringsmaade ved Tropperne i Felten, bl. a. under Udsigt til umiddelbart forestaaende Kamp.

16. Der ønskes en Frem stilling a f Sygetransporttjenestens Udvikling under Verdenskrigen paa Vestfronten.

17. Der ønskes:

a. E n Redegørelse fo r de Opgaver, en dansk Fodfolkskanon, der skal supplere 81 mm Fodfolksmorter M. 1931, skal løse.

b. E n Redegørelse fo r de tekniske Krav, der maa stilles til en saadan Pjece, naar den skal kunne løse de under Punkt a. omtalte Opgaver,

c. E t skitseret Projekt til en Kanon, der opfylder de under Pkt. b. stillede Krav.

18. Der ønskes særligt med Henblik paa danske Forhold:

a. En Redegørelse fo r de Opgaver, der bør tilfalde Panservogne og Kampvogne,

b. en Redegørelse fo r de tekniske Krav, der maa stilles til saadanne Vogne, saafremt de skal kunne løse de under Punkt

a. omtalte Opgaver,

c. et skitseret Projekt til Vogne, der opfylder de under Pkt.

b. stillede Krav.

19. Der ønskes:

a. En Redegørelse fo r de Grunde, der, forudsat at den danske Hær nu skulde forsynes med nyt Infanterigevær, maatte tale for, at dette blev et Selvlade gevær,

b. en Redegørelse fo r inden- og udenlandske Konstruktioner a f Selvladegeværer,

c. et skitseret Pro jekt til et dansk Selvlade gevær.

20. Der ønskes en Redegørelse for, hvilke K rav Tropperne under Verdenskrigen stillede til Kort og Koordinering af Punkter, og hvorledes disse blev opfyldte, belyst ved Fremgangsmaaderne i forskellige Hovedlande, og med speciel Hensyntagen til den Betydning, Fotograferingen fra L u ften fik. Redegørelsen skal omfatte Enkelthederne ved Tilvejebringelsen uf Kortet, saavel teknisk som organisationsmæssigt. I Tilslutning hertil ønskes en Oversigt over Flyvefotograferingens tekniske Udvikling siden Verdenskrigen, dens nuværende Standpunkt med Angivelse a f dens Betydning i militær Henseende, herunder Organisationen a f de Organer, som skal arbejde med Tilvejebringelse og Fuldstændiggørelse a f Kortet under og efter Fredsbrud.

21. En selvvalgt Opgave.

Besvarelserne, hvortil Adgangen staar aaben fo r enhver O fficer eller ligestillet, hvad enten han er Medlem a f Selskabet eller ej, skal indsendes til Selskabets Formand inden den 1. M a j 1935. De forsynes med et Mærke og ledsages a f en forseglet og med samme Mærke forsynet Billet, indeholdende Forfatterens Navn. Kun Selskabets Bestyrelsesmedlemmer er udelukkede fra Prisbelønning. Fo r de Besvarelser, der findes værdige til Prisbelønning, udsættes Prismedailler i Guld, Sølv eller Bronce. E fte r P ris ­ belønningens Tildeling aabner Bestyrelsen den Billet, der indeholder Forfatterens Navn, og dette bekendtgøres derefter i „ M ilitært Tid sskrift“ . Bestyrelsen træ ffer Bestemmelse om de grisbelønnede Besvarelsers eventuelle Optagelse i Tidsskriftet, dog først efter at have indhentet Forfatterens Samtykke. F o r Optagelsen betales der sædvanligt eller, naar Forholdene taler derfor, ekstraordinært Forfatterhonorar. Udtaler nogen ved Indsendelsen a f en Besvarelse eller Bekendtgørelse a f Residtatet a f Bedømmelsen Ønsket om at modtage en Udtalelse om sit Arbejde, vil dette ske.

Som bekendtgjort i „Militæ rt Tidsskrift N r. 5/1933, Side 206, har Selskabet fra en forsvarsinteresseret Kreds modtaget et Beløb peva 400 K r. til Anvendelse som Ekstrapræmie fo r den bedste Besvarelse a f Opgave N r. 6 a f de a f Selskabet i „M ilitæ ri Tid sskrift“ Nr. 1211931 fo r 1931/33 stillede Prisopgaver. Nævnte Prisopgave er saalydcnde: „Der ønskes en Redegørelse fo r Ordningen i Udlandet a f den civile Befolknings Beskyttelse under Flyverangreb mod større Byer samt et paa Grundlag heraf udarbejdet Forslag til Ordningen a f den civile Befolknings Beskyttelse her i Landet“ . Fo r Præmiens Udbetaling er der dog a f Giveren stillet visse nærmere Betingelser med Hensyn til Besvarelsens Værdi, ligesom Selskabet har forbeholdt sig Ret til ikke at udbetale Belønningen, saafremt den omhandlede Besvarelse skønnes væsentlig ringere end eventuelle Besvarelser a f Aarets øvrige Prisopgaver. I Anledning a f ovenstaaende er Fristen fo r Indsendelse a f Besvarelser a f nævnte Prisopgave forlænget indtil den 1. M a j 1934.