Log ind

Den finske Hærs øverste Ledelse

#

Feltmarskal Mannerheim, der blev udnævnt til Chef for den finske Hær den 28’ November, er den samme, som for 20 Aar siden overtog den finske Kommando i den blodige Kamp for Finlands Frihed. Han er nu 72 Aar gammel og forsvarer for anden Gang sit Lands Uafhængighed mod Russerne.

14 Aar gammel indtraadte han paa Kadetskolen i Frederikshamn, blev i 1889 udnævnt til Sekondløjtnant i Rytteriet og deltog som Oberstløjtnant i den russisk-japanske Krig. Under Verdenskrigen kommanderede han en Rytterbrigade i Warschau, og senere overtog han Kommandoen over en russisk-rumænsk Armégruppe. Vendt tilbage til Finland efter den bolshevikiske Revolution overtog han i Januar 1918 Formandskabet i den nye Militærkomité. Som Chef for de Frivillige og Organisator af den „Hvide Hær“ bekæmpede han med Held de russiske Tropper, støttet af et tysk Korps under General v. d. Goltz’ Kommando. De tyske Tropper var bleven tilkaldt af Præsidenten, Svinhuvud, imod General Mannerheims Ønske, og da den tyske Indflydelse voksede i Finland, nedlagde Generalen sin Kommando og trak sig tilbage til Sverige. Han indtog i en kort Tid Stillingen som Præsident, kaldt tilbage af Svinhuvud, men faldt ved Valget 1919 og trak sig atter tilbage til Privatlivet. I 1988, da den internationale Situation atter tilspidsedes stærkt, blev han udnævnt til Feltmarskal og Præsident for det nationale Forsvarsraad.

Genemistabschefen for de finske Tropper er Brigadegeneral Carl Lennart Oesch, der er 20 Aar yngre end den Højstbefalende. Hans Personlighed er en Genspejling af den finske Nations Uafhængighedstrang. Han er en fremragende Soldat og Skytte med et videnskabeligt Verdenspræg. Søn af en emigreret Schweizer, som nød stor Anseelse i Viborg, begyndte han sine videnskabelige Studier i 1911 og blev snart en af Finlands mest kendte Professorer i Botanik.

Da Uafhængighedskrigen begyndte, indtraadte Oesch, som saa mange andre Finlændere, i Rækkerne i Mannerheims Armé og forblev der til Fjendtlighedernes Ophør. Han gennemgik derefter „L’Ecole supérieure“ i Paris og blev udnævnt til Kommandant for Garnisonen i Viborg.

Derefter blev han Chef for den finske Krigsskole og i 1930 Generalstabschef. I snævert Samarbejde med Marskal M. har han siden 1933 udviklet og moderniseret den finske Hær. Han nyder stor Sympati i alle finske Kredse. Medens Marskal Mannerheim er Øverstkommanderende for det samlede finske Væm, er Generalløjtnant Hugo Østerman Øverstkommanderende for Hæren. Generalen er 47 Aar gammel og deltog i Verdenskrigen ved den finske Legion i Tyskland. Forsvareren af det Karelske Næs er Genemi Harald, Øhquist, som var Chef for det finske frivillige Korps i Tyskland under Verdenskrigen. Det var dette Korps — 27’ Jægerbataillon —, som i Finland spillede samme Rolle som Pilsudskis Legionærer i Polen og dannede Kernen i den første nationale Hær. Efter Uafhængighedskrigen tog General Øhquist til Stockholm for at fuldende sin Uddannelse ved den svenske Krigsskole. Før den nuværende Krig var han Chef for Viborgdistriktet. 1 denne Egenskab har han taget vigtig Del i Anlæget af Mannerheimlinien, som han nu forsvarer heltemodigt. Hans Stabschef er Oberst Georg Takkula, som er en forhenværende Elev fra l’Ecole supérieure i Paris. Chefen for Fronten nord for Ladogasøen er General Paavo Talvela. Han var før Krigen Oberst i Reserven og Chef for et stort Trælastfirma. Forud havde han drevet militære Studier i England, og efter Uafhængighedskrigen deltog han 1920 aktivt i Bondeopstanden i det nuværende russiske Karelen for at afryste det russiske Aag, hvad dog ikke lykkedes. Det finske Karelen har han ved sine Sejre befriet for russisk Invasion. Sejrherren fra Suomussalmi er General Siilas Vvo. Ligesom General Øhquist var Chef for Viborgdistriktet, var General Vuo før Krigen Chef for Uleåborgdistriktet. Med de østbotniske Tropper har han frelst den Provins, som han bevogter. General Willrmns er Chef for Tropperne i Nordfinland.

C. Fock.