Log ind

Det 17 militære Landsidrætsstævne

#

Stævnet blev afholdt i Odense i Dagene 2’—4’ August og blev aabnet Fredag den 2’ August af Formanden for D. m. I., Oberst O. F. v. Eggers, efter at Gamisonskommandanten, Oberst O. Kyhl, havde budt Befalingsmændene velkommen til Odense. Stævnet var fortrinligt tilrettelagt af d’Hrr. Premierløjtnant Rolf Petersen og Officiant S. C. Jacobsen, og Idéen med indlagte Konkurrencer for civile Idrætsmænd var udmærket og gav ogsaa lidt Penge i Kassen, idet der til Stævnet om Søndagen var mange Tilskuere for at se Henry Nielsen og Harry Siefert paa 3 km og de dygtige Springere og Kastere fra Københavns Idrætsforening m. fl. Odense Garnisons Idrætsforening havde været lidt betænkelig med Arrangementet af Skydningen, men den forløb udmærket under Ledelse af Kaptajn L. H. T. Rasmussen og Officiant H. P. Heltov, der er en fortrinlig Skytte. Feltkonkurrencen var en af de fornøjeligste Konkurrencer at overvære og var tilrettelagt af Kaptajn L. H. T. Rasmussen paa en saadan Maade, at Tilskuerne kunde følge baade Start og Opløb fra samme Sted. Svømningen foregik i det nye Friluftsbassin i straalende Sol og blev lede; af Officiant A. C. Rasmussen, der ogsaa havde skaffet Deltagere til flere Konkurrencer for civile. Konkurrencerne blev overværet af flere Tusinde Tilskuere, der var Gæster paa Badeanstalten. Fægtekonkurrencerne foregik dels paa Kasernen og dels paa Idrætspladsen paa Kochsgade. I Kaardefægtning var der desværre kun 3 startende Deltagere. Som Overdommere fungerede Kaptajnløjtnant A. F. Rasmussen og Officiant R. J. J. Koordt. Athletik-Konkurrencerne foregik paa Idrætspladsen ved Kochsgade, der efterhaanden ikke er Odense By og dens gode Idrætsmænd værdig. Her var samlet over 2000 Mennesker til Konkurrencerne om Søndagen, hvilket er det største Publikum, der har overværet almindelige Militærkonkurrencer her i Landet. Athletiken blev ledet af Formanden for Fyens Athletikforbund, Bogtrykker Maare, og Overofficiant Honoré, assisteret af Officiant Adelman m. fl. Det blev en herlig Eftermiddag, idet Konkurrencerne, med Deltagelse af de bedste danske Idrætsmænd, var yderst jævnbyrdige, især 100 m Løb, 3000 m Løb og Diskoskast. Stævnet sluttede med Præmieuddeling og en Tak fra Oberst Eggers til alle, der havde medvirket ved Stævnet. Obersten udbragte sluttelig et Leve for Danmark.