Log ind

De tyske Militærbudgetter 1934-35: Omorganisationen af det tyske Rigsværn

#

(Deutsche Wehr, Heft 16. 1934 og Kieler Zeitung 17/4 1934)

 

 

Foranlediget af en Forespørgsel i det engelske Underhus har den engelske Regering ladet sin Gesandt i Berlin henvende sig til det tyske Udenrigsministerium for at faa nærmere Forklaring paa de i den nylig offentliggjorte Finansplan for 1934—35 anførte Militærudgifter.

Hovedindholdet af Udenrigsminister Neuraths Redegørelse var følgende:

Rigshærens Budget for 1934—35 var sat til 654,6 Millioner Reichs- mark, hvilket betød en Merudgift paa 172 Millioner Reichsmark i Forhold til sidste Finansaar.

Denne Merudgift var nødvendig for Forberedelserne til Rigshærens Omorganisation til en Hær med kort Tjenestetid.

Rigsmarinens Budget 1934—35 er ansat til 236 Millioner R. M., hvilket er en Stigning paa 50 Millioner. Merudgiften begrundes her med, at en systematisk Fornyelse af det forlængst forældede Skibsmateriel i den tyske Flaade er nødvendig bl. a. for Besætningens Sikkerheds Skyld.

Luftfartsministeriets Budget kan ikke betragtes som Rustningsudgifter.

Det bestaar af et egentligt Luftfartsbudget og et Luftbeskyttelsesbudget.

Luftfartsbudgettet andrager 160 Millioner Reichsmark, medens Budgettet forrige Aar kun beløb sig til 77 Millioner. Forhøjelsen skyldes Erstatning af forældet Flyvemateriel i det statsunderstøttede, private Luftfartsselskab Lufthansa. Det drejer sig hovedsagelig om Indførelse af 2- og 3-motors Maskiner i Stedet for 1-motors Maskiner, om Indførelse af Vinterflyvning og en betydelig Udvidelse af Natflyvningen.

Herunder kommer Udgifter til større Flyvesikkerhed og Udbygning af Fyr- og Radiopejlevæsenet.

Endelig nævnes de store Udgifter til oversøisk Lufttrafik og til videnskabelig Forskning paa Luftfartsomraadet.

Udgifterne paa Luftbeskyttelsesomraadet er 50 Millioner Reichsmark mod kun 1,3 Millioner Aaret forud.

Udenrigsministeren gør her opmærksom paa, at i Fjor var hele Organisationen af Luftbeskyttelsen kun i sin Vorden. Dens Opgave er Beskyttelse af Civilbefolkningen mod Luftangreb. Virksomheden bestaar i Bygning af bombe- og gassikre Kældre, Uddannelse af Renselsestropper, Folk til Alarm- og Reparationstjeneste samt LTdvikling af Brandværnet.