Log ind

Den topografiske Tjeneste i Frankrig under Krigen (fortsat)

#

Af Kaptajn F. B. Münter.

(Fortsat.)

Topografi og topografisk Skgdeforberede/se. Den topografiske Instruktion for de underlagte O. R. R. paahvilede Chefen for S. T. D. I.; han havde Lejlighed hertil under sine hyppige Besøg i Sektoren for at berigtige deres topografiske Bestemmelser. Det paahvilede særlig ham at udføre alle de topografiske Forberedelser til Skydningen med Divisionens Mitrailløsekompagni. Han gav Divisionens Infanteri- og Ingeniørenheder de topografiske Oplysninger, der var fremskaffede a^ G. C. T. A., og som var nødvendige for deres Arbejder Artilleriet blev forsynet med disse Oplysninger fra S. R. A. du Corps d’Armee. Fjendtlige Stillinger. Den nærmere Jordobservation, organiseret af O. R. R., gjorde det muligt at identificere talrige Elementer af de fjendtlige Anlæg. S. T. D. I. kontrollerede og præciserede disse Oplysninger ved at udspørge Luftfotografiet; den havde ogsaa Oplysningerne fra Fangerne, fra Aéronautiken og fra Divisionsartilleriets Observationsposter. Den Sektor, den skulde overvaage, var fastsat af Armekorpset og bestod i Reglen af den forreste fjendtlige Stilling. — Sektorens Dossier. Alle disse Oplysninger blev om Dagen ført å jour paa Planer og Kort, henhørende til Sektorens Dossier, som bestod af:

— Plandirektører og Oplysningskort,

— Forsvarsplan, Plan over Forbindelserne,

— Plan over Arbejder, - Kommunikations-, Forsynings- og Evakueringsplan,

— Særlige Croquiser for Staben,

— Luftfotografierne,

— Reliefplanerne,

— Reservekortmaterialet.

S. T. D. I. var fremfor alt et Organ for Terrainrekognosceringen. Chefen for S. T. D. I. og hans Opmaalere maatte stadig være i Sektorens Terrain og arbejde paa at lære dette grundigt at kende baade paa fjendtlig og egen Side. Han maatte have personlige og hyppige Møder med O. R. R., Flyverne og Artilleriobservatørerne, og han maatte ofte samarbejde med dem. Af dette Fællesarbejde afhang for en stor Del Værdien af hans Oplysninger. S. T. D. I. havde Ansvaret for Fordelingen af Planer og Kort i Divisionen; disse modtoges fra S. T. C. A. Den vaagede over, at Forskrifterne med Hensyn til deres Anvendelse og Ødelæggelse blev vel iagttagne. Under Regimentets Afløsning havde den Ansvaret for, at Sektorens Dossier blev afleveret paa behørig Maade til de ny Enheder og gav disse alle brugelige Oplysninger for at opnaa den størst mulige Ensartethed i Udfærdigelsen af de forskellige Dokumenter. Dette var de vigtigste af de Arbejder, som S. T. D. I. havde at udføre i Sektoren; vi ser nu dens Arbejder under Aktive Perioder. Chefen for S. T. D. I. gav først Divisionskommandoen de nødvendige Oplysninger efter Rekognosceringer og uddybede Studier af de fjendtlige Anlæg, for at D. I. kunde fastsætte den endelige Redaktion af sin „Plan d’engagement“. Sammen med O.R. R., Flyverne, Ballonobservatørerne, Artilleriobservatørerne studerede han Divisionens Aktioq^zone og bestemte i Detailler de Meddelelsesmidler, der slette etableres mellem dem under Slaget. Under Fremgangen koncentrerede han alle sine Anstrengelser for at opretholde en konstant Forbindelse med Oplysningsorganerne hos de engagerede Enheder for uopholdelig at kunne modtage deres Croquiser og Rapporter. Han anbragte sine Optimalere langs deres Meldingslinier, — Telefoncentralerne var at foretrække — for at lette Videresendeisen af Dokumenterne og for at kunne fuldstændiggøre disse ved personlige Rekognosceringer. Han præciserede disse Oplysninger ved Afsløringerne fra Luftfotografiet; han sammenarbejdede dem og indtegnede dem paa simple Croquiser, ledsagede af nødvendige Forklaringer for at lade Præcisionsgraden af de fremstillede Oplysninger træde klarere frem. Hver Gang bestemte han den naaede Frontlinie og Konturen af den forreste fjendtlige Linie. Disse Oplysninger blev uopholdelig videresendt til Divisionens og S. T. C. A .’s Enheder. S. T. D. I. indrettede sig i Divisionens P. C. S. T. D. I. fra Divisionerne, der stod i Reserve, funktionerede undertiden som Forstærkning for de i forreste Linie staaende Divisioners S. T. D. I. i de Sektorer, hvor de Enheder, til hvilke de hørte, skulde engageres. Dette Samarbejde gav gunstige Resultater.

