Log ind

Chefsvirke i krig, i fred - i stab, i geled

#

Oberstløjtnant K. E. Jakobsen, der er kommandointendant ved Østre Landsdelskommando, kommenterer i det følgende generalmajor AhnfeldtMollerups artikel om chefsvirke.

Med denne overskrift gengav Militært tidsskrift i nr. 7/1989 en bearbejdet udgave af et foredrag, som chefen for Jyske Division, generalmajor C. C. Ahnfeldt-Mollerup, holdt på Forsvarsakademiet i NOV 1987. Foredaget er, som det er anført, nogle personlige betragtninger over nødvendige krav til militære chefer og førere, og de egenskaber og den adfærd, som det er ønskeligt at fremelske hos disse. Der er ingen tvivl om, at der er behov for jævnligt at holde disse aspekter op for kommende såvel som for nuværende chefer, og generalen har i foredraget gjort det på en engageret måde, der virker inspirerende. De fleste officerer må derfor være enige i hovedsigtet og i hovedindholdet af de anførte .betragtninger. Der, hvor enigheden for mit vedkommende hører op, er, når generalen tilsyneladende anser management og forvaltning som værende hindringer for at kunne udøve chefsvirket på rette vis. For mig at se er management, administration og forvaltning i forsvaret en integreret del af den militære logistik - og med det samme formål, nemlig at yde optimal støtte til opstilling, udrustning, forsyning og uddannelse af kampeffektive enheder således, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for, at enhederne kan løse deres opgaver i krig. En af de mange definitioner på management-begrebet lyder således:

»Management is the process of organizing and using ressources to accomplish predetermined objectives« (USAF).

De »objectives« eller mål, der her er tale om, er »Virksomhedens« primære målsætning, og administration og forvaltning er en del af managementgrundlaget. Der ligger derfor også heri, at det aldrig kan blive et mål i sig selv at skabe den bedst mulige administration og forvaltning. Misforstå mig ikke, forvaltningen skal selvfølgelig være effektiv, men den må - på baggrund af relationerne til omgivelserne (f.eks. de politiske og økonomiske vilkår) - indrette sig efter »Virksomhedens« in casu forsvarets ultimative målsætning og må dimensioneres i forhold hertil. Det er mulig, at generalen - ligesom Patton - ikke har været på managementkursus, men jeg tror dog, at generalen vil være enig med mig i disse synspunkter. Jeg skal ikke afvise, at enkelte »forvaltere«, for at bruge et af generalens lidt odiøse udtryk, ikke besidder den nødvendige indsigt i enhedernes uddannelsesmæssige og operative behov og vilkår, eller af og til glemmer idégrundlaget og derfor fokuserer på at udforme og anvende strømlinede systemer til kontrol og styring, for at skabe en effektiv forvaltning, men bl.a. derfor finder jeg, at vore uddannelsesinstitutioner - som supplement til den uddannelse, der skal gøre vore officerer til effektive enhedschefer og førere i krig - også bør bibringe dem en viden om management og forvaltningsmæssige forhold med henblik på at kunne dirigere og anvende de samlede ressourcer til indsats for det fælles formål: Et effektivt forsvar.

K. E. Jakobsen.

Artikel
Publiceret den 19. mar. 1990
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner