Log ind

Canadiske synspunkter vedrørende fremtidens taktik og troppeorganisation

#

Det vil være fremgået af den foregående artikel, at den troppeorganisation, som skal gennemføre kampen, må have bl. a. følgende karakteristiske egenskaber:

Smidighed. Kamppladsens forøgede bredde og dybde, terrainets variation og den mangfoldighed af opgaver, der skal løses, stiller krav til en organisationsform, som gør det muligt at opstille styrker af forskellig styrke og sammensætning.

Taktisk bevægelighed.

Evne til at føre såvel offensive som defensive operationer. Disse kampformer er blevet mere lig hinanden i karakter og udførelse af den grund, at de begge er baseret på atomangreb og opfølgning af sådanne. Den væsentligste forskel ligger i operationernes formål. For at gennemføre disse operationer må troppeorganisationen indeholde følgende elementer:

— Opklaringsenheder og overvågningsmateriel til stedfæstelse af fjenden.

— Kampvogne og panserinfanteri med støttevåben, som kan definere og fastholde fjenden og tvinge ham ind i forud valgte atom killing grounds.

— Artilleri, som kan levere atom- og konventionel ild.

— En pansertung reserve, som kan levere et voldsomt angreb og fuldende fjendens tilintetgørelse.

Korpset.

Korpset består af en korpskommando, korpstropper, fra to til fire divi- sionskommandoer, samt et varierende antal infanteri* og panserbrigade- grupper, almindeligvis fra seks til tolv. Der påregnes opstillet en panser- brigadegruppe for hver tre til fem infanteribrigadegrupper.

Korpskommandoen.

Har såvel taktisk som fagligt ansvar. Kan optræde under kommando af såvel en UK armegruppe som en US arme uden væsentlig reorganisering.

Korpstropper.

Pansertropper. De eneste panserenheder direkte under korpsets kommando er erstatningseskadroner (Delivery Squadrons), indeholdende et antal kampvogne og spejdervogne med uddannede besætninger til erstatning af tab i brigadegruppeme. Der beregnes normalt en erstatnings- eskadron for hver panserbrigadegruppe og en for hver tre infanteribrigadegrupper.

Blandt armetroppeme indgår to Armoured Car Regiments (UK) og et Armored Cavalry Regiment (US). Korpset påregner normalt at have en af disse enheder til rådighed.

Artilleri. Korpsartilleriet består af korpsartilleriførerens stab og stabsbatteri, en pejleafdeling, en kontrabatteristabstrop og en vejrtrop. Der indgår intet skyts i korpsartilleriet, men der vil normalt være et antal afdelinger til rådighed fra armeen, således som oftest en middeltung ar- tiUerigruppe, bestående af fire 155 mm FH afdelinger S/P, samt en ar- tiRerigruppe til levering af atomstøtte. Denne sidste kan enten bestå af to CORPORAL afdelinger eller af to LACROSSE afdelinger og to 203 mm FH afdelinger S/P. Desuden vil korpset normalt blive støttet af en af armeens luftvæmsgrupper omfattende NIKE HERCULES og HAWK afdelinger. Korpsartilleriet råder tillige over et flykompagni, udrustet med specialmateriel til tilvejebringelse af målefterretninger.

Ingenifirtropper. Omfatter korpsingeniørofficeren med stab samt en ingeniørgruppe bestående af to korpsingeniørbatailloner og et parkkom- pagni.

Telegraf tropper. Der opstilles en korpstelegrafbataillon med henblik på tilvejebringelse af forbindelse mellem korpskommandoen og korps- troppernes afdelinger eller grupper.

Hærfly. Udover korpsartilleriførerens flykompagni indgår yderligere et flykompagni i korpset. Dette stiller fly til rådighed for korpskommandoen til rekognoscering og forbindelse og kan iøvrigt supplere divisioner og brigadegruppers organisatoriske hærflyenheder. Kompagniet råder tillige over et antal flyveoperationscentraler til koordination og kontrol af hærflyvning i korpsets område.

Faglige enheder. De vigtigste af korpsets faglige enheder er:

— To trainafdelinger å seks transportkompagnier,

— En ambulanceafdeling å fire ambulancekompagnier,

— Tre forsyningskompagnier å fire udleveringsdelinger,

— Seks operationslazaretter,

— Fire selvstændige operationshold,

— Fire selvstændige transfusionshold,

— Et tandlægekompagni,

— En HTK-forsyningsgruppe omfatende tolv forsyningskompagnier,

— Seks tunge værkstedskompagnier,

— Fire bjergningskompagnier.

Divisionskommandoen.

Der er indtil fire divisionskommandoer i korpset. Disse kommandoers opgaver omfatter:

— Føring af fra to til fem brigadegrupper i en eller flere af kampens faser,

— Planlægning af fremtidige operationer,

— Faglige forphgtelser af rådgivende og koordinerende karakter.