III. S. T. C. A.

S. T. C. A., oprettet i 1916, var et Organ, der var tildelt hvert Armekorps under Stabschefens umiddelbare Kommando. Den bestod af 1 Officer og 6 Sekretærer og Teknikere (3 Tegnere, 1 Typograf, 1 Litograf og 1 Arkivsekretær). Nogle Armekorps gav i 1917 de S. T. C. A., hvis Virksomhed hovedsagelig kom til Udfoldelse under de aktive Operationer, en „Officier adjoint“ ; andre udpegede specielt en Officer fra 2’ Bureau til Studiet af de fjendtlige Organisationer. Den sidste Løsning gav ikke gode Resultater. De S. T. C. A., der bestod af 2 Officerer, hvoraf den ene specielt beskæftigede sig med de fjendtlige Organisationer, har funktioneret fuldkomment tilfredsstillende. De Hverv, der var overdraget S. T. C. A., var i Princippet de samme som S. T. D. I.’s, men udvidede til A rmekorpsets Sektor. Paa Grund af de mere fuldstændige Hjælpemidler, der var stillet til Disposition, var dens Tegne- og Reproduktionsarbejder imidlertid ikke saa lidt forøgede, og det var gjort muligt for den ved egne Midler at redigere og trykke de Croquiser, som var nødvendige for Armekorpsets Enheder.

Det vigtigste Dokument, for hvis Redaktion og Udgivelse S. T. C. A. under rolige Forhold bar Ansvaret, var et „Rectifihntio“ til Plandirektøren, et Dokument, der var bestemt til at forsyne Armekorpsets Enheder med alle Ændringer, tilførte egne og fjendtlige Organisationer siden sidste Udgave af Plandirektøren. S. T. C. A. udgav ligeledes Kort over visse Afsnit af Armekorpsets Sektor:

— Kort over Kommunikationsvejene,

— Kort over Lejre, Kantonnementer, og Vandforsyningssteder. 1 aktive Perioder redigerede og fordelte S. T. C. A. hver Dag:

— Kort over Frontlinien og over Ødelæggelserne ved eget Artilleri,

— Kort over Batterivirksomheden. Med Hensyn til Plandirektøren og Oplysningskortene forsynede den G. C. T. A. med de Ændringer, der skulde paaføres. I saa Henseende centraliserede den alle Armekorpsets Oplysninger, nemlig: Oplysninger fra S. T. D. I., fra Armekorpsstaben, fra S. R. A .’s aeronautiske Tjeneste og fra Ingeniørtropperne. Den kompletterede disse Oplysninger ved Fortolkninger af Luftfotografiet og udarbejdede heraf et provisorisk Rettelsesblad for at kunne holde Dokumenterne i Sektorens Dossier å jour. Ved hver ny Udgave af Plandirektører og Oplysningskort sendte den sin originale Kladde til G. C. T. A. med alle indførte Korrektioner, der grafisk gav en samlet Oversigt over alle de Oplysninger, den havde samlet.

Topografi. S. T. C. A. fuldstændiggjorde de optagne Kort over de franske Stillinger, som den fik fra S. T. D. I., hvis Arbejder den sammenarbejdede og rettede. Den forsynede Infanteriet og Ingeniørtropperne med alle de topografiske Bestemmelser, maalte af G. C. T. A., som var nødvendige for deres Undersøgelser og A rbejder (Vejkonstruktion, Minekrig, indirekte Skydninger m. m.). S. R. A. skulde fremskaffe dette Materiale til Artilleriet og ganske særlig det, der dannede Grundlaget for Skydekortene (canevas directeur de Tir).

Relief planer. S. T. C. A. besad et fuldstændigt Sæt Planer i Relief over sin Sektor, med en elektrisk Installation for deres Udnyttelse. Den løste paa disse Planer alle Problemer med Hensyn til Eftersøgning af Observationsposter og Batteristillinger, den fastsatte de Partier af Terrainet, der var skjulte eller indsete fra Observationsposterne og fra Ballonerne; og den udførte Profiler for de indirekte Skydninger.

S. T. 1). 1. og O. 11. 11. Stabschefen ved Armekorpset havde gennem S. T. C. A. Indseende med den tekniske Ledelse af S. T. D. I.

