Log ind

Cypern-konflikten

#

Major T. Buchholtz-Nielsen, informationsofficer ved FN-afdelingen, opholdt sig på Cypern ved konfliktens udbrud i juli 74 og beretter her om sine indtryk.

Den græsk-cypriotiske nationalgardes kup den 15. juli - efter alt at dømme inspireret af den daværende Athen-junta - satte for alvor gang i den gennem 10 år eksisterende status-quo situation. Foranlediget af dette kup og det usikre billede, der fremstod af situationen ved det danske FN-kontingent, DANCON, blev jeg i m in funktion som forbindelsesofficer ved FN-afdelingen sendt til Cypern for at lå et overblik over situationen ved DANCON, hvortil jeg ankom den 19. juli, dagen før det egentlige krigsudbrud. Ved krigsudbruddet indgik jeg i stab/DANCON’s arbejde særligt hvad angik kontakten til græsk- og tyrkcyprioterne samt forbindelsen til Danmark. Um iddelbart kunne et spændt situationsbillede fornemmes både i lufthavnen og i Nicosia. Ganske unge »National Guard« soldater kontrollerede lufthavnen og andre nøgleobjekter. Maskingeværer og kampvogne var opstillet, men alt var alligevel roligt. En helikopterflyvning fra Nicosia til DANCON i Xeros gav et tilsvarende billede. Ved DANCON havde situationen i den forløbne uge været både spændt og anstrengt. Alle observationsposter (OP) - også de ubemandede - var straks blevet besat ved melding om kuppet. Det var DANCON’s prim ære opgave - som øvrige FN-kontingenters - at forhindre, at det indre græsk-cypriotiske opgør forplantede sig til tyrk-cyprioterne. Dette var endnu lykkedes. En større skovbrand i de store skovområder på nordkanten af Troodos-bjergene - muligvis påsat for at jage Makarios-tilhængere, de såkaldte »MAKARI-STOS« ud, var netop blevet slukket med kraftig assistance fra DANCON. Iøvrigt var DANCON/DANCIVPOL direkte - og ufrivilligt involveret i Makarios’ flugt. Efter at han var sluppet ud af sit præsidentpalads ad en hemmelig udgang, kørte han op til Troodosb jer gene. Samtidig blev en DANCIVPOL patrulje i Troodosbjergene tilbageholdt af Makariostro politifolk. FN-politikøretøjet blev konfiskeret og efter alt at dømme anvendt til at transportere Makarios til Paphos, hvorfra han af englænderne pr. helikopter og fly befordredes væk fra øen. De to danske FNpolitifolk blev løsladt, da deres køretøj kom tilbage. Samtidig blev de anmodet om snarest at viderebringe et vigtigt, skriftligt budskab til FN ’s generalsekretær fra Makarios. Dette blev afleveret til CH/DANCON, der pr. helikopter overbragte brevet til CH/UNFICYP. Dette var det første sikre tegn på, at Makarios var i live. På hele øen var det endnu lykkedes FN at forhindre kam p mellem græsk-cyprioter (GK/CYP) og tyrk-cyprioter (TK/CYP). Til gengæld m åtte FN være tilskuer til svære ildkam pe mange steder på øen mellem National Guard og Makaristos - også i DANC O N-området. Tyrkisk reaktion på Nationalgardens kup med indsættelse af ENOSIStilsængeren Nichos Sampson som præsident havde endnu været holdt på det diplomatiske plan, men truslen om tyrkisk m ilitær indgriben var stadig latent. Om morgenen kl. 0330 den 20. juli blev det ganske klart, at en tyrkisk invasion var næ rt forestående. Hele UNFICYP blev alarm eret (forstærket overgangsberedskab) på grund af melding om tyrkiske landgangsfartøjer tæ t ved kysten. Kl. 0530 kunne skibsartilleriet høres fra Kyrenia-området og tyrkisk landgang indledtes kort efter vest for Kyrenia. Samtidig meldtes om landsætning af tropper med faldskærm og pr. helikopter i den TK/CYP enklave nord for Nicosia. Endvidere bombede tyrkiske fly Nicosia luftsavn og andre nøgleobjekter. De tyrkiske tropper m ødte straks hård modstand fra den GK/CYP nationalgarde, sandsynligvis hårdere end forventet - i alt fald lykkedes det ikke tyrkerne tilstrækkeligt at konsolidere deres brohoved og erobre de prim ære mål, som de tilsyneladende havde sat sig inden den 21. juli, bl.a. Kyrenia og lufthavnen. Ildkam pen var straks ved invasionens start brudt ud på »Den grønne Linie« mellem TK/CYP og GK/CYP, særlig om Ledra Palace, Nicosia Club og lufthavnen. Både det canadiske kontingent i Nicosia og det finske kontingent i Kyrenia havde en meget vanskelig opgave. Indledningsvis tilstræbtes OP’em e bevaret i håb om at 