En af divisionskommandoeme vil normalt blive udpeget som alternativ korpskommando.

I forsvaret vil ansvar for føring af kampen i fase 2 normalt blive delegeret til en divisionschef, en eller to andre vil få ansvar for kampens fase 3, og en vil få ansvar for planlægning af korpsets modangreb (fase 4). Der er selvfølgebg andre mubgheder. For eksempel kunne en divisionschef få til opgave at føre kampen i såvel fase 2 som fase 3.

I angrebet kan en divisionskommando få til opgave at planlægge og gennemføre forskellige faser af dette, eller den kan få andre hverv såsom beskyttelse af en flanke, etablering af et brohoved eller udbrud fra et brohoved og dyb indtrængen i det f jendtlige rum.

Der findes ikke organisatoriske divisionstropper ud over en divisions- telegrafbataillon og en militærpolitideling. Divisioner formeres ved underlæggelse af et antal brigadegrupper og eventuelt støtteenheder, såsom armeartilleri, under en divisionskommando.

Infanteribrigadegruppen.

Infanteribrigadegruppen er den grundlæggende troppeenhed i den canadiske hær og den eneste, der er oprettet i fredstid. Dens organisation fremgår af figur 2. Om dens hovedbestanddele bemærkes følgende:

Skærmbillede 2020-12-15 kl. 14.42.35.png

Stab og stabskompagni. Omfatter 60 officerer og 263 andre befalings- mænd og menige. Af køretøjer indgår bl. a. 20 pansrede mandskabsvogne og — til nærsikrings- og føringsformål — 4 middeltunge kampvogne. Stabskompagniet indeholder en flysektion med 5 rekognosceringshelikoptere og 5 Utility helikoptere, sidstnævnte til forbindelsestjeneste og evakuering af sårede. Brigadegruppechefen er Brigadier. Han har to primære hjælpere: The Brigade Major for så vidt angår O og E sager og The Deputy Assistant Adjutant and Quartermaster General for såvidt angår A og T sager. Brigadestaben er fuldstændig mobil og opdeles under kampforhold normalt i kommandostation, alternativ kommandostation, trafikkommandostation og kommandokvarter.

Infanteribataillonen. Brigadegruppens 3 infanteribatailloner transporteres i pansrede mandskabsvogne. Der påregnes anvendt en canadisk konstruktion kaldet BOBCAT, som i hovedsagen synes at have de samme karakteristiske egenskaber som den amerikanske M 113. Bataillonens liovedbestanddele er:

Bataillonsstaben Stabs- og tungt kompagni Fire lette kompagnier.

Stabs- og tungt kompagni består af følgende delinger:

— Opklaringsdeling, omfattende en palruljesektion og en overvågningssektion med 4 overvågningsradarer og 4 infrarøde lysgivere,

— Tung morterdeling med 4 tunge morterer,

— Tung maskingeværdeling med 4 12,7 mm maskingeværer,

— Panserværnsdeling med 4 106 mm dysekanoner og 4 panserværnsraketstyr, af typen ENTAC,

— Pionerdeling,

— Signaldeling,

— Sanitelsdeling,

— Forsyningsdeling,

— Yedligeboldelsesdeling.

Det lette kompagni har 4 lette delinger, cn kommandosektion, en forsyningssektion, en mortersektion med 2 81 mm morterer, en signalsek- lion og et bårehold. Den lette deling består af cn løjtnant og 33 andre befalingsmænd og menige. Den liar 3 grupper og 3 pansrede mandskabsvogne. Delingstroppen, der liar 2 tunge maskingeværer og et panserværnsraketstyr, er fordelt i de 3 gruppers pansrede mandskabsvogne. Den lette gruppe består af en gruppefører, en molorvognsfører, et maskingevær- hold å 2 mand og et skyttehold å 4 geværskytter.

Bataillonens samlede personelstyrke er 52 officerer og 977 andre befalingsmænd og menige.

Opklaringseskadronen. Omfatter 2 spejder delinger å 7 spejdervogne, 3 opklaringsdelinger å 4 lette kampvogne og 3 skyttegrupper i pansrede mandskabsvogne, samt en luflopklaringsdeling med 6 rekognosceringshelikoptere.

Til grund for denne organisation ligger den opfattelse, at eskadronen løser sine hovedopgaver — opklaring og sikring — ved at etablere en række patruljebaser, normalt bemandet med skyttegrupperne fra opklaringsdelingerne og eventuelt forstærket med lette kampvogne. Herfra udsendes patruljer efter omstændighederne til fods, per spejdervogn eller let kampvogn. Denne jordopklaring suppleres af helikopterpatruljer. Panserbataillonen. Består af stah og stabseskadron, en opklaringsdeling og 3 kampvognseskadroner. Stabseskadronen svarer i hovedsagen til den tilsvarende danske. Opklaringsdelingen har 8 spejdervogne og 6 lette kampvogne og føres af en kaptajn.

