Log ind

Den feltsportsmæssige Uddannelse ved „Den Danske Brigade“

#

Ved Uddannelsen i Sverige var det meget naturligt, at Terrainsporten spillede en ret stor Rolle. Uddannelseslejrene — og her tænkes især paa »Sofielund« — var i Hovedsagen beliggende i øde Omraader og omgivet a f udstrakte Skove, der baade stillede K rav til Orientering og Fremkommelighed. A t Orienteringen var vanskelig, skyldtes især det ringe An tal Holdepunkter, man havde, paa de noget forældede K ort i Maalestok 1:00,000. De mange »Soldattorp« viste sig ofte at være helt forsvundne, eller Resterne a f dem saas kun som smaa Forhøjninger i Terrainet. Vejnettet havde ogsaa siden Kortets Tilblivelse været underkastet mange Forandringer. Fo r at gafle sig ind i Maalet var man derfor ofte henvist til at bruge Kompasretninger paa 2— 3 km, hvad der var meget, naar sam tidigt Overskueligheden var meget ringe. H e rtil kom det store Antal smaa og store Søer samt udstrakte Moser, der ofte brød Kompaslinien. Terrainets Ufremkommelighed skyldtes de mange Klippepartier, Moser o. 1. Form aalet med Terrainsporten var i første Omgang at træne Befalingsmænd og Mandskab og sam tidigt at opnaa Kendskab til den enkeltes Evner og ikke mindst V ilje til at overvinde Anstrengelserne. Da Løbet som Regel foregik i Patrouiller (Grupper), opnaaede man ogsaa at svejse Gruppen sammen til en Enhed, der delte godt og ondt og ved fælles Hjælp søgte at opnaa den bedste Placering i Øvelserne, der altid var anlagt som Konkurrencer. Ved, efterhaanden som Uddannelsen skred frem , at give Øvelserne en mere m ilitæ r Karakter, fik man sam tidig en Kontrol paa Befalingsmænds og Mandskabs militære Kunnen selv efter store Anstrengelser, hvor Viljeindsatsen maatte b live den afgørende Faktor. Det var sam tidigt en god Maalestok fo r den enkeltes Karakter, Initia tiv og Handlekraft. Eksempler paa Opgaver, der indgik i Terrainsportsøvelserne: Skydning indgik altid som Led i Øvelserne, hvilket let kunde gøres, da Terrainet de fleste Steder tillod Indrettelsen a f improviserede Skydebaner til Skydning med Kammerammunition eller Norma Junior mod smaa Skiver paa kort A fstand som Nærkampskydning eller som smaa Fægtningsopgaver. Lejrens Skydebaner blev ogsaa benyttet. Haandgranatkast under forskellige Forhold og undertiden med skarpe Granater. Beregninger og ofte Udførelse a f Sprængninger. Øvelser i at modtage og afsende Morsemeldinger baade ved Dag og Nat, f Eks. saaledes, at Patr. ved Ankomsten til en Kontrolpost modtog Ordre til at søge Signalforbindelse med Postering paa modsat Søbred fo r der at faa nærmere Ordre. Tilbagelæggelse a f visse Strækninger (3— 10 km) paa T ider, der fo r de korte Strækningers Vedkommende krævede Løb og fo r de længste Strækningers Vedkommende skiftevis Gang og Løb. Passage a f feltgymnastisk Bane under selve Løbet eller efter, at Løbet var afsluttet.

Adskillelse og Samling a f alle Vaaben. Overbringelse a f ofte svære og lange Meldinger. Skitsetegning, ofte med Henblik paa bestemte Opgaver som f. Eks. Angreb paa Bro, Magasin m. m. Første Behandling a f saarede. Undersøgelse a f Bygninger, i hvilke der var anbragt »Forsåt«.

Roning. Bygning a f Spang o s. v. I det hele taget kunde enhver Øvelse anvendes, naar blot Præstationen kunde maales.