Skærmbillede 2020-04-27 kl. 11.20.34.png

få etableret cease-fire, men især den tyrkiske invasionsstyrke syntes ikke indstillet herpå. Kampene spredtes i løbet af den 20. juli til hele øen og mange af FN ’s OP’er m åtte inddrages for at undgå unødige tab. Alt i alt såredes 4 canadiske, 2 finske, 1 svensk og 1 dansk FN-soldat. Senere er en canadisk FN-soldat blevet dræbt. Overalt på øen, men nok særlig ved kam phandlingerne i Nicosia og lufthavnen ydede FN en meget væsentlig indsats med henblik på neddæmpning og lokalisering af kampene. Da den tyrkiske hensigt vedrørende erobring af Nicosia-lufthavn var åbenbar, besatte FN med en m ultinational styrke (et canadisk FN-koinpagni, 2 britiske FN-panservognseskadroner, netop afgivet fra den britiske base til FN samt en svensk og en finsk deling) lufthavnen. Endvidere blev 12 britiske Phantom-fly, påm alet FN-mærker, stillet til rådighed for FN. Denne meget faste handling fra UNFICYP’s side med rygdækning fra FN ’s generalsekretær forhindrede yderligere kam phandlinger om lufthavnen. Denne episode ligesom mange andre viste med al tydelighed FN ’s berettigelse som en fredsbevarende faktor. Der blev vist styrke, men med m ådehold — og med politisk international rygdækning.

I DANCON’s område var alt indtil den 20. juli sent på eftermiddagen roligt, men spændt. Dagen blev anvendt til at grave dækningshuller tilsvarende de dækningshuller, der er indrettet på alle OP’erne. Alt m uligt inventar, døre, klædeskabe fyldt med jord o.s.v. blev anvendt til overdækning og beskyttelse. Disse blev til stor nytte for personellet i Kokkina, Limnitis og Xeros/Lefka. Ved 17-18-tiden brød ildkam p ud både i Graziveran, Limnitis, Kokkina og Lefka. FN-personellet blev beordret i dækningshullerne, og overvejelser var i gang om inddragning af OP’erne. Særlig i Kokkina var dette vanskeligt. Ikke alene var OP’erne truet af morter- og håndvåbenild, men en kraftig skovbrand, muligvis påsat ved tyrkiske flyangreb, gjorde situationen endnu vanskeligere. Det skønnedes m ere sikkert for personellet på OP’erne at opholde sig i dækningshullerne indtil daggry fremfor en usikker tilbagegang i mørke under ild fra begge parter. Næste morgen den 21. juli gennemførte tyrkiske fly flere luftangreb med napalm og m askinkanoner mod GK/CYP enheder tæ t ved både OP’er og lejre. GK/CYP beskød Lefka, Limnitis og Kokkina med artilleri og morterer. I løbet af formiddagen lykkedes det at få alle OP’er inddraget (begge parter var inform eret herom ). Det var herunder, at konstabel Skøtt blev alvorligt såret kl. ca. 1300. Skøtt havde været på observationspost MOSQUITO, der var beordret tilbage over rent græsk område (netop for at undgå skudveksling). Da de 4 FN-soldater fra MOSQUITO var nået til kystvejen, stadig m arkeret med et stort FN-flag og blå hjelm e, åbnedes ild fra et hus 20-30 m bagved dem og bageste mand Skøtt blev ram t i lænden og fik maven flænset op. Sanitets delingens feltambulance tilkaldtes omgående og Skøtt blev bragt til Xeros-lejren og derfra videre over Troo dos-bjergene til det britiske hospital i Akrotiri, hvortil ambulancen ankom ved 23-tiden. Hospitalet var det eneste tilgængelige, der var i funktion. Uheldigvis var FN ’s helikoptere, der kunne have ydet en hurtig transport, beslaglagt af en af krigens parter. Det skyldtes uden tvivl den førstehjælp, der blev ydet under hele transporten samt de effektive britiske læger og ikke mindst Skøtts stærke helbred, at han overlevede op til 10 tim ers transport før kirurgisk behandling kunne opnås. Ved min afrejse fra Cypern besøgte jeg ham, og det står nu klart, at han vil blive helbredt uden varig mén. De GK/CYP angreb på de tre enklaver fortsatte intenst hele den 21. juli og tyrkiske fly støttede de kun let bevæbnede TK/CYP enklaver. Under disse angreb ydede FN-soldaternes dækningsgrave god beskyttelse - de mange skudhuller i lejrene viste med al tydelighed dette. Om eftermiddagen den 22. juli ankom i stor hast borgmesteren og m ilitærkom m andanten for den TK/CYP enklave Lefka (repræsenterende øens næststørste enklave på mere end 5000 indbyggere) med et stort hvidt flag til DANCON-lejren for at bede CH/DANCON om FN ’s medvirken ved overgivelse til National Guard. DANCON etablerede omgående kontakt med den GK/CYP brigadechef, der ledede angrebet på Lefka, og forhandling om overgivelsesbetingelser afsluttedes med en skriftlig aftale om cease-fire. Lefka blev overdraget til National Guard, men under DANCON’s overopsyn (supervision). En DANCON postering blev omgående etableret i Lefka med opgave at forhindre aftalebrud m. m. Foranlediget af GK/CYP trussel om angreb, hvis de ikke overgav sig, blev tilsvarende skriftlige aftaler den 23. juli etableret for tre m indre TK/CYP byer Elea, Ghaziveran og Angolemi, etableret ikke langt fra Lefka. De svære kam phandlinger havde givet mange tab - både døde og sårede. DANCON har ydet en effektiv sanitetsassistance med de m idler sanitetsafdelingen rådede over, ligesom DANCON-personel hjalp med indsamling af døde.

