Log ind

Den russiske Havefest

#

I Det kgl. danske Haveselskabs Have (Frederiksberg Runddel).

Til Indtægt for herboende russiske Krigsinvalider afholdes Lørdag den 22. Maj (Pinselørdag) Kl. 5 Eftm. en stor Havefest i Det kgt, danske Haveselskab, Frederiksberg Runddel. — Haven og de lo Havesale er elskværdigt bleven stillet til Raadighed af Selskabets Bestyrelse, og hele Brutto-Indtægten anvendes til Formaalel. Der bliver The-Koncerter hele Eftm., ved hvilke en Række fremragende Kunstnere medvirker, Tombola med en Mængde værdifulde Gevinster, og mange Forlystelser I Haven. Undertegnede Komité vil være Dem taknemlig for ethvert Bidrag til denne Fest, det være sig i Form af personlig Nærværelse eller Oavcr til Tombolaen og Penge> gaver, som kan sendes til Kassereren, Direktør Sylvester Hvid, No. 7 Nygade. Samme Dag holdes tilsvarende Fester i alle Europas Hovedslæder efter en Bestemmelse, der nylig blev taget paa de russiske Emigranters Kongres I Paris. •Vi, som er i det Fremmede, har ingen ukendt So/dats Orav", sagde en Russer paa denne Kongres, „men vi har i Tusindvis af Martyrer. De er vor Ære og vor Retfærdiggørelse overfor Verden. Deres Saar har de faaet, og deres Lidelser har de lidt, for Rusland*. Det er nogle af disse Martyrer, man nu vil søge at hjælpe. Billetter til Havefesten (som giver Adgang overalt) faas å 1 Kr. i Wilhelm Hansens Musikforlag, Gothersgade 9-11 (Telefon Ö4Ö7) samt ved Havens Indgang paa Festdagen.

Skærmbillede 2020-03-18 kl. 13.11.38.png

Senere - i 1931 - engagerede foreningen sig i salg af lodder til det russiske Krigsinvalider-Lotteri i Bulgarien. Ifølge et brev fra generalmajor Potzki gav to af lodderne gevinst, og han anmoder om at måtte modtage dem, så gevinsterne kan udleveres. - I foreningens arkiv beror endnu 8 usolgte kvarte lodder! Ejendommeligt er det imidlertid at konstatere, at borset fra de her omtalte arkivalier begrænser omtalen i foreningens forhandlingsprotokol om denne ikke ganske ubetydelige aktivitet sig til ganske få notater. Efter befrielsen i 1945 tog Fællesstyrelsen initiativet til at få registreret medlemmernes aktiviteter under krigen. Af Fællesstyrelsens protokol fremgår det, at forretningsføreren på Fællesmødet den 5. maj 1946 fremlagde en redegørelse herom på baggrund af indberetninger fra foreningens kredse. Efter indledningsvis at have omtalt vanskelighederne ved at få indsamlet alle relevante oplysninger, kunne han fastslå, at 

» 7 blev skudt af Tyskerne eUer deres Haandlangere

1 død i Koncentrationslejr i Tyskland

14 har været i Koncentrationslejr i Tyskland

13 har været i tysk Koncentrationslejr i Danmark

6 har måttet flygte til Sverige

14 har været »under Jorden« p.G. af Hjælp til Modstandsbevægelsen

1 har været Medlem af det stedlige Frihedsraad

2 har været Byledere

2 har været Afdelingsleder

10 har været Kompagniledere

40 forskelligt overordnet Arbejde: Sabotørledere, Delingsførere, Ledere af Organisationer til Opsamling af nedkastede Vaaben og Vaabentransport, Uddannelse af Mandskab i Vaabenbrug m.m

1 har været Redaktør af det stedlige »Frit Danmark«

Som nævnt er det utvivlsomt, at der findes adskülige flere, som ogsaa har et og andet at berette, men som ikke har ladet høre fra sig«.

Afslutning

I hundredåret for foreningens stiftelse må det konstateres, at foreningen har haft en væsentlig betydning for vedligeholdelsen af færdigheder hos og videreuddannelse af de officerer, som i en krigssituation kunne få ansvaret for føring af en betydelig del af den danske hærs enheder. Ikke mindst ved foreningens start op til og under 1. verdenskrig spillede foreningen en betydelig rolle i så henseende. Men også op til og under den 2. verdenskrig var foreningen meget aktiv. Foreningens medlemstal har gennem årene varieret, og trods adskillige anstrengelser fra såvel Fællesstyrelse som de enkelte kredsbestyrelser, er det forblevet begrænset:

Ved foreningens stiftelse 1891: 367 medlemmer

Ved 25-års jubilæet 1916: 568 medlemmer

Ved 50-års jubilæet 1941: 662 medlemmer

Ved 100-års jubilæet 1991: 267 medlemmer

Med dannelsen af Reserveofficersforeningen er en væsentlig del af de opgaver, der oprindeligt var foreningens, på udmærket måde blevet varetaget af denne forening. Tilbage er imidlertid den ikke uvæsentlige opgave at vedligeholde og udbygge fællesskab og kammeratskab samtidig med, at man holder sig ajour med udviklingen på det militære område. Herved er foredrag, besøg og pistolskydning blevet foreningens væsentligste aktiviteter, og vil formentlig vedblive at være det i tiden fremover.

Skærmbillede 2020-03-18 kl. 13.15.05.png

Skærmbillede 2020-03-18 kl. 13.15.18.png