Log ind

Den moderne Meddelelsestjenestes Opgaver

#

Med de fleste K rige har fulg t nye Vaaben, nye Metoder og nye Principper, og den nu afsluttede Verdenskrig danner i den Henseende ingen Undtagelse fra Reglen. Genopbygningen a f Landenes Stridskræ fter maa — om disse skal blive tidssvarende — nødvendigvis ske med skellig Hensyntagen og Kendskab til denne seneste U dvikling paa alle Forsvarets Felter. I en Serie korte Indlæg, hvortil nærværende A rtikel danner Indledningen, skal der gives et Overblik over den U dvikling, som Meddelelsestjenesten er undergaaet i de seneste Aar. Meddelelsestjenesten i Hær og Flaade, der tidligere stort set blev betragtet som Problemer, der kunde løses a f Hær og Flaade hver fo r sig, er nu ikke blot samlet sammen i den Forstand, at Nødvendigheden a f et in tim t Samarbejde er blevet indlysende, men Udøvelsen a f de to Værns Meddelelsestjeneste kræver nødvendigvis en fælles foresat. Den totale K rig har ikke blot nødvendiggjort det intim este Samarbejde mellem Hær, Flaade og Luftvaaben og underlagt disse en — her permanent, hist improviseret — fælles Forsvarsledelse, men ogsaa tvunget alle civile Institutioner, der direkte eller indirekte bidrager til Forsvaret, ind under denne Ledelse. Det nødvendige Samvirke mellem alle disse Forsvarsgrene indbyrdes og Forbindelsen mellem dem og Fo rsvarsledelsen kræver selvsagt en omfattende Meddelelsestjeneste, Forsvarets Hovednervesystem. Den militæ re Meddelelsestjeneste er altsaa ikke mere et Problem , der stort set kan henvises til de enkelte Værns egen Løsning.

I det moderne Forsvar maa organiseres:

1. Forsvarsledelsens Meddelelsestjeneste og

2. A lle de enkelte Forsvarsgrenes Meddelelsestjeneste, ikke blot Hærens, Flaadens og Luftvaabenets, men ogsaa Brandvæsenets, Politiets, Forsyningstjenestens o. s. v.

Det er a f afgørende Betydning at gøre sig klart, at alle disse Tjenesteomraader fo r Meddelelsestjenesten ikke blot paa Kortet griber ind over hinanden, men heller ikke teknisk set kan gøres uafhængige a f hinanden. A lle Radioforbindelser forløber i den samme Æ ter, mange Centraler i Telefonnettene maa indgaa baade i Forsvarsledelsens og de enkelte Forsvarsgrenes Meddelelsestjeneste; Landets disponible, permanente Meddelelsesmidler maa udnyttes efter een fælles Plan, ikke efter Princippet om den, der kommer først til Møllen. Mere behøves næppe til at paavise Nødvendigheden a f een fælles, permanent, foresat Myndighed fo r al Meddelelsestjeneste i Landet. I Forsvarets Ledelse maa derfor indgaa en permanent Meddelelsessektion med en »Forsvarstelegrafofficer« (FTO ) som Chef. De fo r denne Sektion foreliggende Opgaver kan umuligt improviseres i Krigsøjeblikket, og Meddelelsessektionen maa derfor — hvor løst eller fast Forsvarsledelsen iøvrig t opbygges i Fredstid — være permanent. Som Resumé skal fastslaas, at Kernen i den moderne Meddelelsestjeneste er Forsvarsledelsens Meddelelsestjenste, der — til Sondring fra Forsvarsgrenenes, Hærs, Flaades, Lu ftvaabens, P olitis o. s. v.s Meddellelsestjeneste — i det følgende betegnes den overordnede Meddelelsestjeneste.

