Log ind

Bøger 1947 - 2

#

Edmund Grut: Kina i Støbeskeen. 158 Sider. Kr. 8,85. (Gyldendal). Forfatteren, der er Søn a f General G rut og født i København 1902, opholdt sig i Bangkok 1924—40, hvor han v ar Chef fo r Byens Sportveje. Ved Krigens Udbrud indtraadte han i den engelske Hær, gennemgik Rekrutuddannelse, forfremmedes efterhaanden til M ajor og nyttedes h u rtig t til krævende Hverv i engelske Stabe, herunder i South E ast India Command som Sagkyndig i sydøstasiatiske Spørgsmaal. Som saadan sendtes han bl. a. til Chungking. Paa Baggrund af gode Sprogkundskaber og hele hans Virke i de for os saa fjerne Egne h ar han selvsagt Forudsætninger for at tale med Særvægt om det politiske Spil, der foregaar i og om Kina, som Blikket rettes paa i nævnte Bog, idet dets politiske Udvikling og U. S. A. og Sovjetunionens Stilling dertil baade inden, under og efter 2. Verdenskrig trækkes op i Hovedlinier. Han er overtydet om, at man her hjemme — hvor meget eller hvor lidt vi end kan gøre for a t ændre Forhold Landene imellem — gør klogt i at følge Hændelserne i det fjerne Øst: V erden er nu engang blevet een og udelelig, og det storpolitiske Net spænder over hele Jorden. A t Japan u stra ffet kunde angribe Kina førte følgestrengt til Tysklands Overfald paa Danmark. E t Stød et Sted paa Kloden mærkes i de fjerneste Kroge. Man maa følgelig kende Storpolitikens Brændpunkter og drivende K ræ fter, hvis man vil forstaa dens Udslag og skabe nødigt Grundlag fo r a t faa mellemfolkeligt Arbejde i Gang. Bogen er meget oplysende og vel underbygget. Frem stillingen er frisk, klar og saglig.

N.

O sm ar W h ite : D en grønne F æ stning. 256 Sider. Kr. 11,75. Oversat af F in n Carlsen. (Gyldendal). Bogen handler om Kampe paa Ny Guinea. Den gør ikke K rav paa at frem træde hverken som en strategisk eller taktisk Afhandling, men som en Deltagers, en Journalists, Syn paa Tingene indefra og ikke udefra. Den giver et levende Indtryk af Menneskets haarde Lod under Kampe i jungleklædt Land og lumsk Klima, hvor baade U dstyr og Uddannelse, Føde og Føring først kom paa Højde med Kravene efter at d yrt købt Viden var indhøstet.

N.

Dansk Underofficersforening af 1939 (Forlaget: Rosenholms Allé 2, København—Valby) h a r udsendt to Haandbøger: 1. „Nærkamp" af Officiant N. E. Frost og 2. „Kamp i Byer" a f Oberst C. Lunn.

Artilleriets Bibliotetek.

Tilgang a f L itte r a tu r til A rtille rie ts B ib liotek i Ja n u a r K v a rta l 19U7. R ybn er, J .: Lærebog i Radioteknik I—II. Kbhvn. 1947. K ra g h, E . : Det taktiske Samarbejde mellem Styrker af Hæren og I.uftvaabnet. Kbhvn. 1946. 9. April-Kommissionens Betænkning II med Bilag. Kbhvn. 1946. B ro, Je n s: Kan det nytte? Kbhvn. 1946. P etersen, So p h ie: Danmarks gamle Tropekolonier. Kbhvn. 1946. Sei]}, 1). A .: Hjemme og i fjendeland. Oslo 1946 Thaulow , T h.: Den danske Soldat gennem Tiderne. Kbhvn. 1946. Gade, C h .: Churchills hemmelige Taler. Kbhvn. 1946. C hurchill, W.: K rigstaler. London 1946. The Tiger Triumphs. London 1946. A rn stu d , J .: Belejringen af Hegra Festning. Oslo 1946. H u rw itz, S t.: Dommen i Nürnberg. Kbh. 1947. B ra n d t, W .: Nürnberg-Norge-Dommen. Oslo 1946. Ebbe Gørtz contra E rik Jørgensen. Kbhvn. 1946. L a ski, H . J .: Vor Tids Revolution. Ascensionskatalog 1944. Kbhvn. 1946. R eves, E m e r g : Fredens Anatomi. Kbh. 1947. L ind back-L a rsen, O dd: Den norske Hær og 1814. Oslo 1945. O m berg, A sb .: Blüchers Undergang. Oslo 1946. Rohde, P. P .: Sovjet-Unionen II. Kbhvn. 1946. K ohlenberg, Joh.: Kampen mod Staten. Kbhvn. 1947. R eves, E m e ri: E t demokratisk Manifest. Kbhvn. 1946. K ohi, C. v.: Hærens Arkiv. Kbhvn. 1946. Støckel, F . J .: Haandskydevaabens Bedømmelse. II. Kbhvn. 1943. G reenfield, G .: De døde bærer ikke Medaljer. Kbhvn. 1947.