S. T. C. A. overvaagede, at Sektorens Dossiers blev holdt å jour, og at de blev afleverede til Divisionerne ved Afløsningerne; den hjalp S. T. D. I. i Udfærdigelsen af de Croquiser, som de skulde udføre. Den inspicerede S. T. D. I. og O. R. R. mindst een Gang om Ugen og under aktive Perioder dagligt. Under sine Rekognosceringer i Sektoren gav den „le.s O. R. R.“ alle anvendelige Oplysninger til Udførelsen af deres Hverv. Aktive Operationer. Under Forberedelsen til de aktive Operationer var S. T. C. A. særlig optaget af at fremskaffe saa fuldstændige Oplysninger som muligt til Ledelsen om de fjendtlige Stillinger for at fuldstændiggøre Redaktionen af Engagementsplanen, Plandirektørerne og Oplysningskortene, med hvilke de kæmpende skulde forsynes. Fra det Øjeblik, Angrebet var begyndt, søgte den hurtigst muligt at centralisere og at udnytte alle Oplysninger om Slaget, som var indsendte til Armekorpset. I saa Henseende var det formaalstjenligt at detachere Sektionen for den fotografiske Undersøgelse til Landingsstederne for Rekognosceringsflyvemaskinerne. Undersøgelsen af Luftfotografierne blev paa denne Maade tilendebragt Time efter Landingen af Flyvemaskinen. Hver Aften udarbejdede den i Samarbejde med 2’ Bureau, med Aviationen og S. R. A., og benyttende sig af Dokumenter og Oplysninger fra S. T. D. 1., Kort over den af de franske Tropper naaede Frontlinie, ligeledes Konturen af den forreste fjendtlige Linie samt Kort over Batterivirksomheden. Under hurtige Fremrykninger føjede den til disse Angivelser alle de Oplysninger, som den havde samlet i Slagsektoren (Brud paa Vejene, Torpedolinier etc.). Disse Oplysninger blev Genstand for en særlig Indberetning, som uopholdelig blev tilstillet „('aneras de tir“. Om Natten blev disse Kort redigerede og trykkede, og de blev inden Daggry fordelte til vedkommende Enheder. Den sørgede ogsaa for, at Kommunikations- og Forsyningsplanerne blev ført å jour, og den udførte endvidere de Croquiser, som skulde vedføjes Operationsbefalingerne.

IV. G. C. 7. A.

Alle de Organer, som vi hidtil har beskæftiget os med, havde hovedsagelig til Opgave at samle og udnytte alle Efterretninger vedrørende Stillingerne til Brug for de Myndigheder, som de var tildelt. Udførelse af regulære topografiske Arbejder, nøjagtig fotografisk Gengivelse, Redaktion af endelige Dokumenter, Plandirektører og Oplysningskort, paahvilede ikke dem. Disse Arbejder paahvilede helt og holdent G. C. T. ved hver Arme. Dennes Hverv var: — Udarbejdelse af en Plandirektør for Artilleriets Skydning og Udførelsen af alle topografiske Arbejder i Terrainet, der var nødvendiggjorte af Hensyn til Rettelsen af Plandirektørerne, 

— Den topografiske Instruktion for Officerer af alle Vaaben,

- Overvejelse angaaende Udfærdigelsen af Plandirektørerne og Oplysningskortene,

— Udfærdigelse af fotografiske Panoramaer fra Ledelsens og Artilleriets Observationsposter,

— Konstruktion af^Reliefplaner, Den tekniske Ledelse af S. R. S. og S. IL O. T.,

- Fordelingen af Plandirektører, optiske Instrumenter, topografiske Instrumenter og af Reglementer.

Plandirektør /or Skgdning og Topografi. Disse A rbejder blev udførte af Geodæter og Topografer fra „Canevas de tir“, gennemsnitlig 3 Officerer og 6 Medhjælpere pr. Arme. Arbejderne bestod i alle geodætiske og topografiske Bestemmelser til Brug for Plandirektøren for Skydning. I 1918 var der ved 2’ Arme, Sektoren ved Verdun, opmaalt 1200 geodætiske Punkter, 3000 km Vej ved Tachéometer og 10 udmaalte og markerede Linier foruden Opmaaling og Revision af de franske Stillingers Terrain. Disse Revisioner maatte fortsættes uafbrudt paa Grund af de stadige Ændringer, Kommunikationsvejene var underkastede. Der samarbejdedes med Luftfotograferne. Rlandirekiører og Specialkort. Redaktionen af Planer og Kort bestod i følgende Arbejder: Fotografiske Studier udførte af Sektionen for Kortkorrigeringen. Disse Studier var delte i 2 Partier:

— Fotografiske Studier med Hensyn til Rettelsen af Planimetrien og Nivellementet af Planerne fra den fjendtlige Zone,

— Studiet af de tyske og franske Stillinger. Hertil anvendte G. C. T. A. alle Oplysninger, indhentede ved Armeen, nemlig: Oplysninger fra Armestabens 2’ og 3’ Bureau, Oplysninger fra S. R. A., S. R. S., S. R. O. T. og fra den aeronautiske Tjeneste, Oplysninger, hidrørende fra Berøring med Fjenden, fremsendte af S. T. C. A., De tyske Plandirektører.