Den overordnede Meddelelsestjenestes Opgaver falder inden fo r fire Hovedgrupper, nem lig:

a. Meddelelsesformidlingen,

b. Meddelelsesopklaringen,

c. Meddelelsessikringen og

d. Medelelsesforstyrrelsen.

ad a. Meddelelsesformidlingen om fatter Befordringen a f Meddelelser a f enhver A rt ved Hjælp a f dertil egnet Personel og Materiel. I K rig overbringes herved til Forsvarsledelsen alle de Meldinger fra de enkelte Forsvarsgrene, som danner det uundværlige Grundlag fo r Ledelsens Beslutninger og Be falinger; naar disse er tagne — henholdsvis udarbejdede — træder Meddelelsesformidlingen atter i Virksomhed og danner nu det uundværlige Grundlag for, at alle Forsvarsgrene kan virke i Overensstemmelse med Ledelsens Plan. Den besørger Fo rbindelsen mellem Forsvarsgrenene paa de Felter, hvor de skal samarbejde. F T O ’s Hovedopgaver angaaende Meddelelsesformidlingen bliver da:

1. I Fredstid at organisere Enheder og Organer, herunder ogsaa de permanente Meddelelsesmidler, fo r den overordnede Meddelelsesformidling,

2. I K rig stid at udgive de nødvendige tekniske Bestemmelser — f. Eks. Frekvenstildelinger o. 1. — fo r den overordnede, saavel som den underordnede Meddelelsesformidling og

3. I Fredstid at udarbejde de fornødne Direktiver fo r den underordnede — de enkelte Forsvarsgrenes — Meddelelsesformidling, saaledes at disse ikke blot kan løse deres egne Opgaver, men ogsaa gøre dette uden at hindre eller hæmme den overordnede Meddelelsesformidling.

ad b. Den overordnede Meddelelsestjenestes — altsaa Fo rsvarsledelsens — Meddelelsesopklaring har til Opgave baade i K rig og Fred at tilvejebringe og opretholde Kendskabet til fremmede Meddelelseskanaler og -systemer, A fly tnin g a f T ra ­ fikken i disse og — hvis den sendes i hemmeligt Sprog — Forcering a f de anvendte Koder. Denne overordnede Meddelelsesopklaring, der snævert maa samarbejde med den fo r alle Forsvarets Grene fælles Efterretningstjeneste, er enormt udbygget i alle moderne Forsvarsorganisationer. De indhentede Oplysninger har ofte ikke blot militæ r, men ogsaa den allerstørste diplomatiske og handelsøkonomiske Værdi. Den Organisation, der udfører disse Arbejder, hører derfor hjemme direkte under Forsvarsledelsen ; den maa opbygges efter Direktiver fra FTO . Den underordnede — de enkelte Forsvarsgrenes — Meddelelsesopklaringstjeneste — skabes, opbygges og virker i nært Samarbejde med den overordnede Meddelelsesopklaring efter Retningslinier udarbejdede a f FTO .

ad c. Den overordnede Medelelsestjenestes Meddelelsessikring har til Opgave at forebygge Fjendens, fremmede Magters eller egne, uvedkommendes Forsøg paa Meddelelsesopklaring og eventuelt Meddelelsesforstyrrelse.

Forsvarsledelsens F T O ’s Opgaver paa dette Felt er særlig:

1. at gennemføre en effektiv Meddelelsessikring a f Forsvarsledelsens egen — den overordnede — Meddelelsesformidling og

2. at koordinere de enkelte Forsvarsgrenes — den underordnede Meddelelsessikring, saaledes at de M idle r og Metoder, der anvendes inden fo r de enkelte Forsvarsgrene, f. Eks. Bestemmelser om hemmeligt Sprog, M id ­ lerne, der her anvendes, og Regler fo r klart Sprogs T illadelighed, ikke kompromitterer hinanden eller den overordnede Meddelelsessikring.

3. Ved Direktiver og Planer fo r Dublering a f Forbindelser — eller paa anden Maade, f. Eks. ved Kam pmidler — at modvirke den fjendtlige Meddelelsesforstyrrelse.

ad d. Den overordnede Meddelelsestjenestes Meddelelsesforstyrrelse har til Opgave at hæmme eller hindre den fjendtlige Meddelelsesformidling, f. Eks. ved Anvendelse a f Støjsendere, eller ved Anvendelse a f Kampmidler over fo r fjendtlige Meddelelsescentrer.