Det var vanskelige døgn for DANCON. At alt forløb uden blodsudgydelse ved den GK/CYP indrykning i byerne kan i høj grad tilskrives de danske FN-soldaters årvågne og myndige optræden. Alle OP’er i Kokkina og Limnitis var genbesat den 23. juli. Disse enklaver er blandt de få TK/CYP enklaver, der i dag er opretholdt på øen. De nye opgaver i Lefka-området samt forventede opgaver i den stødpudezone, der er under oprettelse ved det »rigstyrkiske« brohoved, danner baggrund for udvidelsen af DANCON, der nu om fatter et A-kompagni i Lefka-området, et C-kompagni i Kokkina og Limnitis samt et stabskompagni i Xeros, alt i alt ca. 430 mand. Betydelige opgaver forestår for DANCON’s personel. Mod, beslutsomhed, initiativ og fasthed prægede den danske FN-soldat i den belastende periode både mens kam phandlingerne stod på, men ikke m indst i den vanskelige fase, hvor cease-fire skulle etableres. Der er næppe tvivl om dette er en meget væsentlig årsag til at cease-fire blev etableret så hurtigt og effektivt inden for DANCON’s område, at mange menneskeliv blev sparet.

Tyrkiets invasionsstyrke om fatter antagelig omkring 30.000 mand eller to divisioners værdi. Styrken må have store vanskeligheder med forsyninger, da disse prim æ rt skal ind over stranden. Det tyrkiske brohoved er ca. 20 km bredt mellem Kyrenia og Nicosia. Om tyskerne vil fortsætte med at udvide deres brohoved vil formentlig i høj grad afhænge af Genéveforhandlingems forløb - om Tyrkiet opnår sit politiske mål, et uafhængigt Cypern på en føderativ basis. Den græskcypriotiske nationalgarde har formentlig straks ved invasionens start - stående over for en langt stærkere, moderne udrustet tyrkisk invasionsstyrke - besluttet blot at sinke den tyrkiske brohovedudvidelse mest m ulig og lægge tyngde i en erobring af de mange tyrk-cypriotiske enklaver på øen. Dette lykkedes i løbet af 20-22 juli med undtagelse af enklaverne i den gamle bydel af Famagusta, i Kokkina og i Limnitis samt nogle små enklaver mellem Famagusta og Nicosia, hvor tyrk-cyprioterne forsvarede sig hårdt, kraftig støttet af tyrkiske fly med napalm og maskinkanoner mod de angribende græsk-cypriotiske nationalgardeenheder. Det kan hævdes, at det lykkedes græsk-cyprioterne at skabe en m ilitæ rt set mere afbalanceret situation på Cypern med henblik på senere politiske forhandlinger. Dog må den tyrkiske forhandlingsposition anses for betydelig stærkere

Skærmbillede 2020-04-27 kl. 11.21.30.png

dels på grund af det stærkt konsoliderede tyrkiske brohoved, men også fordi den græsk-cypriotiske nationalgardes operationsmuligheder må anses for ret så begrænsede på grund af genforsyningsvanskeligheder. Endelig spiller vel regeringsskiftet i Grænkenland ind. Den nye græske regering h ar indtil nu kun ydet minim al støtte til græsk-cyprioterne - formentlig for ikke at fortsætte den afsatte juntas fejlslagne støtte i forbindelse med kuppet mod Makarios. Situationen på Cypern er således langt fra at være afklaret - hverken m ilitæ rt eller politisk. Faren for genoptagelse af kam phandlingerne er latent, særlig hvis en af parterne ikke skønner, at der nås tilstrækkelige politiske resultater i Genéve. Derfor er FN-styrkerne, der nu er forøget til næsten 5000 m and, mere nødvendige end nogensinde med henblik på løsning af de opgaver FN ’s generalsekretær senest har pålagt UNFICYP:

- geoprettelse af orden

- kontrol af cease-fire

- mæglingsrolle parterne imellem.

De mange eksempler på FN ’s faste holdning i de før om talte krigssituationer har tillige skabt en respekt og tillid til FN hos begge parter. Efter at FN har fået øget styrke og større international politisk støtte til sit m andat, synes der således at være bedre m uligheder for effektivt at udøve den fredsbevarende opgave. Afsluttet 10. august 1974.

T. Buchholtz-Nielsen.