Resultatet af alle disse Oplysninger og Dokumenter, fuldstændiggjorte ved Udspørgning af Luftfotografiet, tilvejebragte de Elementer, der skulde fremstilles paa Plandirektørerne og Oplysningskortene. Tegning. Hele Tegningen af Plandirektørerne og Specialkortene (Planimetri, Nivellement, Organisation) blev udført af Tegnesektionen ved G. C. T. A., iait 20 Tegnere. Dette Arbejde bestod for en Arme af Tegningen af mere end 1200 Planer i Format 1 m x 1,70 m, bvilke stadig maatte omarbejdes. Den lit kografiske Trgkning. Trykningen af Planer og Kort blev udført af Hærens geografiske Tjeneste i Paris og af „Canevas de tir“ med de Presser, der tilhørte den (især Specialkortene). Visse G. C. T. A. var forsynede med et Trykkeritrain med mekanisk, lithografisk Presse saaledes indrettet, at den hurtigt kunde følge Armeen, naar den skiftede Plads.

Forbindelser. Forbindelserne mellem Stabene og de forskellige „Tjenestegrene“ var permanente. Dagligt, og under aktive Perioder flere Gange om Dagen, forelagde den Officer, der var beskæftiget med Plandirektøren, Chefen for 2’ Bureau, Situationen i de fjendtlige Stillinger og de Oplysninger, han havde faaet ved Udtydningen af Luftfotografierne. Han angav de Egne, der skulde fotograferes, og de Forbedringer, han ansaa for at være formaalstjenlige i Kortene og i Forbindelserne. Han samlede alle de Oplysninger, der var i 2’ Bureaus Besiddelse med Hensyn til den fjendtlige Zone. Ligeledes forelagde han Chefen for 3’ Bureau Situationen i de franske Stillinger og Fremskridtene ved Arbejderne der. Ved 4’ Bureau og dets fortrolige Tjenestegrene samlede han alle Oplysninger for at holde Kortene over den franske Sektor à jour.

Artilleri. G. C. T. A. havde stadig Føling med ArtilleriKommandoen med Hensyn til alt, hvad der angik topografisk Skydeforberedelse; ligeledes med S. R. A. af Hensyn til Bestemmelsen af de fjendtlige Batteristillinger og deres Virksomhed. Chefen for G. C. T. A. havde den tekniske Ledelse af S. R. S. og S. R. O. T.; han fulgte disses Arbejder og undersøgte, om Observatørerne var fuldstændig fortrolige med Hensyn til Anvendelsen af Instrumenterne. Fra Aéronautiken modtog han 2 Eksemplarer af alle de Fotografier, der blev tagne af Arme- og Armekorpseskadrillerne, ligeledes Indberetningerne fra Luftrekognosceringerne. Chefen for G. C. T. A. havde direkte Føling med Armekorpsets og Divisionens Stabe, men ganske særlig med S. T. C. A. og S. T. D. I., for hvis Instruktion han havde Ansvaret, ligesom han dirigerede deres Arbejder. G. C. T. A. fabrikerede Reliefplanerne og udnyttede dem for Ledelsen og for Artilleriet. Den lod trykke Efterretningsbulletinerne om Fjenden, Conferencer, forskellige Studier etc., og det var i tusindvis, at saadanne Tryksager daglig blev fordelt. I sine fotografiske Laboratorier udførte den alle fotografiske Panoramaer, set fra Artilleriets og Ledelsens Observationsposter. Hertil maa føjes alle Arbejder vedrørende Fordelingen af Plandirektører og Oplysningskort, af Reglementer, optiske og topografiske Instrumenter, hvilket medførte en daglig Omsætning af mere end 1 Ton Materiel. G. C. T. A. var veritable Fabriker, omfattende Værksteder, Laboratorier og undertiden et Trykkeritrain. De blev oprettede 1’ November 1914 og bestod hver ved Vaabenstilstanden af 10 Officerer og 120 tekniske Medhjælpere, rekrutterede blandt Landmaalere, Ingeniører, Arkitekter, Tegnere, lithografiske og typografiske Arbejdere.

(Fortsættes.)