Log ind

Det kongelige Garnisonsbibliotek i Kastellet

#

I anledning af, at Det kongelige Garnisonsbibliotek er flyttet ind i nyrestaurerede lokaler i Søndre Magasin i Kastellet, giver bibliotekaren, oberstløjtnant S. O. Begtoft, her en oversigt over bibliotekets virksomhed og formåen.

Med Kundgørelse for forsvaret B. 4/1959 skabte Forsvarsministeriet grundlaget for en rationel, faglig bibliotekstjeneste i forsvaret. Ved hvert værn skulle oprettes et hovedbibliotek, og ved alle større enheder: Stabe, skoler, brigader, regimenter m. fl. håndbiblioteker, bvis bogbestand skulle afstemmes efter de respektive tjenestesteders behov. For hærens vedkommende var det naturligt, at Det kongelige Garnisonsbibliotek (KGB) varetog hovedbibliotekets funktioner, dels på grund af bibliotekets størrelse, og dels fordi biblioteket havde deltaget i de årelange forhandlinger, der førte frem til den ovenfor nævnte ministerielle bestemmelse om forsvarets bibliotekstjenestes fremtidige ordning.

I dag er hærens faglige bibliotekstjeneste efter de nye retningslinier en kendsgerning. Underlagt K G B findes landet over nu 64 båndbiblioteker, i hvilke den tilsigtede bogbestand nogenlunde er tilvejebragt. I båndbibliotekerne indgår almindelige civile håndbøger, militæ re håndbøger, krigshistorie, hær- og afdelingshistorie samt et militæ rt biografisk afsnit. Herudover tildeles håndbibliotekerne et antal tidsskrifter. K G B indkøber alle bøger og tidsskrifter til såvel hovedbiblioteket som håndbibliotekerne. Vejledende organ for K G B i anskaffelsesspørgsmål er den af Hærkommandoen etablerede bogkomité, der består af repræsentanter fra Hærstaben, Hærinspektoratet, Forsvarsakademiet, Hærens Officersskole og Hærens Materielkommando. Komitéen er således sammensat, at den repræsenterer alle våbenarter i hæren. Bogkomitéen mødes normalt in d til 4 gange om året under KG B forsæde og tager stilling til hovedproblemer anskaffelserne vedrørende. Til daglig sender K G B bøger af interesse til en række myndigheder til udtalelse om anskaffelse, bl. a. til Hærinspektoratet, der bestemmer om bogen bør anskaffes og hvorledes den skal fordeles inden for bæren. Hvad tidsskriftholdet angår, søges en vis standardisering inden for samme type enheder. Også her er bogkomitéen og Hærinspektoratet bestemmende. Tanken er, at indgangsinformation skal søges i håndbiblioteket, medens litteratur til mere omfattende studier må søges (rekvireres) ved KGB. Med den K G B siden 1960 påhvilende opgave som hovedbibliotek blev

Skærmbillede 2020-05-13 kl. 12.46.41.png

Skærmbillede 2020-05-13 kl. 12.46.47.png

pladsforholdene i de gamle lokaler i De forenede Bryggeriers bygning på H. C. Andersens Boulevard for trange, og Hærkommandoen bestemte da i 1965, at der skuBe etableres et tidssvarende hovedbibliotek i Søndre Magasin i Kastellet. Biblioteket er nu pr. 15 A U G 1969 tilflyttet denne nye lokalitet; - Søndre Magasin er i sin oprindelige skikkelse bygget i årene 1662-1665, og det er lykkedes Forsvarets Bygningstjeneste at skabe et meget smukt bibliotek, hvor gammelt og nyt går op i en særdeles tiltalende enhed.

Her er de facilities, et moderne hovedbibliotek bør indeholde, bl. a. en rummelig og smuk læsesal. Bogbestanden består af ca. 85.000 bind, hvoraf mange af stor antikvarisk værdi. Samlingen omfatter krigshistorie, almindelig historie, strategi, taktik, bær- og afdelingshistorie, en del militær-teknisk litteratur, statistik, geografi og topografi; desuden råder biblioteket over et betydeligt antal tidsskrifter, ca. 125 forskellige, hvoraf en del rækker går langt tilbage i tiden. I dag katalogiseres bøgerne i UDC-systemet (decim alklassifikation) og tilgangen bekendtgøres i kvartalsbibliografien »NYT fra KGB«, der i ca. 600 eksemplarer fordeles til alle hærens enheder landet over. Blandt bibliotekets hovedopgaver er litteraturmæssig støtte til eleverne på Hærens Officersskole og Forsvarsakademiet under løsning af de opgaver, der stilles af de respektive skoler, men bibliotekets meget omfattende og moderne bogbestand af særlig m ilitaria danner i øvrigt den bedst mulige basis også for frie studier, når det drejer sig om militæ rfaglige emner. Foruden af forsvarets personel søges biblioteket tillig e af en lang række civile myndigheder og enkeltpersoner. K G B er medlem af sammenslutningen af faglige og videnskabelige biblioteker i Danmark og arbejder i snæver kontakt med Det kongelige Bibliotek, Teknisk Bibliotek, Universitetsbibliotekerne m. fl. K G B samarbejder også med skandinaviske, tyske og engelske forsvarsbiblioteker. Biblioteket er åbent daglig fra 1330-1700 (tirsdage fra 1330-2000) - lørdag lukket. Udlån formidles såvel ved personligt besøg i K G B som ved skriftlig og telefonisk bestilling. Som ovenfor nævnt er der indrettet en rummelig og god læsesal med hensigtsmæssige kartoteker, og K G B bibliotekarer er altid parat til at assistere ved fremskaffelse af den ønskede litteratur, eventuelt ved rekvisition fra andre biblioteker i såvel ind- som udland. Hærens faglige bibliotekstjeneste arbejder således i dag efter moderne principper og er hensigtsmæssigt anbragt i de smukke, tidssvarende og dog historiske omgivelser i Kastellet. Biblioteket har meget at kunne tilbyde Dem, hvad enten det drejer sig om moderne eller ældre litteratur. Benyt Dem af det - det er til for Deres skyld.

S. O. Begtoft