Markering af fjendtlig Ild, der tvang Patr. bort fra Vejene, udførtes a f Posteringer udstyrede med Vaaben og løs Am ­ munition og anbragt paa egnede Steder. Ved de stillede Opgaver krævedes det undertiden, at Patr. selv skulde uddrage Slutningen a f de gjorte Observationer paa Kontrolstationen: Patr. fandt f. Eks. en »saaret« eller »død« Soldat a f egen eller fj. Styrke, Patr. med det rette Initia tiv undersøgte straks Soldatens Lommer og fandt, hvis det var en Soldat a f egeni Styrke, maaske en Ordre, som Soldaten tilsyneladende var blevet forhindret i at udføre, og som Patr. nu saa som sin Opgave at udføre fo r ham. V a r det en fj. Soldat, kunde Patr. maaske finde Oplysninger, der angav, at F j. paatænkte Angreb paa Postering a f egen Styrke, og Patr. saa nu som sin vig tigste Opgave at advare denne Postering. Paa en Kontrolpost eller i Nærheden a f den finder Patr. et i Træerne udspændt Lagen markerende en Faldskærm, og en nøjere Undersøgelse a f den nærmeste Omegn resulterer i, at Patr. finder en Faldskærmsmand og derved Oplysninger om den videre Opgave. En fj. Radiosender med svag Postering paakalder ved sine Udsendelser Patr.s Opmærksomhed, og Patr. ser som sin naturlige Opgave at snige sig ind paa Stationen og ødelægge den. Ved disse Øvelser og ved Øvelser a f lignende A r t søgte man at udvikle Mandskabets Initiativ, og at det i Hovedsagen lykkedes, viste de som Regel tilfredsstillende Løsninger a f de stillede Opgaver; og den Interesse, der blev vist fo r de ofte endda meget anstrengende Øvelser, var ogsaa Udtryk for, at Mandskabet levede med i dem. E fte r nogle indledende Terrainsportsøvelser paa 8— 12 km med forholdsvis let O rientering og med Hovedvægten lagt paa den legemlige Træning blev der ved den Bataillon, hvor jeg forrettede Tjeneste, lagt et fast Program fo r Terrainsportsuddannelsen med gradvis øgede K rav ind til 30— 35 km. Disse Øvelser foregik baade om Dagen og om Natten, og Hovedvægten blev lagt paa de militære Øvelser. Bataillonens Personel, paa nær Øvelseslederen og nødvendigt An tal Befalingsmænd til Posttjenesten, deltog i Øvelserne. Naar Vægten skal lægges paa militære Opgaver, er det nødvendigt, at der gives den nødvendige Tid til Løsningen a f disse. Tiden hertil blev derfor ikke medregnet i Løbetiden; eller man valgte undertiden at kræve, at en Del a f Øvelsen skulde gennemfores paa bestemt Tid og saa rigelig, at der var Mulighed fo r at løse Opgaverne paa krigsfnæssig Maade. Resten a f Øvelsen blev saa undertiden gennemfort paa Tid med K rav om Løb over visse Strækninger. Øvelserne var baserede paa et Grundlag, saaledes at de forskellige Opgaver naturligt indgik i Øvelsen og med Opgaverne enten givet ved Starten eller efterhaanden, som Kontrolposterne passeredes. E fte r Øvelsen fandt der altid en grundig Gennemgang Sted fo r alle Deltagerne, og det blev her fastslaaet, hvad Formaalet med Øvelsen havde været, og i hvilken Grad dette Formaal var naaet. Dette var ogsaa i høj Grad medvirkende til at øge Interessen fo r og Forstaaelsen a f disse Øvelsers Betydning. Som Eksempel kan nævnes en Terrainsportsøvelse, som blev givet til Bataillonens Gruppeførerskole ved dette Kursus A fslu tning og derfor maa betragtes som en Fortsættelse a f foran nævnte Øvelser: Længden var 50— 55 km, og det var stærkt Snevejr med tungt Føre grundet paa et ret højt Snelag — Frost — ingen Maane. Øvelsen startede paa et taktiskt Grundlag, og Patr., der var paa 2 Mand, a fgik med 15 Min.s Mellemrum. De indlagte Øvelser var: Skydning, Meldinger, teoretisk samt praktisk Udførelse a f Sprængninger, under befalet H vil paa 2 Tim er: paa kortest mulige Tid at bringe en Kogekeddel Vand i Kog og tilberede en vis Portion Havregrød, Opmaaling a f større Bro, tvungen M arch gennem Terrainet efter Kom ­ pas over en vis Strækning, Løb over en Listance paa 2— 3 km og Afstandsbedømmelse. E fte r 14 Tim ers Forløb havde den første Patr. gennemfø rt Øvelsen, og dette Resultat maa —- naar man tager de vanskelige Forhold i Betragtning — betegnes som endda særdeles godt. En enkelt Patr., fo r hvem Orienteringen — der iøvrig t i Snevejret var meget vanskelig — glippede, havde tilbagelagt over 80 km inden Hjemkomsten. En Mand vendte hjem med Støvlerne paa Nakken. Han havde været saa u forsigtig at tage Støvlerne a f og kunde ikke faa dem paa igen, men gennem førte trods det Øvelsen.

Selv om Øvelsen ikke kan betegnes som sæ rlig interessant, var det en haard Prøve, hvilket ogsaa var Meningen, og den gav et solidt Grundlag fo r Bedømmelsen a f den enkeltes Evner og Viljek ra ft. Erfaringerne fra Brigaden viser, at Terrainsport anlagt paa rette Maade kan have stor Betydning fo r Uddannelsen. Det var dog især i den første Tid , hvor Styrkerne var ret smaa. H vorvidt man kan anvende den, naar det drejer sig om større Styrker, afhænger af, om man har et tilstræ kkeligt stort An tal Befalingsmænd til Raadighed som Hjælpere, og Terrainsporten maa i saa Tilfæ lde indøves delingsvis. Fo r at faa det rette Udbytte a f Terrainsporten maa man være klar over, hvad man vil opnaa, og en Plan maa udarbejdes. Denne Plan, der maa indgaa i den almindelige Plan fo r Uddannelsen, maa omfatte de gradvis øgede Krav, der skal stilles baade med Hensyn til de Anstrengelser, Soldaten udsættes for, og de Opgaver, der iøvrig t stilles ham. Der er fo r Brigadens Vedkommende ikke T vivl om, at Terrainsporten paa den Maade, den blev drevet paa, var til stor Gavn fo r Uddannelsen. Der kan selvfølgelig ikke være stor Forskel paa den Maade, paa hvilken Terrainsporten drives i Danmark og Sverige. Kun er Betingelserne meget bedre i Sverige, og det var derfor naturligt, at der indenfor Brigaden blev lagt saa stor Vægt paa den. De fleste a f Opgaverne kan ogsaa udføres her hjemme, og forhaabentlig vil de anførte Eksempler tjene som en H jælp ved Tilrettelæggelse a f Øvelser. Det har ikke været Meningen at foregive, at det drejer sig om noget Nyt, men at efterkomme en O p fordring fra »M ilitæ rt Tidsskrift« til at skrive lid t om Emnet og de E rfaringer, der maatte være gjort.

J. M. J. Lyng.