Forsvarsledelsens F T O ’s Opgaver paa dette Felt er særlig:

1. at planlægge Meddelelsesforstyrrelse a f den fjendtlige Forsvarsledelse.

2. at udarbejde Direktiver fo r Forsvarsgrenenes egen Meddelelsesforstyrrelse, især med det Form aal fo r Øje, at Forstyrrelse a f egen overordnede eller andre egne Fo rsvarsgrenes Meddelelsesformidling undgaas.

Som det fremgaar a f det foregaaende har Hærens, Flaadens og Luftvaabenets samt øvrige Forsvarsgrenes Meddelelsestjeneste i det moderne Forsvar faaet en fælles foresat Myndighed, FTO . Uden denne Myndighed vil Ledelsen a f det samlede Forsvar være umulig, idet Samvirket mellem Ledelsen og Forsvarsgrenene vil svigte. Muligheden fo r at etablere dette Samvirke er ikke til Stede, saa længe en overordnet Meddelelsestjeneste ikke er organiseret. F T O ’s første Opgave bliver da at form idle det overordnede Samvirke, og hans anden og lige saa betydningsfulde Opgave bliver at koordinere de enkelte Forsvarsgrenes egen, indre Meddelelsestjeneste, der uden F T O ’s Direktiver uundgaaeligt vil kollidere. Paa disse Direktiver maa hver Forsvarsgren opbygge sin Meddelelsestjeneste. Opgaver fo r Hærens Meddelelsestjeneste i moderne Belysning vil blive behandlet i en følgende A rtikel. Som A fslu tning skal optrækkes Hovedlinierne fo r F o rsvarsledelsens Meddelelsestjeneste, hvilken Tjeneste det efter vor Opfattelse er paakrævet snarest at oprette, saaledes at den kan være prøvet inden de nye Forsvarsloves Gennemførelse, og saaledes at de Problemer paa det omhandlede Omraade, der allerede i Dag melder sig — jfr . Brandinspektør, Kaptajn Lindhards A rtikel i »Militæ rt Tidsskrift« fo r M a j 1946, og de permanente Meddelelsesmidlers Tilpasning til de militære Opgaver m. m. m. —- kan løses paa systematisk Maade med Henblik paa det samlede Forsvar.

Forsvarsledelsens Meddelelsestjeneste har saaledes følgende Opgaver:

— Meddelelsesformidlingen, hvorved oprettes, betjenes og vedligeholdes Forbindelsen mellem og indenfor Forsvarets overordnede Myndigheder.

— Meddelelsesopklaringen, hvorved der i Krig og Fred gennem Meddelelsesmidlerne skaffes Underretning om frem ­ mede Landes Meddelelsesmidler og Trafikken paa disse.

— Meddelelsessikringen, som fastlægger Hovedprincipperne og koordinerer Bestræbelserne fo r Hemmeligholdelsen a f Forsvarets og Forsvarsgrenenes T ra fik over Meddelelsesnettet samt overvaager denne Sikringstjeneste.

— Meddelelsesforstyrrelsen, hvorved den fjendtlige Meddelelsestjeneste søges forhindret

Ved Løsningen a f disse Opgaver bidrager Meddelelsestjenesten til:

— at overbringe det nødvendige Grundlag for Forsvarsledelsens Beslutninger og Befalinger, at videregive disse til de enkelte Forsvarsgrene og at sikre Forbindelsen mellem de Forsvarsgrene, der skal samvirke,

— at skaffe Oplysninger, der udgør en væsentlig Del af Grundlaget for Forsvarsledelsens Beslutninger og Befalinger,

— dels at søge Fjendens Meddelelsesopklaring afvæbnet, dels at forhindre at de ved Hjælp a f Meddelelsesmidlerne a fgivne Ordrer, Medelelser m. v. kommer uberettigede i Hænde og

— at berøve Fjenden den frie Benyttelse af sine Meddelelsesmidler. En Kreds af Telegraf officerer.