Log ind

Den danske brigade, DANFORCE

#

For 40 år siden, den 11. november 1943, ankom generalmajor Kristian Knudtzon med sin stabschef, kaptajn Poul Norup, senere oberst og landsformand for Den Danske Brigadeforening, DANFORCE, til Stockholm, hvorfor denne dag med rette siges at være oprettelsesdatoen for Den Danske Brigade i Sverige - under de sidste krigsår. Den 29. august var krigstidens mest betydningsfulde dag - den dag, hvor der løstes op for den enkeltes loyalitet over for regeringen. Den 29. august 1943 blev derfor også spiren til Brigadens oprettelse. Det var under interneringen af danske officerer på Marienlyst ved Kronborg, at de første ordrer blev givet af generalløjtnant Ebbe Gørtz til officerer om at »rejse« til Sverige med henblik på at oprette Brigaden. Generalen kaldte hver enkelt officer til sig, og ordene faldt omtrent således: »Jeg er chef for den danske hær. I den egenskab beordrer jeg Dem til på nærmere ordre fra en af mine to stabsmedlemmer, som sidder her, at tage til Sverige med det formål, der at være med til at oprette en dansk bevæbnet styrke«. De to bisiddere ved bordet var kaptajn, senere general og chef for hæren, Viggo Hjalf, og kaptajn, senere oberst, S. P. Schjødt-Eriksen. Generalmajor Knudtzon blev udpeget til at skulle lede opstillingen og formeringen af »Politistyrken«, som var den formelle betegnelse, som var aftalt med den svenske regering. Formalia var i orden ved generalen med hjælperes ankomst til Stockholm den 11. november. Der befandt sig på dette tidspunkt ca. 250 befalingsmænd i Sverige. Brigadestabens opgave lød indledningsvis på at opstille, uddanne og udruste kompagnikadrer, der senere kunne optage menigt mandskab. Det viste sig dog snart, at der blandt de efterhånden mange flygtninge var et udtalt ønske om at blive uddannet til at kæmpe i Danmark, når der blev kaldt. Stabens opgave ændredes derfor til at formere og uddanne helt krigsduelige afdelinger af hær, flåde og flyvevåben, i den udstrækning personel og materiel tillod det. Ca. 4000 befalingsmænd, menige og lotter forrettede tjeneste i danske enheder i Sverige, heraf nogle i alle de 18 måneder opholdet varede i Sverige. Træningslejrenes afsondrede beliggenhed og den krævende uddannelse gjorde, at et godt kammeratskab blev skabt, og mange forbindelser for livet blev resultatet. Men efter den 10. juH, ved Brigadens ophævelse, spredtes man for alle vinde, for nu gjaldt det om atter at skabe sig et levebrød. Mange tidUgere brigadesoldater og -lotter har dog i tidens løb fundet sammen igen i en af Den Danske Brigadeforenings lokalforeninger. Brigadeforeningen blev stiftet i Stockholm i april 1945, og den har gennem årene søgt at værne om Brigadens minde, bl.a. ved at afholde 5-årige jubilæumsarrangementer og ved at nedlægge kranse eller blomster ved mindesmærker for faldne fra besættelsestiden, herunder mindestenen på Jagtvejen i København for tre faldne Brigaderer. Landsforeningen og dens 8 lokalforeninger vil geme fortsat værne om Brigadens minde, men denne virksomhed kræver kapital. Eftersom antallet af veteraner fra Brigaden er svindende, vil også medlemsbidragene være begrænset. Brigadeforeningen vil derfor den 11. november d.å. oprette et Mindefond for Den Danske Brigade, DANFORCE, med følgende opgaver:

- at bevare kendskabet til Brigadens historiske betydning,

- at bevare mindet om de brigadesoldater og -lotter, som satte livet til under tjenesten i Brigaden, samt

- at gøre det muligt for de sidste af Brigadens veteraner at fortsætte opgaven.

Fonden bestyres af landsledelsen, men med sin egen fondsregnskabsfører, hvorved fondsregnskabet adskilles fra landsforeningens driftsregnskab. En kapital på 5000 kr. skal være tU stede ved oprettelsen den 11. nov., heraf har vor tidligere feltpræst, pastor Krogager allerede ydet 1000 kr. Når kapitalen er på 10.000 kr. kan der disponeres over 50% af renterne og over alle renterne når de 15.000 kr. er nået. Kapitalen må aldrig røres. Den dag Brigadeforeningen ikke er mere, skal mindefondens kapital overgå til Frihedsmuseets Venners Fond, idet det er på Frihedsmuseet, at eftertiden vil kunne se og høre Brigadens historie.

40-årsdagen for Brigadens oprettelse den 11. november vil blive markeret i Frihedsmuseet, og ved den lejlighed oprettes

Mindefond for DEN DANSKE BRIGADE, DANFORCE

Det er landsforeningens håb, at alle, som har forrettet tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige, vil slutte op om mindefonden ved at sende et beløb til fondsregnskabsføreren:

Postgirokonto nr. 6 36 09 63 Mindefonden for Den Danske Brigade, DANFORCE v/ Peter Brodersen, Lumbyesvej 295, 7000 Fredericia.

Vær på denne måde med til at værne om Brigadens minde.

Ib Jersing.