Kampvognseskadronen omfatter en kommandosektion med 3 kampvogne, heraf en med dozerblad, en forsyningsdeling og 4 kampvognsdelinger. Hver kampvognsdeling har 4 Centurion kampvogne med 105 mm kanon. En af delingens kampvogne har yderligere monteret 5 panserværnsraketstyr SS 11 udvendigt på tårnet. Endvidere påregnes hveranden kampvogn udrustet med et infrarødt udstyr, der gør natskydning med kanon mulig på indtil 1000 m afstand.

Artilleriafdelingen. Består af 3 lette batterier, et middeltungt batteri, et pejlebatteri og en luftobservationstrop.

Det lette batteri har 8 105 mm FH S/P og opdeles i 2 lialvbatterilroppe. Det middeltunge batteri er tilsvarende organiseret men udrustet med 155 mm FH S/P. Pejlebatteriet omfatter en måletrop, en lydpejletrop og en radartrop. Luftobservationstroppen indeholder 3 observationsfly. Afdelingens personclstyrke er omfattende: 66 officerer og 1141 andre befa- lingsmænd og menige.

Raketbatteriet. Består af en forsyningsdeling og 2 skytsdelinger. Hver skytsdeling består af en ildledecentral, 2 762 mm raketstyr (Honest John) og en samlesektion. Batteriet bar ingen observatører.

In geniør kompagniet. Omfatter 3 ingeniørdelinger, en brodeling og en parkdeling. Ingeniørdelingen består af en delingstrop og 3 grupper å 18 mand transporteret i 2 pansrede mandskabsvogne. Brodelingen omfatter 4 brokampvogne og 2 ingeniørkampvogne. Ingeniørkampvognen er udrustet med en 165 mm ødelæggclscskanon, dozerblad og spil. Brokampvognen er en tårnløs Centurion, der kan transportere, udskyde og bjerge en klasse 80 bro. Parkdelingen forsyner resten af kompagniet og andre enheder i brigadegrnppcn med ingeniørudrustning, materiel og materialer. Chefen for ingeniørkompagniet er tillige brigadeingeniørofficer.

Telegraf kompagniet. Tilvejebringcr samtlige signalforbindelser mellem og inden for brigadestabens forskellige dele og mellem brigadestaben og de underlagte enheder. Det råder til dette formål over radio-, radio relæ- og trådmateriel samt ordonnanser. Materiellet er i vid udstrækning indbygget i pansrede mandskabsvogne. Chefen for telegrafkompagniet er tillige brigadesignalofficer.

Transportkompagniet. Omfatter 2 transportdelinger å 20 3 t lastvogne, 2 delinger å 20 pansrede transportvogne og en helikopter transportdeling med 12 lasthelikoptere. Der regnes med at kompagniet under normal- omstændigliederne har en daglig løfteevne på ca. 300 tons over ca. 125 km.

Feltambulancen. Består af 2 dele, der virker henholdsvis fra området nær brigadens kommandostation og fra forsyningsområdet. Den forreste del opretter liovedforbindeplads og fremsender vognholdepladssektioner, den bageste del evakuerer sårede modtaget dels fra hovedforbindepladsen delt direkte fra afdelinger, for eksempel med tomme returtransporter (lasthelikoptere).

HTK-forsyningskompagtiiet. Varetager brigadens forsyning med HTK- forsyningsgenstande. Kompagniet medfører en beholdning svarende til ca. 20 dages forbrug af materiel og udrustning samt reservedele. Kompagniet omfatter tillige en bade- og afvaskningsdeling.

Værkstedskompagniet. Er ansvarlig for 3 echelons vedligeholdelse og reparation af elektronisk og mekanisk udrustning og materiel i brigadegruppen, herunder også fly, helikoptere og kampvogne. Personelstyrken er betydelig: 12 officerer og 414 andre hefalingsmænd og menige.

Militærpolitidelingen. Består af en delingstrop, som indeholder et trafikkontor, og 4 grupper å 12 mand og 5 jeeps.

Den her beskrevne organisation af infanteribrigadegruppen omfatter ca. 7600 mand, heraf over 400 officerer, samt ca. 1800 køretøjer, heraf ca. 800 pansrede mandskabsvogne. Det bør noteres, at den endnu ikke har set dagens lys i Canada.

Panser brigadegruppen.

Panscrbrigadegruppen har 3 panserbatailloner og en infanteribataillon. Dens øvrige enheder er i hovedsagen identiske med infanteribrigadegrup- pens med undtagelse af artilleriafdelingen, der består af 3 middeltunge batterier og intet pejlebatteri.

(fortsættes)

O. Møller Pedersen.