Militært Tidsskrift

Redaktør:

Bondetinget 24, Roskilde (Tlf. Roskilde 1423. Kl. 11—15 Central 16002, Lokal 340). Korrespondance til Tidsskriftets Redaktion eller Ekspedition bedes sendt under Adresse: M ilitært Tidsskrift, Hærens Arkiv, Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K. Alt vedrørende Annoncer sendes til: Annonceekspeditionen: Amaliegade 22, Kbh. K., Telf. 611. Ekspeditionschef og K asserer: N. Fasanvej 46, Kbh. F., Telf. (Kl. 11— 15) C. 16002, Lokal 318. I Kommission hos N. Olaf Møller, Frederiksborggade 26, Telf. 456. Heydes Bogtrykkeri, Frederiksholms Kanal 4, Opg. A, Kbh. K., Telf. 6522.

Reserveofficersforeningen.

Formandens Kontor: Strandvej 100. Tlf. Helrup 6500. Form and: K aptajn R. C. Jørgensen. K asserer: K aptajn S. E. Dam, Vesterbrogade 101, V., Tlf. Vester 3152. Sekretær: Løjtnant F. Castensiold-Benzon, Kronprinsessegade 22 K., Telf. Palæ 1484 y.

1. E fte r Generalforsamlingen den 6. M arts bestaar Bestyrelsen af følgende: Form and: K aptajn R. C. Jørgensen K aptajn H. K. Melvig Ritm ester A. J. Møller K aptajn E. N. Andersen Løjtnant M. H jorth Løjtnant F. Castenskiold-Benzon Løjtnant T. Fynbo Løjtnant A. Hoff Bestyrelsens Beretning for A aret 1946 udsendes, saa sn art Forholdene tillader det.

2. Sammen med Foreningen af O fficerer udenfor aktiv Tjeneste afholdes Pistolskydning i Ryvangen under Ledelse af et fælles Skydeudvalg med K aptajn E. Svane Lund som Formand. Der er kun Indgang til Banerne fra Ole Nielsens Vej. Der skydes følgende Søndage: 13. og 27. April 11. Maj 8. og 22. Juni 13. og 27. Juli 10. og 24. August 14. og 28. September 12. og 26. Oktober alle Dage Kl. 9.00— 12.00.

Der forefindes 9 mm Pistoler paa Banerne. Da man skal være forsynet med Legitimation for a t faa Adgang til Banerne, anmodes interesserede om a t henvende sig til Sekretæren. Den 24. August og den 26. Oktober afholdes Præmieskydning.

R. Jørgensen.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

Meddelelse fra Fællesstyrelsen:

E fte r a t F oreningens F æ llesstyrelse har anh oldt om, a t H A N S M A J E S T Æ T K O N G E N vilde overtage P ro tekto ra te t fo r F oreningen, luir F oreningen m u ler 19’ M a j d. A . m odtaget M eddelelse om, a t H A N S M A J E S T Æ T m ed Glæde overta ger P ro tekto ra tet fo r F oreningen a f O ffice re r u d en for a k tiv T jeneste.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds".

I Som merhalvaaret (1/5—30/9) er der Sammenkomst i Kredsens sædvanlige Sommerlokaler, Allégade 10, følgende Fredage: i August den 1’ og 15’ og i September den 5’ og 19’. — Sfindag den 2.',’ A u g u st K l. 9.00: PR Æ M IESKYDNING med Pistol paa Ingeniørregim entets Skydebaner i Ryvar.gen. Skytterne inddeles i de sædvanlige 4 Klasser (A— I)) efter de ved de 3 foregaaende Præmieskydninger (1941, 42 og 46) opnaaede Resultater, og der udsættes Præm ier i hver Klasse i Forhold til Antal Deltagere i Klassen. Nye' Skytter sta rte r i laveste Klasse (D). Indskud — 4 Kr. — betales kun af Skytter, der ønsker at deltage i Præmie-Konkurrencen, og indbetales straks ved Ankomsten til Banerne. MØD TIDLIGT, da afsluttede Skydninger ikke genoptages. F u gleskydning s-K lubbens B estyrelse m eddeler, at den aarlige Fugleskydning afholdes i Klubbens Sommerlokaler, Allégade 10, Sfindag den V Sep tem b er K l. 10 yn\ — Frokost ca. Kl. 12.00. Medlemmer af Foreningen, der ikke er Medlemmer a f Klubben, kan deltage i Fugleskydningen mod a t erlægge det forløbne A ars Kontingent — 4 Kr. — inden Skydningen begyder.